facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Η Δυναμική της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

PI_dynamics
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο και άκρως δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας κρίνεται απαραίτητη. Η ανάγκη αυτή είναι αδήριτη, όπως με έμφαση αναδείχτηκε από την πανδημία (που συνεχίζει να υφίσταται), και συνεχώς μεταβαλλόμενη, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές σε πολλές εκφάνσεις του επιχειρείν. Η κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα και δραστικά τις αλλαγές που συμβαίνουν και την επηρεάζουν, ώστε να συνεχίζει τη λειτουργία της. Η αμεσότητα στην λήψη των κατάλληλων αποφάσεων καθώς και η ποιότητα των αποφάσεων αυτών είναι βασικοί παράγοντες για να διαμορφώσει η κάθε επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (ή να βελτιώσει το υφιστάμενο), συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα και την κερδοφορία της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η Δυναμική της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Dynamics)» αναπτύσσει δεξιότητες που συσχετίζονται με την Επιστήμη της Διοίκησης. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν ήδη υφιστάμενες καθώς και αποκτούν νέες δεξιότητες διοίκησης και λήψης αποφάσεων μέσω εκπαιδευτικών παιχνιδιών προσομοίωσης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάζει στα ακόλουθα δύο: το Beer Distribution Game και το Public Goods Game. Οι εκπαιδευόμενοι, οργανωμένοι σε ομάδες, έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικά επιχειρησιακά προβλήματα που αφορούν διοικητικές αποφάσεις όπως: τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, τη διαχείριση αποθέματος, πολίτικες ανεφοδιασμού, στρατηγικές επενδύσεων, κ.α.. Συνεπώς, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιλέξουν και να εφαρμόσουν αποφάσεις, ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους δίχως να γνωρίζουν τις αποφάσεις των υπολοίπων μελών. Στη συνέχεια έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις αποφάσεις τους – βάσει αποτελεσμάτων – και να τις συγκρίνουν με τις διαφορικές εναλλακτικές που υπήρχαν. Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται κυρίως στη βιωματική και ενεργητική εκπαίδευση για τον τρόπο λήψης αποδοτικών και επικερδών αποφάσεων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning, επομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:
 • Το ασύγχρονο μέρος γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείωνπου εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω τηλεδιασκέψεων (1 τηλεδιάσκεψη εβδομαδιαίως και συνολικά 5 τηλεδιασκέψεις), για τα κομμάτια της ύλης που απαιτούν εκμάθηση με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι / συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που συσχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν,
 • λειτουργούν αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα εφοδιαστικής αλυσίδας πραγματοποιώντας παραγγελίες, με έμφαση στην επιλογή κατάλληλου μεγέθους παραγγελίας και τη διαχείριση αποθεμάτων,
 • να λειτουργούν υπό καθεστώς αβεβαιότητας,
 • επιλέγουν και εφαρμόζουν ατομικές ή συνεργατικές στρατηγικές ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Θεματικές ενότητες
 1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 2. Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων υπό καθεστώς Αβεβαιότητας.
 3. Πολιτικές Ανεφοδιασμού.
 4. Συνεργατικές Στρατηγικές και η Αξία τους.
 5. Διαμοιρασμός της Πληροφορίας και Επικοινωνία.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Online σύγχρονες/live διαλέξεις,
 • Παρουσιάσεις (διαφάνειες),
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με αναλυτικές λύσεις,
 • Περιπτώσεις Μελέτης (Case Studies).
Η αξία του προγράμματος
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι:
 • να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μη φυσιολογικών και έκτακτων καταστάσεων, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν πρόσφατα (η πανδημία, το Brexit, το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ, κ.α.) και
 • να καταδείξει τον αντίκτυπο και τις συνέπειες που υπάρχουν από επιχειρηματικές αποφάσεις (τόσο των ιδίων όσο και των υπολοίπων συμμετεχόντων), εστιάζοντας στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου αξιολογείται στο τέλος του προγράμματος μέσω Online εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή/και μέσω Εκπόνησης εργασίας. Κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου, κάθε εκπαιδευόμενος, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, μπορεί να κληθεί – μέσω τηλεδιάσκεψης – σε προφορική εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023
Έναρξη προγράμματος: 24/05/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 30/06/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 30
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 30
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 5
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2),


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Απολυτήριο λυκείου,
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών,
 • Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ή/και επαγγελματική εμπειρία, ή/και παρακολούθηση σεμιναρίων).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω email για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος (π.χ. διευκρινίσεις και απορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κόστος
BLENDED LEARNING: 650€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 650€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 220€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 230€ και 200€ καταβάλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 520€ (σύνολο ποσού), 220€ (πρώτη δόση – προκαταβολή), 200€ (δεύτερη δόση) και 100€ (τρίτη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη