facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Β. Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ): Β. Λογιστικό Πλαίσιο Ατομικών Καταστάσεων

PI_gasb
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένης λογιστικής εκπαίδευσης στο ελληνικό λογιστικό πλαίσιο, δηλαδή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΕΛΠ (νόμος 4308/2014). Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι ολοκληρωμένη κατά το ότι:
 1. Καλύπτεται το σύνολο των λογιστικών θεμάτων των ατομικών καταστάσεων των άρθρων 16 έως 29, 37 και 38 του νόμου (αρχές σύνταξης και υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης, προσάρτημα (σημειώσεις) και σύνταξη καταστάσεων.
 2. Η παρουσίαση της ύλης διασυνδέεται με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπου αυτό ενδείκνυται.
 3. Γίνεται αναφορά στο εκδοθέν ερμηνευτικό κείμενο του νόμου (Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ).

  δ) Δίνονται ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που έχουν τεθεί από επαγγελματίες σε αρμόδιες αρχές, αλλά και στους εκπαιδευτές, σε πλήθος σεμιναρίων που έχουν κάνει.
 4. Καλύπτεται κάθε είδους και μεγέθους λογιστική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ΕΛΠ (κερδοσκοπικές και μη κερδοσκοπικές, απλογραφικά και διπλογραφικά, πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες, ενοποιημένες καταστάσεις, κλπ.).
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την:
 • Κατανόηση της φιλοσοφίας και των στόχων της μεταρρύθμισης που εισήγαγε ο ν. 4308/2014 σε ότι αφορά στους λογιστικούς κανόνες, υποκαθιστώντας τον τύπο από την επαγγελματική κρίση.
 • Κατανόηση των απλοποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος σε ότι αφορά την εφαρμογή λογιστικών κανόνων και τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Κατανόηση των βασικών λογιστικών εννοιών, όρων και κανόνων, καθώς και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής αυτών στην πράξη, με τη λογιστικοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών και γεγονότων, κατά την αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Απόκτηση σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων, και δυνατότητας εφαρμογής αυτών, σε ότι αφορά τις λογιστικές εργασίες τέλους περιόδου και τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.
Θεματικές ενότητες
 1. Άρθρα 1 έως 3
  Πεδίο εφαρμογής για τις λογιστικές ρυθμίσεις των ΕΛΠ, Μεγέθη επιχειρήσεων και λογιστικές υποχρεώσεις, Επιλεγμένα θέματα τήρησης αρχείων, άμεσης συνάφειας με την εφαρμογή των λογιστικών ρυθμίσεων των ΕΛΠ
 2. Άρθρα 16 έως 23 (παρ. 1 έως 3) και 25 έως 29
  Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Βασικές λογιστικές έννοιες, Σύστημα παρακολούθησης λογιστικής και φορολογικής βάσης, Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, Λογιστική στοιχείων κατάστασης αποτελεσμάτων, Λογιστική στοιχείων καθαρής θέσης, Ξένο νόμισμα, Διόρθωση λαθών – μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων, Προσάρτημα ανά κατηγορία επιχείρησης, Απλοποιήσεις και απαλλαγές, Λογιστικές εργασίες τέλους περιόδου – σύνταξη λογιστικών καταστάσεων (πρακτικό παράδειγμα).
 3. Άρθρο 30
  Απλοποιήσεις και απαλλαγές, Ειδικά θέματα πολύ μικρών οντοτήτων με απλογραφικά.
Η αξία του προγράμματος
Η εκπαιδευτική προσέγγιση διακρίνεται από τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία συντελούν στην αποτελεσματική κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των ΕΛΠ:
 • Ανάλυση λογιστικών όρων και εννοιών των ΕΛΠ, με τη χρήση επεξηγηματικού κειμένου και παραδειγμάτων από τη λογιστική και επιχειρηματική πρακτική.
 • Ανάλυση των υιοθετούμενων λογιστικών κανόνων και του τρόπου εφαρμογής τους με ολοκληρωμένα, περιεκτικά και κατανοητά παραδείγματα από το χώρο των επιχειρήσεων.
 • Πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Δυνατότητα εξάσκησης του εκπαιδευόμενου σε πλήθος ασκήσεων, που καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο της ύλης του προγράμματος. Οι ασκήσεις βασίζονται σε καταστάσεις και σενάρια προερχόμενα από την επιχειρηματική και λογιστική πράξη και έχουν τη μορφή «Σωστό/Λάθος» και «Πολλαπλής Επιλογής». Οι ασκήσεις εξάσκησης είναι διαθέσιμες στον εκπαιδευόμενο σε ηλεκτρονική μορφή. Ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται αυτόματα με την ολοκλήρωση μιας σειράς ασκήσεων και έχει άμεσα πρόσβαση σε πλήρη και επεξηγηματική θεμελίωση της ορθής απάντησης κάθε ερωτήματος.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Εξετάσεις επί ερωτήσεων «Σωστό – Λάθος» και «Πολλαπλής επιλογής» με εξ αποστάσεως παρουσία-συμμετοχή. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023
Έναρξη προγράμματος: 24/05/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 4
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 60
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 120
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει, με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, να καταθέσουν:
 • τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών που διαθέτουν (κατά περίπτωση πτυχίο ή απολυτήριο λυκείου), και
 • βιογραφικό από το οποίο να προκύπτει η σχετική προϋπηρεσία, εάν διαθέτουν.
Συνιστάται, χωρίς να αποτελεί τυπική προϋπόθεση αποδοχής, διετής σχετική προϋπηρεσία. Όσοι δεν διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή δεν είναι τελειόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τριετή τουλάχιστον σχετική εργασιακή εμπειρία.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ καταρτιζόμενων.
Κόστος
ELEARNING: 500€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 500€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 280€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 400€ (σύνολο ποσού), 280€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

7 comments
Πολύ καλή μαθησιακή εμπειρία, οι καθηγητές άψογοι κάτι το οποίο γνωρίζαμε ήδη, συγχαρητήρια ...σίγουρα θα παρακολουθήσω και άλλο πρόγραμμα...Ευχαριστώ πολύ.
ΑΠ
Δεν έχω κανένα παράπονο αν και ήμουν πολύ απασχολημένος, το πρόγραμμα με βοήθησε πολύ. Όσα έμαθα θα τα εφαρμόσω άμεσα στη δουλειά μου.
ΧΠ
Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, ίσως απαιτούσε επιπλέον χρόνο από τη πλευρά του εκπαιδευόμενου για μελέτη, αλλά και μεγάλος όγκος πληροφοριών.
ΙΠ
Στα θετικά του προγράμματος, συγκαταλέγονται οι παρουσιάσεις μέσω βίντεο των μαθημάτων και η λεπτομερής ανατροφοδότηση στις ασκήσεις, κάτι το οποίο δεν υπήρχε σε αντίστοιχο πρόγραμμα e-learning που παρακολούθησα στο παρελθόν.
ΕΛ
Ήταν από τα καλυτέρα προγράμματα elearning που έχω παρακολουθήσει. Εκπαιδευτές με μεταδοτικότητα και το σημαντικότερο: εκπαίδευση με πολλά παραδείγματα!
ΕΓ
Το πρόγραμμα βάζει το δικό του λιθαράκι στην δύναμη της γνώσης συνδυάζοντας την θεωρία με την πράξη.
ΝΘ
Πολύ καλό πρόγραμμα με εικονοσκοπημένες διαλέξεις από έγκριτους εισηγητές αλλά και πολλές ασκήσεις-παραδείγματα που αποσκοπούν στην κατανόηση των ΕΛΠ.
ΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη