facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Coding Factory

PI_coding
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στον προγραμματισμό Η/Υ σε επαγγελματικό επίπεδο, και η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 μήνες (24 εβδομάδες), ενώ ο τρόπος διδασκαλίας θα είναι μικτός (blended): δια ζώσης στους χώρους του ΚΕΔΙΒΙΜ και ταυτόχρονα εξ αποστάσεως μέσω MS Teams.

Κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό Η/Υ με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως Java, C#, Python, PHP, JavaScript, SQL, Angular, TypeScript, κλπ στο επίπεδο του Full Stack Web Programmer, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν το εύρος των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και την ωφέλεια που προκύπτει από τη δυνατότητα λύσης πραγματικών προβλημάτων.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα (δια ζώσης τρόπος παρακολούθησης) θα πρέπει να φέρνουν laptop την ώρα του μαθήματος. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να:
 • Να παράσχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον Full-Stack προγραμματισμό.
 • Να δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς ή επιστημονικούς τομείς να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον Προγραμματισμό.
 • Να εξοπλίσει με επαγγελματικές δεξιότητες τους εκπαιδευόμενους και να τους υποστηρίξει μεθοδικά στην εύρεση εργασίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασύνδεσης του ΟΠΑ.
Θεματικές ενότητες
 1. Προγραμματισμός με Java
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 50 ώρες) Δομημένος Προγραμματισμός με τη γλώσσα Java, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμός με την Java, Γεγονοστρεφής Προγραμματισμός, Γραφικές Διεπαφές (GUI), Full-Stack Εμπορικές Εφαρμογές (Swing, JavaFX, Βάση Δεδομένων MySQL)
 2. Προηγμένα θέματα Προγραμματισμού με Java
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Design Patterns (Static Factory, Singleton, Factory Design Pattern, MVC, MVP, MVVM, Three-Tier), Ειδικά Θέματα (Java Collections Framework, Data Structures, ArrayList, HashMap, Linked List, Doubly Linked List, Trees, Graphs, Time-Complexity, GitHub, Anonymous Classes Lambda Expressions, Method References, Networking Programming με sockets, Threads, Synchronous / Asynchronous Programming)
 3. Προγραμματισμός στο Web
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 96 ώρες) HTML/CSS, JavaScript, jQuery, PHP, AJAX/Ανάπτυξη Εφαρμογών, Bootstrap, UX/UI – Usability, Ανάπτυξη εφαρμογών με Drupal
 4. Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με JSP/Servlets, Hibernate & Spring
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 48 ώρες) Layered Architectures/MVC/DAO/SOA/DTOs, Java Enterprise Edition, HTTP/XML/JSON, Apache Tomcat, Servlets/JSP, JSTL Tags/EL, URL Mapping, Full Stack Web Programming
 5. Ανάλυση Συστημάτων και Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Ανάλυση και Σχεδιασμός ΒΔ / Εννοιολογικά Μοντέλα, Η γλώσσα SQL / Advanced SQL, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, SQL Server, Εφαρμογές
 6. Προγραμματισμός με C# .NET Core
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Η γλώσσα C#, Δομημένος Προγραμματισμός με C# .NET Core, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμός με την C# .NET Core
 7. Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές Android
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 24 ώρες) Το ΛΣ Android, Java Concepts / SQL Concepts, Android Studio και ανάπτυξη εφαρμογών, Virtual Devices /XML και Passive UI, Βασικές Αρχές στο UI Design, Widgets / Layout Managers, Notifications, Activities / Intents, Events / Handlers, Gradle και Dependencies Management, Content Providers (SQLite / Google Firebase)
 8. Ανάπτυξη web εφαρμογών με JavaScript, Angular και MongoDB
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 36 ώρες) Advanced JavaScript, Angular, NoSQL Databases (MongoDB), Ανάπτυξη Επαγγελματικών Εφαρμογών
 9. Προγραμματισμός με Python
  (Διάρκεια θεματικής ενότητας 36 ώρες) Anaconda, Τύποι Δεδομένων, Δομές Ελέγχου, Συναρτήσεις, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός με Python, Python και Web, Python και Machine Learning.
 10. Επαγγελματικές Δεξιότητες και σύνδεση με την αγορά εργασίας στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας
  (Διάρκεια Θεματικής Ενότητας: 12 ώρες) Πρακτική Εργασία στο Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων (Coding Factory Network – CFN), Mentoring από IT Στελέχη επιχειρήσεων, Μεθοδολογίες Τεχνολογικής Καινοτομίας, Βιογραφικό/Portfolio για επαγγελματίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας, Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα / Επαγγελματικές ευκαιρίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορίας.
Εκπαιδευτικό υλικό
 • Βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων
 • Παρουσιάσεις/Διαφάνειες σε ψηφιακή μορφή
 • Σημειώσεις και Βιβλιογραφία
 • Εργαστήρια/Workshops
Η αξία του προγράμματος

Στο τέλος του Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναπτύσσουν ποιοτικές εφαρμογές λογισμικού καθώς και να αναπτύξουν την προσωπική και επαγγελματική τους καριέρα.

Το Coding Factory και το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους παρέχοντας στους απόφοιτους του Coding Factory τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές/αποφοίτους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πολυδιάστατες και αφορούν την προετοιμασία, την ένταξη και την επανατοποθέτηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 360 ώρες κατανεμημένες σε 24 εβδομάδες. Τα μαθήματα γίνονται καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρα 18.00 - 21.00 (εκτός Αυγούστου).
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν βάση μίας ατομικής εργασίας. Επιτυχών θεωρείται ο εκπαιδευόμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς (βαθμολογία >=50 με άριστα το 100) την εκπόνηση της κάθε εργασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που θα τεθούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος και βαθμολογίας της εργασίας <50, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να υποβάλλει ξανά την εργασία σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα όσες φορές χρειαστεί.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/10/2022
Έναρξη προγράμματος: 17/10/2022
Ολοκλήρωση προγράμματος: -
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα (δια ζώσης τρόπος παρακολούθησης) θα πρέπει να διαθέτουν laptop την ώρα του μαθήματος.
Συνολικές ώρες εκπαίδευσης: 360
Οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τις ενδεικτικές ώρες χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (για προγράμματα που κάνουν χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης) καθώς και τις ώρες σύγχρονης (σε πραγματική αίθουσα ή μέσω live streaming) εκπαίδευσης (για τα προγράμματα που περιλαμβάνουν σύγχρονη εκπαίδευση). Οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνουν τις τυχόν ώρες ατομικής μελέτης χωρίς χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 24
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος Υλοποίησης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203914
Κωνσταντίνα Καβαλάρη, Γραμματεία Υποστήριξης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203916
Σε ποιους απευθύνεται
Το κοινό στο οποίο απευθύνεται το Coding Factory είναι:
 • εκπαιδευόμενοι χωρίς πρότερη γνώση στον προγραμματισμό που προέρχονται από άλλα επαγγελματικά πεδία (π.χ. θετικών, οικονομικών, κοινωνικών επιστημών) που θα ήθελαν να αλλάξουν καριέρα (reskilling) και να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον προγραμματισμό Η/Υ και την ανάπτυξη λογισμικού, και
 • απόφοιτοι/επαγγελματίες πληροφορικής που θα ήθελαν να εξειδικεύσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον προγραμματισμό, (upskilling).
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πληκτρολογίου, ποντικού, καθώς και προγραμμάτων συγγραφής κειμένου. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και επομένως δεν απαιτείται κανένα κόστος για τη χρήση τους.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Διατηρείται WebSite/ψηφιακό μάθημα με ψηφιακό υλικό ενώ στόχος και του Προγράμματος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής κοινότητας. Χρησιμοποιείται forum ώστε να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ Καθηγητή-μαθητών και μεταξύ των μαθητών ώστε να κεφαλαιοποιείται η γνώση και να απαντώνται τα ερωτήματα. Χρησιμοποιείται επίσης forum όπου ο Καθηγητής θα παρουσιάζει νέα και ειδήσεις από τον χώρο. Τέλος, υπάρχει επικοινωνία μέσω e-mail. Η συχνότητα της επικοινωνίας είναι καθημερινή και συνεχής.
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 1200€
LIVE STREAMING: 1200€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Ναι
Περιγραφή δόσεων
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 1200 ευρώ και αποπληρώνονται σε 6 μηνιαίες δόσεις των 200 ευρώ:
1η Δόση-Προκαταβολή 200€
2η Δόση 200€
3η Δόση 200€
4η Δόση 200€
5η Δόση 200€
6η Δόση 200€
*Το ποσό των δόσεων πέραν της προκαταβολής διαμορφώνεται στα 164€ όταν ο καταρτιζόμενος εμπίπτει σε έκπτωση.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 15%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

3 comments

Ξεκινώντας το Coding Factory είχα μιά εικόνα πολύ γενική για τον προγραμματισμό και για τον κώδικα ειδικότερα. Αν με ρωτούσε κάποιος τι είναι προγραμματισμός τότε θα του απαντούσα οτι είναι ο τρόπος που αναπτύσεις/χειρίζεσαι κάποια εργαλεία για συγκεκριμένο σκόπο. Μια γενική απάντηση ενός αρχαρίου η ενός ανθρώπου που δείχνει οτι ίσως δεν έχει πραγματική επαφή με το αντικείμενο! Τώρα θα απαντούσα πιο απλά και κατανοητά. Προγραμματισμός είναι η ψηφιοποιήση της ανθρώπινης ιδέας. Και εδώ επικεντρόνομαι στο ότι το Coding Factory δεν μέλετα την εμπειρία του κάθε συμμετέχοντα στο προγραμματισμό ή τις προπτυχιακές σπουδές του, αλλα επικεντρώνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και σε εξοπλίζει με τα απαραίτητα όπλα για να σταθείς στη μάχη της αγοράς εργασίας. Από την εμπειρία μου θα πώ οτι η αγορά έχει πραγματική ανάγκη από Software Developers οπότε αν και μόνο αν έχεις όρεξη και σου αρέσει πραγματικά η πληροφορική τότε θα εκπλαγείς από όσα θα έχεις καταφέρει. Μετά την αποφοίτηση μου δούλεψα ως Java Developer σε ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό μιας δημόσιας ελληνικής επιχείρησης και αμέσως μετά μεταπήδησα στο IT τμήμα μεγάλου τραπεζικού ομίλου στην Ελλάδα.

Ιωάννης Αλεξόπουλος
Απόφοιτος Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά
Testing and Service Developer, AMPLUS S.A.

ΙΑ

Το Coding Factory ήταν μια ευκαιρία για εμένα, να διευρύνω τους επαγγελματικούς μου ορίζοντες. Αποτελεί μια πολύ καλή αρχή, ακόμη και για άτομα που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. Εκτιμώ το γνήσιο ενδιαφέρον των καθηγητών του προγράμματος, γιατί πράγματι μετά τη λήξη του, μας βοήθησαν στην εύρεση εργασίας, κανονίζοντας συναντήσεις με εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται. Έτσι τρεις μήνες μετά, βρέθηκα να εργάζομαι ως Modern Workplace Developer στην εταιρεία Candi, και στη συνέχεια στην Info Quest, στην οποία παραμένω μέχρι και σήμερα.

Μαρία Λιάπη
Απόφοιτη Τμήματος Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Modern Workplace Developer & Business Analyst, Info Quest

ΜΛ

Σκοπός του Coding Factory είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας για όσους ασχολούνται ή θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον κλάδο του προγραμματισμού. Στη δική μου περίπτωση προερχόμενος από διαφορετικό επιστημονικό υπόβαθρο, η συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω επαρκή γνώση καθώς και την επαφή με εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής.

Ανδρέας Μαλλιωτάκης
Απόφοιτος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ
Software Developer, Real Consulting

ΑΜ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Google Analytics
Accept
Decline
Google
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.