facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

 

Έγγραφο προσωπικών στοιχείων

Κατά την υποβολή αιτήσεων σε ορισμένα προγράμματα για τα οποία δεν προβλέπεται φυσική παρουσία των καταρτιζόμενων στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ, ζητείται από τους υποψηφίους να καταθέσουν «αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων», δηλαδή ένα δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία 1) Όνομα, 2) Επώνυμο, 3) Πατρώνυμο, 4) ΑΦΜ ή Ημερομηνία Γέννησης (τουλάχιστον ένα από τα δύο).

Η υποβολή του εγγράφου εξασφαλίζει την ορθότητα των στοιχείων των παρεχόμενων πιστοποιητικών και την εγκυρότητά τους.

Δημόσια έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτόν τον σκοπό είναι, ενδεικτικά:

 • Απολυτήριο, βεβαίωση φοίτησης, αναλυτική βαθμολογία, ή συναφές έγγραφο δημόσιου εκπαιδευτικού ιδρύματος οποιασδήποτε βαθμίδας, ή
 • Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ανεργίας, ή
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή
 •  Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται ότι «τα στοιχεία στα οποία εκδόθηκε η δήλωση είναι ακριβή» και η οποία θα απευθύνεται στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η Δήλωση μπορεί να εκδοθεί σε λίγα λεπτά με μια επίσκεψη στο https://dilosi.services.gov.gr/, ή
 • Κάποιο ανάλογο δημόσιο έγγραφο

 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση έκπτωσης

Στα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ προβλέπονται εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες καταρτιζόμενων. Τονίζεται ότι οι κατηγορίες των δικαιούχων και το ύψος των αντίστοιχων εκπτώσεων διαφέρουν μεταξύ προγραμμάτων, και η σχετική πληροφορία υπάρχει στην σελίδα του κάθε προγράμματος. Εφόσον δικαιούστε έκπτωση, πρέπει να υποβάλλετε με την αίτησή σας και ένα σχετικό δικαιολογητικό, ως εξής:

Κατηγορία
Δικαιολογητικό

Άνεργοι

Βεβαίωση Ανεργίας από τα Αντίστοιχα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ

Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ

Βεβαίωση φοίτησης από το οικείο τμήμα

Ομαδικές εγγραφές (1)

Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η σχέση με το φορέα.

Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι (2)

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο ή ΚΕΠ / Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας /Πιστοποιητικό Τριτεκνίας

Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων σε ισχύ

Συνταξιούχοι

Εκκαθαριστικό της τελευταίας εκκαθαρισθείσας δήλωσης φόρου εισοδήματος

Απόφοιτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ

Αντίγραφο πτυχίου

Άτομα με Αναπηρία

Πιστοποίηση Αναπηρίας από αρμόδιο κρατικό φορέα

Χρόνια Πάσχοντες

Ιατρική γνωμάτευση

Έγκαιρη εγγραφή (Early Bird Registration) 

Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα, βάσει της ημερομηνίας εγγραφής, και δεν απαιτείται η ανάρτηση κάποιου δικαιολογητικού

 

 • Οι ομαδικές εγγραφές αφορούν τουλάχιστον 4 άτομα που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών. Σε περίπτωση που ο φορέας εκδώσει τιμολόγιο από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία των δικαιούχων της έκπτωσης, δεν χρειάζεται να υποβληθεί κάποιο έγγραφος κατά την αίτηση. 
 • Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006, δικαιούνται την έκπτωση «γονέα[ς] ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search