facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Τεχνικές και Συστήματα για τη Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου

Τεχνικές και Συστήματα για τη Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου

PI_riskman
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προϊόν που προσφέρεται για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το περιεχόμενο, η δομή και ο συνδυασμός των διαφόρων μεθόδων εκπαίδευσης καθιστούν το πρόγραμμα αποτελεσματικό αναπτύσσοντας σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες για όσους άμεσα ή/και έμμεσα υπάγονται διοικητικά σε οργανωτικές μονάδες που συμμετέχουν στα αντικείμενα που συνδέονται με την Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου.

Η μοναδικότητά του έγκειται στην ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου

 • σε προσομοίωση επεξεργασίας επιχειρησιακών δεδομένων του τραπεζοασφαλιστικού κλάδου χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους
 • στη δημιουργία βάσης γνώσης επιχειρησιακών γεγονότων έλευσης λειτουργικών κινδύνων
 • στη δημιουργία λεξικού επιχειρησιακών όρων
Το πρόγραμμα έχει στόχο να παρουσιάσει έννοιες, αρχές και κανονιστικά πλαίσια που αφορούν στη Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου στοχεύοντας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων που βρίσκονται σε διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα και υπηρετούν σε διαφορετικές λειτουργικές περιοχές ή/και οργανωτικές μονάδες.

Το πρόγραμμα, κατάλληλα τροποποιημένο μετά από εταιρικό αίτημα, σε σπονδυλωτή διάρθρωση (με επιλογή ενοτήτων), μπορεί να προσφερθεί σε εργαζόμενους διαφορετικών ιεραρχικών διοικητικών υπαγωγών με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση των αντικειμένων απασχόλησής τους που συσχετίζονται άμεσα με θέματα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning , επομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:
 • Το ασύγχρονο μέρος, που ολοκληρώνεται σε διάστημα 3 μηνών, γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και περιλαμβάνει 22 ώρες ατομικής μελέτης θεωρητικών εννοιών και νέων τεχνολογιών και 20 ώρες ατομικής εμπλοκής σε εργασίες προσομοίωσης επεξεργασίας επιχειρησιακών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση επιχειρησιακών σεναρίων διαχείρισης γεγονότων λειτουργικού κινδύνου.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω 8 ώρες τηλεδιασκέψεων (4 δίωρες διαλέξεις με τη χρήση MS Teams), για τα κομμάτια της ύλης που απαιτούν εκμάθηση με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει αλλά και εξοικειωθεί με:
 • Τις βασικές έννοιες, αρχές και στόχους του Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου
 • Την ορολογία, και τα εργαλεία Διαχείρισης του Λειτουργικού Κινδύνου
 • Τις μεθόδους αναγνώρισης & μέτρησης του Λειτουργικού Κινδύνου
 • Τους Βασικούς Δείκτες Λειτουργικού Κινδύνου (KRI)
 • Μελέτες Περίπτωσης και Επιχειρησιακά Παραδείγματα
 • Καλές Πρακτικές και Μεθόδους αντιμετώπισης αλλά και πρόβλεψης
Οι εκπαιδευόμενοι/συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση & διαχείριση των γεγονότων λειτουργικού κινδύνου και θα έχουν την δυνατότητα να ενσωματώσουν τις γνώσεις αυτές στην καθημερινή εργασιακή τους ζωή, ακολουθώντας και ενισχύοντας την κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων του οργανισμού.
Θεματικές ενότητες
 1. Βασικές Αρχές και Στόχοι του Πλαισίου Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου
 2. Ο Κύκλος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών Διαχείρισης Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου
 3. Αναγνώριση Επιπέδου Έκθεσης και Διαχείριση Πρόβλεψης & Αποφυγής [RCSAs/ Risk Control Self-Assessment]
 4. Δείκτες Μέτρησης (λειτουργικών) Κινδύνων [KRIs/ Key (operational) Risk Indicators]
 5. Επιχειρησιακές Πρακτικές & Μέθοδοι Ανάλυσης Λειτουργικών Κινδύνων
 6. Παραδείγματα και Αναφορές Πραγματικών Επιχειρησιακών Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου
 7. Ασκήσεις Προσομοίωσης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Γεγονότων Λειτουργικού Κινδύνου
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Παρουσιάσεις (διαφάνειες) θεωρητικών εννοιών, εισαγωγικών θεμάτων και κανονιστικών πλαισίων για τις διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης γεγονότων λειτουργικού κινδύνου
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με ενδεικτικές λύσεις (online tests)
 • Μελέτες Περίπτωσης/Case studies
 • Πρόσβαση στην Επιχειρησιακή Βάση Γνώσης και το Λεξικό Επιχειρησιακών ΄Όρων του προγράμματος με προαπαιτούμενο την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη δημιουργία τους (μέσω καταχωρήσεών του)
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η πρόσβαση στο μαθησιακό υλικό και δραστηριότητες κάθε εκπαιδευτικής ενότητας (πλην της 1ης) προαπαιτεί υποβολή απαντήσεων στις ερωτήσεις των online quizzes και καταχωρήσεις στην επιχειρησιακή βάση γνώσης και στο λεξικό επιχειρησιακών όρων. Η επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου αξιολογείται στο τέλος κάθε Εκπαιδευτικής Ενότητας μέσω online εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή/και μέσω Εκπόνησης εργασίας. Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον 50% για το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κάθε εκπαιδευτικής ενότητας (quizzes, assignments) έτσι ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου, κάθε εκπαιδευόμενος, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, μπορεί να κληθεί – μέσω τηλεδιάσκεψης – σε προφορική εξέταση.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: -
Έναρξη προγράμματος: -
Ολοκλήρωση προγράμματος: -
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 4
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 50
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 30
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 40
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 120
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 10
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, ή/και με επαγγελματική ενασχόληση ως:
 • Στελέχη με αντικείμενα απασχόλησης που εμπλέκονται άμεσα ή/και έμμεσα σε επιχειρησιακές διαδικασίες διαχείρισης γεγονότων λειτουργικού κινδύνου
 • Συντάκτες αναφορών γεγονότων λειτουργικού κινδύνου με τη χρήση εταιρικών τεχνολογικών εργαλείων
 • Επιχειρησιακοί αναλυτές
 • Αναλυτές συστημάτων
 • Εταιρικοί ελεγκτές
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Στελέχη υπηρεσιών δημοσίου τομέα
 • Σύμβουλοι σχεδιασμού υλοποίησης πληροφοριακών εφαρμογών
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Προαπαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία:
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών και χρήσης Διαδικτύου Επαγγελματική Εμπειρία σε εργασίες Τραπεζοασφαλιστικού Κλάδου ? 2 χρόνια
 • Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2)
Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία:
 • Προπτυχιακός ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος ΑΕΙ, ΤΕΙ
 • Επαγγελματική Εμπειρία σε εργασίες Τραπεζοασφαλιστικού Κλάδου μονάδων Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικής ταυτότητας (υποχρεωτικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Εκπαιδευτές
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω email για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες του προγράμματος (π.χ. διευκρινίσεις και απορίες) στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κόστος
BLENDED LEARNING: 700€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη