facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Γ. Συνδεση Λογιστικής και Φορολογίας

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Γ. Συνδεση Λογιστικής και Φορολογίας

PI_gasc
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή πρακτικής λογιστικής εκπαίδευσης, εστιάζοντας στη διασύνδεση της λογιστικής (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ) με τη φορολογική νομοθεσία, ιδίως τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:
 • Την κατανόηση του τρόπου συλλειτουργίας των εφαρμοζόμενων λογιστικών πλαισίων (ΕΛΠΛ – ΔΠΧΑ) και της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Τον ασφαλή χειρισμό λογιστικών θεμάτων από πλευράς φορολογικής νομοθεσίας και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.
 • Τη μεταφορά των λογιστικών αποτελεσμάτων και δεδομένων στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Θεματικές ενότητες
 1. Φορολογικός χειρισμός των παραστατικών που φέρουν ημερομηνία έκδοσης διαφορετική από την περίοδο που αφορούν, τόσο στην φορολογία εισοδήματος καθώς και στις λοιπές έμμεσες φορολογίες, όπως ΦΠΑ, Παρακρατούμενοι Φόροι κτλ.
 2. Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εκπτώσεων χορηγούμενων σε επόμενη χρήση.
 3. Παρακολούθηση ενσώματων και άυλων στοιχείων σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία – διαφορές με ΕΛΠ – Φορολογικοί συντελεστές απόσβεσης.
 4. Φορολογικός χειρισμός επιχορηγήσεων, παγίων και εξόδων.
 5. Φορολογικός χειρισμός των μη αναγνωριζόμενων φορολογικά αποτελεσμάτων.
 6. Φορολογικά θέματα κλεισίματος χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 7. Μεταφορά των λογιστικών αποτελεσμάτων και δεδομένων στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Έντυπα Ε3, Ν, κλπ.), καθώς και στις δηλώσεις ΦΠΑ, στις δηλώσεις αμοιβών προσωπικού, κλπ.
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαφάνειες, σε ηλεκτρονική μορφή, με θεωρία και παραδείγματα. Το υλικό καλύπτει ολοκληρωμένα, με πληρότητα και συντομία, το αντικείμενο του προγράμματος, με αναφορά τόσο στους λογιστικούς κανόνες του Ν. 4308/14 όσο και στις ρυθμίσεις της φορολογικής νομοθεσίας (Ν. 4172/13 και Ν. 4174/13). Έμφαση δίνεται σε θέματα που είτε είναι καινούργια είτε διαφέρουν σημαντικά ως προς τον χειρισμό σε σχέση με προηγούμενο λογιστικό και φορολογικό θεσμικό πλαίσιο.
 • Εικονοσκοπημένες διαλέξεις (βίντεο), που παρουσιάζουν με επεξηγηματικό και εύληπτο τρόπο το υλικό των διαφανειών.
 • Περιεκτικές σημειώσεις του αντικειμένου του προγράμματος, σε έντυπη μορφή, γραμμένες ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η παρουσίαση των θεμάτων τεκμηριώνεται με αναφορές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και συνοδεύεται από σειρά λυμένων πρακτικών προβλημάτων.
 • Ασκήσεις επί πρακτικών προβλημάτων τύπου «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής», σε ηλεκτρονική μορφή, που ο εκπαιδευόμενος θα έχει την ευκαιρία να χειριστεί μετά τη μελέτη του υλικού. Ο εκπαιδευόμενος θα έχει στη συνέχεια ανατροφοδότηση, με την ορθή απάντηση σε κάθε ερώτηση-πρόβλημα και τεκμηρίωση στο νόμο και τα εκδοθέντα ερμηνευτικά κείμενα.
Η αξία του προγράμματος
Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του αντικειμένου:
 • Διασύνδεση σχετικών όρων, εννοιών και κανόνων του εφαρμοστέου λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ – ΔΠΧΑ) με έννοιες και κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και παραδειγμάτων από τη λογιστική και επιχειρηματική πρακτική.
 • Παρουσίαση της ύλης και του τρόπου εφαρμογής – αντιμετώπισης των θεμάτων με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη και ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια των εκπαιδευτών.
 • Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος, και οι οποίες βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη.
 • Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Εξετάσεις επί ερωτήσεων «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής» με εξ αποστάσεως παρουσία - συμμετοχή. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023
Έναρξη προγράμματος: 24/05/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 23/07/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί ανεξάρτητο / αυτόνομο τμήμα σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΟΠΑ στη Λογιστική με γενικό τίτλο "Εκπαίδευση Επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)". Η σειρά περιλαμβάνει τα εξής επιπλέον ανεξάρτητα προγράμματα / ενότητες:
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία, τιμολόγηση
 • Επαγγελματική εκπαίδευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Εξειδικευμένα λογιστικά θέματα (ενοποιημένες καταστάσεις, αναβαλλόμενη φορολογία, κατάσταση ταμειακών ροών, εύλογες αξίες)
Το πρόγραμμα "Σύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας" απευθύνεται σε όλους τους λογιστές - φοροτεχνικούς, ανεξάρτητα επιπέδου-εμπειρίας, αντικειμένου ή κλάδου ειδίκευσης. Ωστόσο, στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί υπόψη οι διαφορετικές ανάγκες και συνθήκες, αλλά και το γεγονός ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διαφορετικές προτιμήσεις στον τρόπο μελέτης.
Μονάδες ECTS: 1
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 20
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 10
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 30
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει, με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, να καταθέσουν:
 • τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών που διαθέτουν (κατά περίπτωση πτυχίο ή απολυτήριο λυκείου), και
 • βιογραφικό από το οποίο να προκύπτει η σχετική προϋπηρεσία, εάν διαθέτουν.
Συνιστάται, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση αποδοχής, διετής σχετική προϋπηρεσία. Όσοι δεν διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή δεν είναι τελειόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τριετή τουλάχιστον σχετική εργασιακή εμπειρία.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ καταρτιζόμενων.
Κόστος
ELEARNING: 250€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 250€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 120€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 130€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 200€ (σύνολο ποσού), 120€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 80€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

