facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Ανάλυση Πληροφοριών

PI_dataanal
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το σημερινό περιβάλλον (οικονομικό, επιχειρηματικό, πολιτικό) χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και ύπαρξη μεγάλου όγκου πληροφοριών, η μη κατανόηση των οποίων οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές με ανυπολόγιστο κόστος. Οι πιο επιτυχημένοι οργανισμοί και επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από την πλήρη ανάλυση του περιβάλλοντος δράσης, η οποία τους οδηγεί σε ορθές αποφάσεις. To συγκεκριμένο πρόγραμμα εξοικειώνει τους σπουδαστές με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης πληροφοριών. Το υπόψη πρόγραμμα, αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα διεθνώς στον τομέα των Πληροφοριών (Intelligence) και επικεντρώνεται στις πρακτικές εφαρμογές της ανάλυσης σε μια πληθώρα επαγγελματικών δραστηριοτήτων (επιχειρηματικών, ασφάλειας και άμυνας, διεθνών σχέσεων, νομικών, δημοσιογραφίας κτλ.)
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning, επομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:
 • Το ασύγχρονο μέρος γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και περιλαμβάνει 5 βιντεοσκοπημένες διαλέξεις συνολικά 15 ωρών και εκπόνηση project και coaching διάρκειας 47 ωρών.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω 6 τηλεδιασκέψεων, συνολικά 18 ωρών, για τα κομμάτια της ύλης που απαιτούν εκμάθηση με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι μαθησιακοί στόχοι του προτεινόμενου προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην τέχνη της ανάλυσης πληροφοριών στο πλαίσιο της λήψης της κατάλληλης (και όχι ορθής) απόφασης ενεργειών κατά περίπτωση. Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοήσουν τι είναι η βέβαιη γνώση στο χάος της πολλαπλότητας των πληροφοριών.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία για την κατανόηση του αντικειμένου μελέτης ή του περιβάλλοντος που κινούνται.
 • Να αυτοδιαγνώσουν και να αξιολογήσουν τις αναλυτικές τους ικανότητες με τη βοήθεια εργαλείων και μεθόδων αυτό-αξιολόγησης και ανάλυσης.
 • Να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να λάβουν σωστή απόφαση σε επιχειρηματικές ομάδες και οργανισμούς.
 • Να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης για να αξιολογούν το εξωτερικό περιβάλλον.
 • Να κατανοήσουν την τάση του ανθρώπινου εγκεφάλου που σχηματίζει λανθάνουσες οπτικές, οδηγώντας σε εσφαλμένες ενέργειες.
 • Να κατανοήσουν τη βασική λειτουργία του ελέγχου της λανθάνουσας τάσης /επιρροής/πληροφοριακής επιχείρησης (fakenews-προπαγάνδα) στην αναλυτική διαδικασία.
 • Να κατανοήσουν την λειτουργία της αναλυτικής διαδικασίας σε μια διαπραγματευτική διαδικασία.
 • Να κατανοήσουν την αναλυτική διαδικασία στο επιχειρηματικό πεδίο.
 • Να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αξιοπιστία τους.
 • Να αποκτήσουν ταπεινότητα, αυτογνωσία και αυτοέλεγχο
.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην Δομημένη Ανάλυση
 2. Κριτική - Δημιουργική Σκέψη
 3. Μελέτες περίπτωσης αναλυτικών λαθών (Intelligence Failure)-Επιρροή
 4. Αναλυτική διαδικασία και Τεχνικές Δομημένης Ανάλυσης
 5. Συλλογή Πληροφοριών
 6. Ανάπτυξη Αναλυτικού Μοντέλου (Μέθοδος Ευκλείδης)
 7. Capstone Project
Η αξία του προγράμματος
Η «Ανάλυση Πληροφοριών», αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα -κι ένα από τα λίγα διεθνώς- ακαδημαϊκό πρόγραμμα στον τομέα της Ανάλυσης Πληροφοριών (Intelligence). Το σημερινό χαοτικό περιβάλλον πληροφοριών και ψευδών ειδήσεων (fake news) αποπροσανατολίζει τον ανθρώπινο νου δημιουργώντας σύγχυση, με αποτέλεσμα να λαμβάνει λανθασμένες αποφάσεις. Το πρόβλημα δεν έγκειται στην έλλειψη πληροφορίας αλλά στην υπερσυσσώρευσή της. Έτσι, είναι απαραίτητη η ανάλυση και η κατανόηση της λεπτομέρειας καθώς επίσης και η διαλογή και διαχείριση των χρήσιμων πληροφοριών μέσα στην υπερπληροφόρηση της καθημερινότητας. Γι’ αυτό το λόγο , η μεταμοντέρνα εποχή απαιτεί δεξιότητες Αναλυτή Πληροφοριών σε ποικίλα επαγγέλματα, ενώ ειδικά για τον επιχειρηματικό κόσμο το Business Intelligence θεωρείται προαπαιτούμενο που οδηγεί σε επιχειρηματική μεταγνώση και ευφυία.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων βασίζεται στην τελική εξέταση επί του συνόλου των θεματικών ενοτήτων, με συντελεστή βαρύτητας 30% επί της τελικής βαθμολογίας, η οποία πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με χρήση ερωτηματολογίων πολλαπλής επιλογής, και σε εκπόνηση τελικής εργασίας από τους εκπαιδευόμενους σε θέμα συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, με συντελεστή βαρύτητας 70% επί της τελικής βαθμολογίας. Η τελική εργασία παραδίδεται και παρουσιάζεται στο τέλος της παρακολούθησης της τελευταίας θεματικής ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν τη λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: -
Έναρξη προγράμματος: -
Ολοκλήρωση προγράμματος: -
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 4
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 80
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 18
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 22
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 120
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Ανώτερα και ανώτατα στελέχη του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή Οργανισμών.
 • Στελέχη μεσαίας γραμμής που είτε βρίσκονται σε ηγετική θέση είτε προσδοκούν να αναδυθούν σε θέση ευθύνης.
 • Στελέχη Μέσων Μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα που υπόκεινται σε επιχειρήσεις πληροφοριών (fake news-προπαγάνδα).
 • Επιχειρηματίες που θέλουν να ενδυναμώσουν την αναλυτική ικανότητα με στόχο τη λήψη της καταλληλότερης απόφασης και αυτοελέγχου.
 • Στελέχη που συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και επιθυμούν να αναπτύξουν τις αναλυτικές και διπλωματικές τους ικανότητες.
 • Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που εφαρμόζουν στρατηγικές ηγεσίας και διπλωματίας σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης Πανεπιστημίου/ΤΕΙ/ΑΣΕΙ ή Τίτλος Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμος της αλλοδαπής, συνοδευόμενος από επικύρωση ΔΟΑΤΑΠ (υποχρεωτική προϋπόθεση συμμετοχής).
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο (συνεκτιμώμενο στοιχείο κατά την αποδοχή).
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία με απολυτήριο Λυκείου.


Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
ELEARNING: 450€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 450€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 200€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 250€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 360€ (σύνολο ποσού), 200€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 160€ (δεύτερη δόση).

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις προθεσμίες και τα ύψη των πληρωμών με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω mail.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

1 comment

Ένα αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα σε έναν ιδιαίτερο τομέα όπως η Ανάλυση Πληροφοριών. Αρκετά ξεκάθαρο και βοηθητικό το διδακτικό υλικό με τους διδάσκοντες να είναι πάντοτε στη διάθεσή μας για την επίλυση αποριών.

Κωνσταντίνος Οικονόμου
Στρατιωτικός

ΚΟ

Εξαιρετικό πρόγραμμα, με τους διδάσκοντες να βρίσκονται πολύ κοντά και να καθοδηγούν με αφοσίωση, δίνοντας πολλά παραδείγματα του τρόπου σκέψης που απαιτείται. Συνδυάζει γνωσιολογικά στοιχεία από Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Στρατηγική, Ιστορία, Λογική και εφαρμόζεται σε κάθε πτυχή του σημερινού κόσμου. Ευχαριστώ θερμά.

Θωμάς Τ.
Ιδ. Υπάλληλος

ΘΤ
Πολύ εποικοδομητικό και με πολύ υποστηριξή από τους καθηγητές ωστε να το κατανοήσετε.
ΝΑ
Ήταν πολύ εποικοδομητικό το σεμινάριο και μου άνοιξε νέους ορίζοντες στον τρόπο σκέψης, συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών. Πολύ συνεργάσιμοι οι καθηγητές. Πιστεύω πως μπορεί να εξελιγχθεί ακόμη περισσότερο το σεμινάριο αυτό στο μέλλον παρέχοντας ακόμη περισσότερη εμπειρία και γνώση πάνω στην διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την ανάλυση.
ΣΠ
Το e-learning Αναλυσης Πληροφοριών είναι καλά οργανωμένο με ενδιαφέρον αντικείμενο. Σου μαθαίνει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης.
ΝΗ
Το πρόγραμμα με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να ωριμάσει περισσότερο η σκέψη μου. Συνεχίστε έτσι. Σας ευχαριστώ για όλα.
ΜΒ
Ένα άκρως αποτελεσματικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα, δίνει χρήσιμα εργαλεία, διδάσκει μεθοδολογία. Άξια επάινων η Κυρία Κορκίδα με τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό της.
ΣΠ
Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών αποτελεί για εμένα εναλλακτικό εργαλείο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων και κάλυψης των απαιτήσεων που προκύπτουν στο εργασιακό μου περιβάλλον.
ΑΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη