facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Α. Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία, Τιμολόγηση

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Α. Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία, Τιμολόγηση

PI_gasa
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής εκπαίδευσης στο πρώτο μέρος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – ΕΛΠ (νόμος 4308/2014). Δηλαδή, καλύπτει τα άρθρα 1 έως 15 του νόμου (πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση) καθώς και το άρθρο 39, ύλη που κάλυπταν τα καταργηθέντα νομοθετήματα του ΚΒΣ και ΚΦΑΣ. Σημειώνεται ότι:
 • το υλικό του προγράμματος έχει ενημερωθεί με τις τροποποιήσεις που επέφερε στα ΕΛΠ ο ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/03-08-2016)
 • η παρουσίαση της ύλης διασυνδέεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπου αυτό ενδείκνυται γίνεται αναφορά στις εκδοθείσες ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου, καθώς και σε γνωματεύσεις των αρμοδίων αρχών επί ερωτημάτων λογιστών και επιχειρήσεων σε ζητήματα εφαρμογής
 • καλύπτεται κάθε είδους και μεγέθους λογιστική οντότητα που υπόκειται στο νόμο (απλογραφικά, διπλογραφικά, κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές οντότητες).
 • στο παρόν πρόγραμμα, η παρουσίαση του πεδίου εφαρμογής αναφέρεται μόνο στην τήρηση λογιστικών αρχείων και στην τιμολόγηση, χωρίς να επεκτείνεται σε ζητήματα εφαρμογής των λογιστικών κανόνων των ΕΛΠ, που αποτελεί ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα έχει ως στόχους:
 • Κατανόηση της φιλοσοφίας και των στόχων της μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 4308/2014 σε ότι αφορά ζητήματα που ρύθμιζε ο ΚΒΣ / ΚΦΑΣ, υποκαθιστώντας τον τύπο από την επαγγελματική κρίση.
 • Κατανόηση των απλοποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος σε ότι αφορά στην τήρηση λογιστικών αρχείων και στην τιμολόγηση, καθώς και της απαίτησης του νόμου για κατάλληλη και επαρκή τεκμηρίωση συναλλαγών και γεγονότων, αλλά και αξιόπιστη τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.
 • Απόκτηση γνώσεων και ικανότητας για αξιολόγηση της επάρκειας και καταλληλότητας της τεκμηρίωσης συναλλαγών και γεγονότων και της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών, όρων και κανόνων, καθώς και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής αυτών στην πράξη.
Θεματικές ενότητες
 1. Πεδίο εφαρμογής για λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση (άρθρο 1)
 2. Μεγέθη οντοτήτων (άρθρο 2)
 3. Έννοια και κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (λογιστικό σύστημα, τεκμηρίωση, αξιοπιστία, σχέδιο λογαριασμών) (άρθρα 3 έως 7)
 4. Τιμολόγηση (άρθρα 8 έως 15)
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα για κάθε ενότητα / πρόγραμμα. Το υλικό καλύπτει ολοκληρωμένα, με πληρότητα και συντομία, το σύνολο του νόμου, άρθρο προς άρθρο, και του εκδοθέντος σχετικού ερμηνευτικού υλικού. Έμφαση δίνεται σε θέματα που είτε είναι καινούργια είτε διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χειρισμό σε σχέση με προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ΚΒΣ- ΕΓΛΣ – ΚΝ 2190/20).
 • Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), για κάθε ενότητα / πρόγραμμα. Οι διαλέξεις παρουσιάζουν με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο το υλικό των διαφανειών.
 • Περιεκτικές σημειώσεις επί των λογιστικών ρυθμίσεων του νόμου (άρθρα 16 έως 38), σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε έντυπη μορφή. Η ανάλυση συνοδεύεται από σειρά αντιπροσωπευτικών ασκήσεων με επεξηγηματικές λύσεις. Τέλος, στις σημειώσεις παρατίθενται, με σύντομο σχολιασμό, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι λογιστικού ενδιαφέροντος εκδοθείσες γνωματεύσεις του Σ.Λ.Ο.Τ.
 • Ασκήσεις επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.
Επιπλέον, στους εκπαιδευόμενους παρέχονται σε έντυπη μορφή δύο δημοσιευμένα βιβλία που αναφέρονται στο αντικείμενο του προγράμματος.

 • Κ. Καραμάνης και Π. Βρουστούρης, «Λογιστική οργάνωση στα πλαίσια των Ε.Λ.Π.: Προσαρμογή σχεδίου λογαριασμών Ε.Γ.Λ.Σ. στα Ε.Λ.Π., Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2015.
 • Π. Βρουστούρης και Κ. Καραμάνης, «Το προσάρτημα των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014): Περιεχόμενο και πρακτικά παραδείγματα ανά κατηγορία μεγέθους». Εκδόσεις Μένιππος, Αθήνα, 2016.
 • Η αξία του προγράμματος
  Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Εις βάθος ανάλυση όρων και εννοιών των ΕΛΠ, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και πρακτικών παραδειγμάτων.
  • Ανάλυση των κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε αρμόδιες αρχές αλλά και στους εκπαιδευτές, σε πλήθος σεμιναρίων που έχουν κάνει.
  • Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος. Οι ασκήσεις βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη και έχουν τη μορφή «Σωστό/Λάθος» και «Πολλαπλής Επιλογής».
  • Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.
  Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
  Εξετάσεις επί ερωτήσεων «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής» με εξ αποστάσεως παρουσία-συμμετοχή. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
  Γλώσσα Διδασκαλίας
  Ελληνικά
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023
  Έναρξη προγράμματος: 24/05/2023
  Ολοκλήρωση προγράμματος: 23/07/2023
  Επιστημονική περιοχή
  Τρόπος διεξαγωγής
  Άλλες σημαντικές πληροφορίες
  Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητο / αυτόνομο τμήμα ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος στη Λογιστική του ΟΠΑ με γενικό τίτλο Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), το οποίο περιλαμβάνει τα εξής επιπλέον ανεξάρτητα προγράμματα / ενότητες:
  • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Σύνδεση Λογιστικής και φορολογίας
  • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων
  • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα (ενοποιημένες καταστάσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, κατάσταση ταμειακών ροών, εύλογες αξίες)
  Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση. Καλύπτει το σύνολο του πλαισίου του ν. 4308/14 και απευθύνεται σε όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, ανεξάρτητα επιπέδου-εμπειρίας, αντικειμένου ή κλάδου ειδίκευσης. Ωστόσο, στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο μελέτης.
  Μονάδες ECTS: 1
  Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 20
  Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
  Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 10
  Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
  Συνολικές ώρες: 30
  Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
  Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
  Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
  Υποστήριξη
  Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
  Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
  Σε ποιους απευθύνεται
  • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
  • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
  Προαπαιτούμενες Γνώσεις
  Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει, με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, να καταθέσουν:
  • τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών που διαθέτουν (κατά περίπτωση πτυχίο ή απολυτήριο λυκείου), και
  • βιογραφικό από το οποίο να προκύπτει η σχετική προϋπηρεσία, εάν διαθέτουν.
  Συνιστάται, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση αποδοχής, διετής σχετική προϋπηρεσία. Όσοι δεν διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή δεν είναι τελειόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τριετή τουλάχιστον σχετική εργασιακή εμπειρία.
  Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
  Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
  Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
  Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος
  Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
  Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ καταρτιζόμενων.
  Κόστος
  ELEARNING: 220€
  Επιδότηση ΛΑΕΚ
  Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
  Περιγραφή δόσεων
  Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 220€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 120€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 100€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 176€ (σύνολο ποσού), 120€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 56€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
  Άνεργοι: 20%
  Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
  Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
  Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
  Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
  Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
  Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

  Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

  7 comments
  Ήταν μία υπέροχη εμπειρία.Γέμισα γνώσεις και έλυσα πολλές απορίες μου σχετικά με τη χρήση των ΕΛΠ. Ο κ. Καραμάνης ήταν απόλυτα κατανοητός και κατατοπιστικός.
  ΕΣ
  Ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία , θα το συνιστούσα σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμορφωτικού χαρακτήρα.
  ΣΓ
  Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε πολύ στην κατανόηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων – ΕΛΠ διότι το υλικό του προγράμματος έχει ενημερωθεί με τις τροποποιήσεις που επέφεραν στα ΕΛΠ οι νόμοι. Το πρόγραμμα είναι πολύ χρήσιμο για την επαγγελματική μου πορεία καθώς με βοήθησε να κατανοήσω τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος σε ότι αφορά την τήρηση λογιστικών αρχείων και την τιμολόγηση. Συγχαρητήρια σε όλους για την άψογη προσπάθεια.
  ΕΣ
  Το πρόγραμμα εκμάθησης είναι εξαιρετικό καθώς επίσης και οι σημειώσεις του προγράμματος.
  ΓΝ
  Μέσα από το πρόγραμμα κατανόησα τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο νόμος 4308/2014, σε ό,τι αφορά την τήρηση λογιστικών αρχείων και την τιμολόγηση, καθώς επίσης διευκρινίστηκαν βασικές έννοιες, όροι και κανόνες που θα τους εφαρμόσω στην εργασία μου.
  ΒΚ
  Εξαιρετικό πρόγραμμα. Δόθηκαν με σαφήνεια ορισμοί και τα παραδείγματα ήταν πολύ διευκρινιστικά για την κατανόηση του νόμου.
  ΕΤ
  Το πρόγραμμα βοήθησε πολύ στην κατανόηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Οι βιντεοσκοπήσεις και οι σημειώσεις ήταν εξαιρετικές. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα.
  ΑΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

  • dummy kedivim-opa@aueb.gr

  • dummy210 8203 912


  Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

  • dummydz@aueb.gr

  • dummy210 8203 916, 912, 914

   

  Για τα eLearning Προγράμματα:

  • dummysecretary@elearning.aueb.gr

  • dummy210 8203 753, 754

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  © Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Search

  Save
  Cookies user preferences
  Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
  Αποδοχή όλων
  Απόρριψη όλων
  Περισσότερα
  Marketing
  Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
  Facebook
  Αποδοχή
  Απόρριψη
  Google Analytics
  Αποδοχή
  Απόρριψη
  Google
  Αποδοχή
  Απόρριψη