11 comments
Αποκόμισα μια γεμάτη γνώσεις εκπαιδευτική εμπειρία και σίγουρα θα συμμετείχα σε επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο ...!!!
ΕΣ
Πάρα πολύ θετική εμπειρία παρόλο που ο όγκος των πληροφοριών ήταν τεράστιος για εμένα με ατελείωτες ώρες εργασίας και υποχρεώσεων.
ΙΠ
Ένα εξαιρετικά ενημερωμένο πρόγραμμα λογιστικής που ξεκαθαρίζει πολλές έννοιες αλλά και παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους για την καινούργια νομοθεσία.
ΝΖ
Πολύ καλή οργάνωση προγράμματος (σημειώσεις-παρουσιάσεις) χρήσιμες πληροφορίες και ουσιαστικές γνώσεις σε λογιστικά και φορολογικά θέματα επικαιρότητας. συγχαρητήρια σε εκπαιδευτές και προσωπικό για την συνολική προσπάθεια!!!
ΕΣ
Απέκτησα ουσιαστικές γνώσεις σε ότι αφορά τα φορολογικά-λογιστικά θέματα (εφαρμογή των ΕΛΠ, ΚΦΕ κλπ) σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που ισχύουν στην νομοθεσία, χρήσιμες για την εργασία μου, έτσι ώστε να διεκπεραιώνω διαχειριστικά-λογιστικά και φορολογικά θέματα με τη χρήση Νόμων και διαδικασιών που διέπουν το νέο Ελληνικό φορολογικό πλαίσιο.
ΒΚ
Αν και ασκώ το επάγγελμα του φοροτέχνη λογιστή αρκετά χρόνια (1994) η προσπάθειά μου αυτή μου απέφερε περισσότερη γνώση. Σας ευχαριστώ.
ΑΤ
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου προσφέρατε να παρακολουθήσω ένα τόσο αξιόλογο πρόγραμμα.
ΑΛ
Από τα καλυτέρα elearning προγράμματα που έχω παρακολουθήσει, εκπαιδευτικοί με μεταδοτικότητα, πάρα πολλά παραδείγματα. Στο έντυπο υλικό λόγω της δουλείας μου έχω ανατρέξει πολλές φορές. Ευχαριστώ.
ΕΓ
Αξιόλογο πρόγραμμα με εξαιρετικούς διδάσκοντες.
ΕΤ
Εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών.Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους συναδέλφους Λογιστές - Φοροτεχνικούς.
ΑΝ
Ενδιαφέρον πρόγραμμα. Θετική υπήρξε η συμβολή των παραδειγμάτων και των ασκήσεων των πρακτικών προβλημάτων.
ΔΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη