facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Coding Factory

PI_coding
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό ΗΥ σε επαγγελματικό επίπεδο και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια ζώσης στους χώρους του ΚΕΔΙΒΙΜ και ταυτόχρονα εξ αποστάσεως μέσω MS Teams.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό Η/Υ με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Java, C#, Python, PHP, JavaScript, SQL, Angular, TypeScript, κλπ στο επίπεδο του Full Stack Web Programmer, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το εύρος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και την ωφέλεια που προκύπτει από τη δυνατότητα λύσης πραγματικών προβλημάτων.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα (δια ζώσης τρόπος παρακολούθησης) θα πρέπει να φέρνουν laptop την ώρα του μαθήματος. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να:
 • Να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον Full-Stack προγραμματισμό.
 • Να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς ή επιστημονικούς τομείς να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον Προγραμματισμό.
 • Να εξοπλίσει με επαγγελματικές δεξιότητες τους εκπαιδευόμενους και να τους υποστηρίξει μεθοδικά στην εύρεση εργασίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασύνδεσης του ΟΠΑ.
Θεματικές ενότητες
 1. Προγραμματισμός με Java
  (54 ώρες διδασκαλίας) Εισαγωγή στην Java, IDEs, Τύποι Δεδομένων, Ακέραιοι, Boolean, Char, Float, Double, Δομές Ελέγχου, Πίνακες, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων, Αλφαριθμητικά, Εξαιρέσεις, Java I/O, Μέθοδοι, Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java.
 2. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Java
  (60 ώρες διδασκαλίας) Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με την Java, Σχεδιασμός με UML, POJOs, Java Beans, Public API, Ενθυλάκωση, Κληρονομικότητα, Object Class, Πολυμορφισμός, interfaces, Abstract Κλάσεις, ArrayList, Java Collections Framework, ArrayList, HashMap, Anonymous Classes, Lambda Expressions, Method References, Design Patterns (Static Factory, Singleton, Factory Design Pattern, Composition & Forwarding), GUI Design και Desktop Full-Stack με Swing και JavaFX, Testing με Junit, Selenium και WebDriver.
 3. Ανάπτυξη Full-Stack Web Εφαρμογών με Java EE και JSP/Servlets, Hibernate και Spring
  (96 ώρες διδασκαλίας) Layered Architectures MVC/DAO/SOA/DTOs, Java Enterprise Edition (JEE/Jakarta EE), HTTP/XML/JSON, Apache Tomcat, Servlets/JSP, JSTL Tags/EL, URL Mapping, JAX-RS, Jersey, Hibernate / ORM / Mapping persistent classes, JPA (Java Persistence API), JPQL, Native Queries, Entity Manager / First Level Cache, Persistence Context / Entity Transaction, H2 Database / Persistence.xml, Maven, Ανάπτυξη Maven Project με JPA και Hibernate, Domain Models και JPA Annotations / Associations, Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής με Criteria Queries, CRUD API και Web Front-End με JSP, Spring / Inversion of Control (IoC) / Dependency Injection, Spring / Wiring Beans / Aspect Oriented Programming (AOP), Spring Boot / Embedded Web Servers, Spring on the Web / Spring MVC / Dispatcher Servlet, Gradle και dependency management, Spring Data / Repositories, REST API / Resource Oriented Paths, Data Binding, Thymeleaf και Template management, Spring Security / Validation / Validators.
 4. Προγραμματισμός με C# .NET Core και ASP.NET Core
  (36 ώρες διδασκαλίας) Η γλώσσα C# .NET Core, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμός με την C# .NET Core, .NET Framework, Visual Studio (Windows/Mac), VS Code (Windows/Linux/Mac), Core CLR, Namespaces, Type System, Classes, Properties, interfaces, Inheritance, Polymorphism, Exception Handling, Generics, Collections, LINQ, ASP.NET Core, Razor Pages, Web API , Entity Framework
 5. Ανάλυση Συστημάτων και Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
  (30 ώρες διδασκαλίας) Ανάλυση και Σχεδιασμός ΒΔ / Εννοιολογικά Μοντέλα, Η γλώσσα SQL / Advanced SQL, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, SQL Server, Power BI, Azure.
 6. Προγραμματισμός με Python, Data Science, AI
  (48 ώρες διδασκαλίας) Εισαγωγή στην Python, Τελεστές, Τελεστές, Δομές Ελέγχου, Δομές επανάληψης, Λίστες, Πλειάδες, Σύνολα, Λεξικά, Συμβολοσειρές, Συναρτήσεις, Αρχεία, Κλάσεις, Ειδικές Μέθοδοι, Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός, Modules, Εξαιρέσεις, Iterators, Decorators, Lambda Expressions, Tkinder, Numpy, Pandas, Matplotlib, Flask, Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση, Regression, Classification, Clustering.
 7. Προγραμματισμός στο Web & Design Skills
  (60 hours) HTML 5, CSS 3, Box Model, Layout Design, Fluid & Responsive Design. Mobile First Design, Wireframes, Mockups, Figma, UX / UI Agile Scrum, Human-centered service design, User experience design, User Analysis / User Personas, Journey Maps / Touchpoints, Basic UX Principles Design, Design Thinking Human Computer Interface Design, Information Architecture – Cards Sorting, Visualization of information / Prototyping, Usability Tests, First Click Test / Five Second Test, System Usability Test, Universal access, Lean UX
 8. Προγραμματισμός στο Web με JavaScript
  (50 ώρες διδασκαλίας) JavaScript, HTML DOM Web Browser, Node.js, Πρωταρχικοί Τύποι, Δομές Ελέγχου, Functions, Immutability, Strings, Πίνακες, JS Array Functions, Objects, Callback functions, Arrow Functions Events, Event-Driven Programming, Model-View-Controller Design Pattern, jQuery, AJAX, Ανάπτυξη Εφαρμογών με Open APIs, REST, JSΟN/XML, Bootstrap, Custom Elements, Web Components, Shadow DOM.
 9. Προηγμένος Προγραμματισμός στο Web Front End με Vue 3
  (10 ώρες διδασκαλίας) Vue 3, Templating Syntax, Double Mustache, Binding HTML attributes, class binding, v-if, v-else, v-for, v-model, Options API, data, computed properties, methods, lifecycle hooks, Node.js, NPM, Reusable Web Components, CSS styling, επικοινωνία με Web APIs με JSON, Vuex, View Router.
 10. Ανάπτυξη web εφαρμογών με JavaScript, Angular και MongoDB
  (40 ώρες διδασκαλίας) Advanced JavaScript, Angular, NoSQL Databases (MongoDB), Ανάπτυξη Επαγγελματικών Εφαρμογών.
 11. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές Android
  (28 ώρες διδασκαλίας) Γνωριμία με το Android Studio, Δομή Android Project, Manifest, Gradle, Java, Resources, Values, XML (Buttons, TextView, EditText, CheckBox, SwitchButton, RatingBar, ProgressBar, ScrollView κ.α.), Assets, MVC, Adapter, Themes, Lifecycle, Activities, Implicit and Explicit Intents, Layouts (LinearLayout, RelativeLayout, GridLayout), Splash Screen, Fragments, ListView, GridView, CardView, RecyclerView, Firebase, Augmented Reality.
 12. Διαχείριση Εκδόσεων με Git/GitHub
  (6 ώρες διδασκαλίας) Εισαγωγή στο Git, Centralized / Decentralized Συστήματα, Stage και Commit, Ασφάλεια Δεδομένων, GitHub, Repositories, Branches, Conflicts.
 13. Ασκήσεις, Projects, Τελική Εργασία
  (48 ώρες ενασχόλησης)
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων
 • Παρουσιάσεις/Διαφάνειες σε ψηφιακή μορφή
 • Σημειώσεις και Βιβλιογραφία
 • Εργαστήρια/Workshops
Η αξία του προγράμματος

Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν ποιοτικές εφαρμογές λογισμικού καθώς και να αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους καριέρα.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρα 18.00 - 21.00 (εκτός Αυγούστου).
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ατομική εργασία
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 31/05/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα (δια ζώσης τρόπος παρακολούθησης) θα πρέπει να διαθέτουν laptop την ώρα του μαθήματος. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην αίθουσα 30 άτομα, εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (live streaming) χωρίς αυστηρό περιορισμό.
Μονάδες ECTS: 25
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 452
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 70
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 228
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 750
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 26
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Ελένη Χαλκιαδάκη, Γραμματειακή Υποστήριξη Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203999
Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος Υλοποίησης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203914
Σε ποιους απευθύνεται
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Coding Factory είναι:
 • εκπαιδευόμενοι χωρίς πρότερη γνώση στον προγραμματισμό που προέρχονται από άλλα επαγγελματικά πεδία (π.χ. θετικών, οικονομικών, κοινωνικών επιστημών) που θα ήθελαν να αλλάξουν καριέρα (reskilling) και να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον προγραμματισμό Η/Υ και την ανάπτυξη λογισμικού, και
 • απόφοιτοι/επαγγελματίες πληροφορικής που θα ήθελαν να εξειδικεύσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό, (upskilling).
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πληκτρολογίου, ποντικού, καθώς και προγραμμάτων συγγραφής κειμένου. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και επομένως δεν απαιτείται κανένα κόστος για τη χρήση τους.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Διατηρείται WebSite/ψηφιακό μάθημα με ψηφιακό υλικό ενώ στόχος και του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής κοινότητας. Χρησιμοποιείται forum ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Καθηγητή-μαθητών και μεταξύ των μαθητών ώστε να κεφαλαιοποιείται η γνώση και να απαντώνται τα ερωτήματα. Χρησιμοποιείται επίσης forum όπου ο Καθηγητής θα παρουσιάζει νέα και ειδήσεις από τον χώρο. Τέλος, υπάρχει επικοινωνία μέσω e-mail. Η συχνότητα της επικοινωνίας είναι καθημερινή και συνεχής.
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 1200€
LIVE STREAMING: 1200€
Περιγραφή δόσεων
Τα δίδακτρα ανέρχονται στα 1200 ευρώ και αποπληρώνονται σε 6 μηνιαίες δόσεις:
1η Δόση-Προκαταβολή 200€
2η Δόση 200€
3η Δόση 200€
4η Δόση 200€
5η Δόση 200€
6η Δόση 200€
*Το ποσό των δόσεων 2 έως 6 (δηλαδή, εκτός της προκαταβολής) διαμορφώνεται στα 164€ όταν ο καταρτιζόμενος εμπίπτει σε έκπτωση.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 15%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Επέλεξα το Coding Factory για την γνώση της γενικής ιδέας του προγραμματισμού, με στόχο την ίδρυση ενός νέου εγχειρήματος για εμένα. Έχοντας επαφή με τον προγραμματισμό σαν Product owner , στο Coding Factory έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από τα στελέχη του , για την κατανόηση των πραγματικών αναγκών της αγοράς . Έτσι ο στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσει ο συμμετέχοντας βαθύτερη γνώση για τα προβλήματα της αγοράς αλλά και να προετοιμαστεί για την απορρόφησή του από αυτή. Κατά την άποψη μου οι ανάγκες της σημερινής εποχής επιβάλουν την μετεκπαίδευση ενός ανθρώπου τουλάχιστον 1 φορά στην ζωή του στην επαγγελματική του καριέρα. Το Coding Factory θα σας βοηθήσει να το πετύχετε και θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες στον τρόπο που σκέφτεστε.

Παναγιώτης Πούτος
Πτυχιούχος τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιου Πατρών
CEO & Founder RebornPack, CEO & Founder REborn Micro Web Services

ΠΠ

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω το σεμινάριο του Coding Factory, επιμορφωτικό, κατατοπιστικό, άκρως ενδιαφέρον και χρήσιμο. Το επιτελείο καθηγητών τους διέκρινε το ότι ήταν, μεθοδικοί, μεταδοτικοί ικανοί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Για μένα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και το θεωρώ επένδυση στην επαγγελματική μου πορεία.

Κωνσταντίνος Βελντές
M.Sc. Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Java Software Engineer , Syntax IT Group

ΚΒ

Το πρόγραμμα είναι μια μοναδική ευκαιρία για όποιον θέλει να χτίσει μια καριέρα στην πληροφορική. Ο καθηγητής κ. Ανδρούτσος, είναι η ψυχή του Προγράμματος, ο οποίος τόσο με τις εξαιρετικές του γνώσεις όσο και με την επαγγελματική του προσέγγιση στο μάθημα, καθιστά το πρόγραμμα μια υπέροχη εμπειρία γνώσης. Ευχαριστούμε για όλα κύριε καθηγητά!

Χαρά Σπατιώτη
M.Sc. Πληροφορικής, B.Sc. Γεωλόγος ΕΚΠΑ
Γεωλόγος, Δημόσιος Υπάλληλος

ΧΣ

Σε μία περίοδο κατά την οποία αναζητούσα την αλλαγή στην επαγγελματική μου καριέρα, το Coding Factory μου έδωσε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να το πετύχω άμεσα. Έχοντας μία στοιχειώδη επαφή με το αντικείμενο κατάφερα, μέσω του προγράμματος, να αποκτήσω ολοκληρωμένες γνώσεις πάνω στον προγραμματισμό. Εκτός της συστηματικής μελέτης, σε αυτό συνέβαλαν η στήριξη και η καθοδήγηση όλων των διδασκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σπύρος Παπαδόπουλος
Πτυχιούχος καθηγητής Μηχανολογίας και Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
QA Application Tester, EPSILON NET

ΣΠ

Οι καθημερινές διαλέξεις, η συνεχής υποστήριξη από τους καθηγητές και το αναλυτικό διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό μου πρόσφεραν πάρα πολλές γνώσεις στο ευρύ φάσμα του Full Stack Development και με βοήθησαν πρακτικά στην εργασία μου όπου κατάφερα να διευρύνω τα καθήκοντα που μπορώ να αναλάβω πάνω σε projects προγραμματισμού.

Χαράλαμπος Πέτκογλου
Τεχνολόγος Γεωπόνος, Αγροτοοικονομολόγος, Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Web Specialist, Ergoplanning

ΧΠ

Ξεκίνησα το Coding Factory έχοντας τελειώσει το ΔΕΟΣ του ΟΠΑ και με λίγες και εν πολλοίς ασύνδετες γνώσεις προγραμματισμού, αλλά έχοντας μέσα μου την πίστη ότι το αντικείμενο αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα καριέρας για μένα. Το Coding Factory σήμαινε έξι μήνες συστηματικής μελέτης σε θεματολογία αιχμής, με άριστη υποστήριξη από το διδακτικό προσωπικό του σεμιναρίου, όπως μας είχαν υποσχεθεί. Η σκληρή δουλειά ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ξεκίνησα με το πέρας του σεμιναρίου ως junior developer στην εταιρεία Memorandum που ειδικεύεται σε Artificial Intelligent και Cyber Security και μπορώ να πω ότι οι προοπτικές μου είναι πολύ καλές, αφού είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του ρόλου.

Βασίλης Καραμάνης
Απόφοιτος Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Junior Developer, Memorandum

ΒΚ

Προερχόμενος από διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, βρέθηκα αναπόφευκτα σε δίλημμα όταν πήρα την απόφαση να επενδύσω επαγγελματικά στον προγραμματισμό και την πληροφορική. Να κάνω το coding factory ή να το παλέψω και να επιδιώξω κάποιο πτυχίο στην πληροφορική; Τελικά επέλεξα το πρώτο ως πιο πρακτικό, πιο σύντομο και πιο κοντά στις ανάγκες τις αγοράς. Και δεν το μετάνιωσα. Μέσα απ’ το Coding Factory όχι μόνο ήρθα σε επαφή με γλώσσες προγραμματισμού που έχουν ζήτηση, αλλά ένταξα στο skillset μου και μια πληθώρα από πολύτιμες και σημαντικές δεξιότητες. Έμαθα για καλές πρακτικές προγραμματισμού που ακολουθούνται στην αγορά, design patterns, Service Oriented Αρχιτεκτονική, software version control, SQL και ένα σωρό άλλα. Το Coding Factory δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα στο οποίο μαθαίνεις κάποια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο να γίνεις ολοκληρωμένος developer και τα καταφέρνει περίφημα.

Αντώνης Μεσσήνης
Απόφοιτος Τμήματος Λογιστικής, ΤΕΙ Χαλκίδας
Java Developer, ActionLine Human Resources

ΑΜ

Η πρώτη μου επαφή με το Coding Factory έγινε σε μία περίοδο που αναζητούσα έντονα μια αλλαγή εργασιακού αντικειμένου. Απευθύνθηκα για παραπάνω πληροφορίες στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρούτσο όπου η πίστη του και η τεκμηρίωση ως προς τον σκοπό του Προγράμματος με κέρδισαν αμέσως. Από την πρώτη στιγμή εντυπωσιάστηκα από την αρτιότητα των διαλέξεων, των σημειώσεων και την διάθεση των διδασκόντων να βοηθήσουν ακόμα και σε ώρες εκτός μαθημάτων. Μέσα από τις διαδικασίες εκμάθησης του Προγράμματος δεν αρκείσαι απλά στην άριστη γνώση μιας γλώσσας προγραμματισμού αλλά στην ανάπτυξη ενός νέου τρόπου σκέψης και προσέγγισης προβλημάτων που θα σε συντροφεύουν σε όλη την εργασιακή σου πορεία. Αν ψάχνετε μια σίγουρη επένδυση, τότε το Coding Factory είναι αδιαμφισβήτητα αυτή!

Ζήσιμος Ζήκουλης
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ
Software Developer, Netcompany-Intrasoft

ΖΖ

Το Coding Factory είναι η καλύτερη επιλογή για όποιον επιθυμεί να κάνει μια στροφή στην καριέρα του προς τον προγραμματισμό, είτε έχει εμπειρία είτε όχι. Το πρόγραμμα είναι εντατικό, αλλά κατά τη διάρκειά του έμαθα πολύ περισσότερα από όσα πίστευα και αν μου έλεγε κάποιος όταν το ξεκινούσα τι θα μπορούσα να κάνω προγραμματιστικά όταν τελείωσα, δεν θα τον πίστευα. Οι καθηγητές και όλο το προσωπικό ενδιαφέρονται πραγματικά για το αντικείμενο και τους εκπαιδευόμενους και με βοήθησαν σε ό,τι χρειάστηκα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Γιάννης Παπαχειμώνας
ΜΠΣ στην Ευρωπαϊκή Ιστορία, ΜΠΣ στη Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογών, ΕΚΠΑ, Απόφοιτος τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ, Απόφοιτος τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Junior Java Developer, IKH

ΓΠ

Για μένα ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή, μέσα από το Coding Factory, με τον προγραμματισμό. Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απαιτεί μελέτη, πέρα της καθοδήγησης που δίνουν οι καθηγητές. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με τον προγραμματισμό, είτε έχουν κάνει σπουδές σε αυτό το τομέα είτε όχι. Το πιο σπουδαίο κομμάτι είναι αυτό που σε συνδέει με την αγορά εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους καθηγητές του προγράμματος που μας συμπαραστάθηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Χρυσάνθη Πατριαρχέα
M.Sc., B.Sc. Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Junior SAP ABAP Developer, VisionIT

ΧΠ

Αν και είχα γνώσεις προγραμματισμού επέλεξα το Coding Factory μετά από συζήτηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Ανδρούτσο ώστε να βελτιώσω τις γνώσεις μου καθώς και να μάθω και άλλες γλώσσες προγραμματισμού και όχι μόνο (UX/UI, Databases , SQL, κλπ.). Το Coding Factory δεν σε βοηθάει απλά να μάθεις 1-2 γλώσσες προγραμματισμού, αλλά μαθαίνεις πως να αναπτύσσεις σωστό, καλογραμμένο και καθαρό κώδικα με βάση διάφορα design και architectural patterns που χρησιμοποιούνται στην αγορά. Εκτός από τη γνώση το Coding Factory προσφέρει σε αυτόν που συμμετέχει σύνδεση με την αγορά εργασίας και μέσω του γραφείου διασύνδεσης που κάνει εξαιρετική δουλειά αλλά και απλά και μόνο συμμετέχοντας στο Coding Factory γιατί προφανώς είναι γνωστή στην αγορά η δουλειά που γίνεται στο πρόγραμμα αυτό όπως έγινε και στην περίπτωση μου. Στους πρώτους μήνες συμμετοχής μου στο πρόγραμμα έψαχνα για εργασία και προσθέτοντας την συμμετοχή μου στο Coding Factory προχώρησα σε κάποιες συνεντεύξεις και κατάφερα να βρω εργασία σαν Cloud Engineer όπου και χρησιμοποίησα τις γνώσεις που απέκτησα από το Coding Factory φτιάχνοντας διάφορα API’s αλλά και σε λύσεις Automation.

Γεώργιος Μήλιος
M.Sc Cybersecurity, B.Sc Computer, Informatics and Telecommunications Engineering
Cloud Engineer at Pylones Hellas SA

ΓΜ

Ολοκληρώνοντας το Coding Factory έχοντας ήδη μικρή εμπειρία πάνω στον προγραμματισμό, έμεινα ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εκπαίδευση και την κατάρτιση που παρέχει. Όλοι οι εκπαιδευτές καθηγητές έχουν βαθιά γνώση και εμπειρία στον τομέα τους και διάθεση για ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη. Οι εκπαιδευτικές ενότητες καλύπτουν όλα τα απαραίτητα θέματα για την ανάπτυξη full stack εφαρμογών και οι ασκήσεις προγραμματισμού παρέχουν τη δυνατότητα για πρακτική εφαρμογή των προγραμματιστικών γνώσεων και τεχνικών που παρουσιάζονται κατά τη διδασκαλία, επιτρέποντας την απόκτηση σημαντικής hands-on εμπειρίας. Αν και απευθύνεται ακόμα και σε όσους δεν έχουν επαφή με τον προγραμματισμό, είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιδιαίτερα εντατικό και απαιτητικό, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το χρόνο που πρέπει να αφιερώσει όποιος το επιλέξει. Κατά συνέπεια, όπως συμβαίνει και με οποιοδήποτε άλλο πτυχίο ή πιστοποίηση, καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα και επιτυχία του προγράμματος παίζει η προσωπική προσπάθεια του κάθε εκπαιδευόμενου, η συνέπειά του στην καθημερινή μελέτη και η πρακτική ενασχόλησή του με την επίλυση ασκήσεων. Ιδιαίτερα θετικό είναι πως το πρόγραμμα παρέχει επίσης υποστήριξη, καθοδήγηση και πρόσβαση σε εταιρείες του κλάδου, συμβάλλοντας στην καλύτερη προετοιμασία αλλά και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Συνολικά, το Coding Factory είναι μια μοναδική εμπειρία εκμάθησης που παρέχει στους συμμετέχοντες που είναι αποφασισμένοι να το ολοκληρώσουν, τη δυνατότητα να αποκτήσουν τις γνώσεις και την hands-on εμπειρία που χρειάζονται για να διεκδικήσουν θέσεις σε εταιρείες Πληροφορικής.

Παναγιώτης Κατόπης
B.Sc. στα Μαθηματικά, Ε.Κ.Π.Α
Software QA Engineer, Qualco

ΠΚ

Το Coding Factory είναι ένα εντατικό, αλλά άρτια δομημένο και εξαιρετικό πρόγραμμα στο σύνολο του. Οι καθηγητές είναι όλοι εξαιρετικοί, γνώστες των σύγχρονων μεθόδων προγραμματισμού και πάντα πρόθυμοι να λύσουν όλες τις απορίες μας και να μας βοηθήσουν. Εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε γλώσσα, μέσα από τα διαδραστικά μαθήματα, το υλικό που μας είχε δοθεί και τις ασκήσεις μάθαμε να σκεφτόμαστε σαν προγραμματιστές. Οι τεχνικές και η αρχιτεκτονική που διδάσκονται εφαρμόζονται από τις εταιρίες και είναι up to date. Μέσα από την άρτια συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης σε καθοδηγούν, συμβουλεύουν για τη διαδικασία των συνεντεύξεων και βοηθάνε για την αρχική επαφή με τις εταιρίες. Η επικοινωνία ήταν πάντα άμεση και υπήρχε πραγματικό και ανθρώπινο ενδιαφέρον για εμάς. Δεν απαιτούνται αρχικές γνώσεις προγραμματισμού, χρειάζεται όμως διάβασμα και εμπέδωση των μαθημάτων, οι ασκήσεις βοηθάνε ιδιαίτερα σε αυτό. Στη δικιά μου περίπτωση, κατάφερα να κάνω αλλαγή καριέρας και μόλις δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος να έχω ολοκληρώσει τον κύκλο των συνεντεύξεων και να μου γίνει offer από μία εξαιρετική εταιρία, την Printec!

Νικολέττα Ιωαννοπούλου
Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ
Associate Software Engineer, Printec Group

ΝΙ

Ξεκινώντας το Coding Factory είχα μια εικόνα πολύ γενική για τον προγραμματισμό και για τον κώδικα ειδικότερα. Αν με ρωτούσε κάποιος τι είναι προγραμματισμός τότε θα του απαντούσα οτι είναι ο τρόπος που αναπτύσεις/χειρίζεσαι κάποια εργαλεία για συγκεκριμένο σκόπο. Μια γενική απάντηση ενός αρχαρίου η ενός ανθρώπου που δείχνει οτι ίσως δεν έχει πραγματική επαφή με το αντικείμενο! Τώρα θα απαντούσα πιο απλά και κατανοητά. Προγραμματισμός είναι η ψηφιοποιήση της ανθρώπινης ιδέας. Και εδώ επικεντρόνομαι στο ότι το Coding Factory δεν μέλετα την εμπειρία του κάθε συμμετέχοντα στο προγραμματισμό ή τις προπτυχιακές σπουδές του, αλλα επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και σε εξοπλίζει με τα απαραίτητα όπλα για να σταθείς στη μάχη της αγοράς εργασίας. Από την εμπειρία μου θα πώ οτι η αγορά έχει πραγματική ανάγκη από Software Developers οπότε αν και μόνο αν έχεις όρεξη και σου αρέσει πραγματικά η πληροφορική τότε θα εκπλαγείς από όσα θα έχεις καταφέρει. Μετά την αποφοίτηση μου δούλεψα ως Java Developer σε ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό μιας δημόσιας ελληνικής επιχείρησης και αμέσως μετά μεταπήδησα στο IT τμήμα μεγάλου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα.

Ιωάννης Αλεξόπουλος
Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά
Testing and Service Developer, AMPLUS S.A.

ΙΑ

Το Coding Factory ήταν μια ευκαιρία για εμένα, να διευρύνω τους επαγγελματικούς μου ορίζοντες. Αποτελεί μια πολύ καλή αρχή, ακόμη και για άτομα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. Εκτιμώ το γνήσιο ενδιαφέρον των καθηγητών του προγράμματος, γιατί πράγματι μετά τη λήξη του, μας βοήθησαν στην εύρεση εργασίας, κανονίζοντας συναντήσεις με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται. Έτσι τρεις μήνες μετά, βρέθηκα να εργάζομαι ως Modern Workplace Developer στην εταιρεία Candi, και στη συνέχεια στην Info Quest, στην οποία παραμένω μέχρι και σήμερα.

Μαρία Λιάπη
Απόφοιτη Τμήματος Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Modern Workplace Developer & Business Analyst, Info Quest

ΜΛ
Δείτε όλα τα σχόλια χρηστών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search