facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Πράσινο Μάρκετινγκ & Eπικοινωνία για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πράσινο Μάρκετινγκ & Eπικοινωνία για την Βιώσιμη Ανάπτυξη

PI_greenmark
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου-πράσινου μάρκετινγκ (responsible-green marketing) που συμβάλλουν στην Bιώσιμη Ανάπτυξη (sustainability) της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστιάζει στο πώς τα διαφορετικά εργαλεία της στρατηγικής μάρκετινγκ και επικοινωνίας μιας επιχείρησης μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν θετική επίδραση στην αειφορία και, κατά συνέπεια, μακροχρόνια επιβίωση της επιχείρησης στην αγορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή μελετών περιπτώσεων (case studies) από την ελληνική και διεθνή αγορά. Το πρόγραμμα θα έχει την υποστήριξη του Κέντρου Αειφορίας (Center for Sustainability and Excellence) που είναι ένας κορυφαίος οργανισμός με διεθνή δραστηριοποίηση και ειδικεύεται στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού, του οικονομικού και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης. Ο ρόλος του έγκειται στην παροχή επιστημονικών συμβουλών αναφορικά με τον σχεδιασμό του προγράμματος καθώς και στην επικοινωνιακή υποστήριξή του.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) τετράωρες εξ’ αποστάσεως διαλέξεις στις 9, 10 και 13 Νοεμβρίου (09.00-13.00) και κατόπιν τέσσερις έως έξι (4 έως 6 εβδομάδες), στις οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με την συγγραφή εργασίας που αφορά στην πιστοποίηση τους. Σε αυτό το διάστημα θα πραγματοποιηθεί και εξατομικευμένη ατομική σύγχρονη εξ' αποστάσεως διδασκαλία-συνεργασία με κάθε συμμετέχοντα με σκοπό τη συγγραφή της εργασίας του που θα είναι προσαρμοσμένη στη δική του επιχειρησιακή πραγματικότητα και θα καθοριστεί σε συνεργασία με αυτόν. Κάθε συμμετέχοντας που δεν συμμετέχει στην διαδικασία πιστοποίησης θα λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να κατανοήσουν:

 • Τις βασικές έννοιες και εργαλεία που σχετίζονται με την υπεύθυνη Επικοινωνία & Πράσινο Μάρκετινγκ.
 • Το πώς οι έννοιες και τα εργαλεία αυτά συμβάλλουν στην αειφορία μιας επιχείρησης.
 • Βέλτιστες πρακτικές υπεύθυνου-πράσινου μάρκετινγκ με στόχο την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Πώς να αποφύγουν πρακτικές Green Washing και να συμμορφώνονται με σχετικές νομοθεσίες.
 • Πώς να εφαρμόσουν καλές πρακτικές Πράσινου Marketing στην επιχείρηση τους.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
  Βασικές έννοιες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και η σημασία τους για την λειτουργία των επιχειρήσεων
 2. Περιγραφή του Green Marketing
  Περιγραφή των βασικών εννοιών και παράδοση παραδειγμάτων
 3. Οδηγίες, Πρότυπα και Noμοθεσίες για Green Marketing
  Περιγραφή οδηγιών, Προτύπων και Νομοθεσιών για Green Μarketing
 4. Στρατηγικές Πράσινου Μarketing & Branding
  Περιγραφή πρακτικών Πράσινου Marketing
 5. Επικοινωνόντας Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες με επίδραση στην Κοινωνία
  Περιγραφή πρακτικών
 6. Πως να αποφύγετε την Πράσινη Παραπλάνηση
  Περιγραφή πρακτικών
 7. Περιγραφή Ατομικής Εργασίας
  Περιγραφή πρακτικών
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ζωντανές παρουσιάσεις, ομαδικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, ηλεκτρονικές διαφάνειες και βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις.
Η αξία του προγράμματος
Η Βιωσιμότητα μιας επιχείρησης έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών ακαδημαϊκών και εμπειρικών ερευνών σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Οι εν λόγω έρευνες έχουν αναδείξει τη θετική συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ επιχειρησιακών πρακτικών που συμβάλλουν στην Βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και της μακροχρόνιας επιτυχίας και επιβίωσης της επιχείρησης αυτής στην αγορά. Σε αντίθεση με άλλα επιστημονικά πεδία αλλά και λειτουργίες μιας επιχείρησης, ο ρόλος και η επίδραση του μάρκετινγκ στην παραπάνω συσχέτιση δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά. Η αξία του προγράμματος στους συμμετέχοντές του έγκειται στην ανάδειξη αυτού του ρόλου, επιδιώκοντας να παρέχει πρακτικά εργαλεία και γνώσεις που θα βελτιώσουν τις υπάρχουσες ενέργειες μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Αναφορικά με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, αυτή προγραμματίζεται να λαμβάνει χώρα τρεις ημέρες του Νοεμβρίου και του Απριλίου στο χρονικό διάστημα 09.00-13.00.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός με άριστα το 100 προκύπτει από ατομική εργασία που θα πραγματοποιήσουν οι συμμετέχοντες και η οποία θα παραδοθεί στους εισηγητές του προγράμματος.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/11/2023
Έναρξη προγράμματος: 09/11/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 18/12/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 12
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 78
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση και παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία των εκπαιδευόμενων με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τους εκπαιδευτές του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σύγχρονης δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας και μέσω email όσες φορές επιθυμούν οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι.
Κόστος
LIVE STREAMING: 700€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Το πρόγραμμα είναι επιλέξιμο ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν επιδότηση ΛΑΕΚ, εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια που τίθενται από τη ΔΥΠΑ.
Περιγραφή δόσεων
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 350 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται προ της έναρξης των μαθημάτων και η δεύτερη προ της ολοκλήρωσης του προγράμματος.
Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη