facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Διαχείριση Δεδομένων, Business Intelligence και Data Visualization

PI_dataman
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Ο τομέας των Βάσεων Δεδομένων ξεκίνησε σαν μια εξειδικευμένη εφαρμογή πληροφορικής στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να καταλήξει στις μέρες μας ως ένας από τους βασικούς πυλώνες τεχνολογίας σε πλήθος καθημερινών εφαρμογών. Η εποχή των μεγάλων δεδομένων (big data) και της επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics) βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποθήκευση, επεξεργασία και ανάλυση βάσεων δεδομένων. Όπως συχνά έχει επισημανθεί σε άρθρα, αν κάποιο στέλεχος ενός οργανισμού δε γνωρίζει SQL, σε μερικά χρόνια θα θεωρείται «αναλφάβητος». Τα δεδομένα που συλλέγονται σε έναν οργανισμό οργανώνονται σε μία αποθήκη δεδομένων (data warehouse) με σκοπό την ανάλυσή τους για την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη χρήση της γλώσσας SQL για την ανάκτηση πληροφοριών από μία βάση δεδομένων, καθώς και στη σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση μίας αποθήκης δεδομένων. Με τον όρο χρήση, εννοείται η πολυδίαστατη ανάλυση των δεδομένων (OLAP), η εξόρυξη γνώσης (data mining) και η οπτικοποίηση της ανάλυσης (visualization). Για την ανάπτυξη και χρήση μίας αποθήκης δεδομένων χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα και εργαλεία και ένας επιπλέον σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε ένα τυπικό, δημοφιλές στην αγορά, τέτοιο σύστημα.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
O μαθησιακός στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και η χρήση αυτών σε ένα περιβάλλον αποθήκης δεδομένων. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Γράψουν απλά ή σύνθετα ερωτήματα σε SQL μέσω των οποίων να διαχειρίζονται το σχήμα μίας σχεσιακής ΒΔ, να εισάγουν/αλλάζουν τα δεδομένα μίας σχεσιακής ΒΔ, ή να ανακτούν δεδομένα με διάφορους τρόπους,
 • Συνδέονται σε μία σχεσιακή βάση δεδομένων με μία γλώσσα προγραμματισμού και να ανακτούν δεδομένα,
 • Σχεδιάσουν το σχεσιακό σχήμα μίας αποθήκης δεδομένων χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία star ή snowflake,
 • Δημιουργήσουν κύβους δεδομένων πάνω από ένα star/snowflake σχήμα,
 • Κατανοούν τις βασικές λειτουργίες και αλγόριθμους υλοποίησης αυτών, στην εξόρυξη δεδομένων: κατηγοριοποίηση, συσταδοποίηση, κανόνες συσχέτισης,
 • Χρησιμοποιούν ένα δημοφιλές εμπορικό σύστημα σχεσιακής ΒΔ για όλα τα παραπάνω,
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες οπτικοποίησης δεδομένων σε περιβάλλοντα αποθηκών δεδομένων και να χρησιμοποιούν ένα εμπορικό εργαλείο για τη δημιουργία visual reports.
  Θεματικές ενότητες
  1. Βάσεις Δεδομένων και η γλώσσα SQL
   (Eκμάθηση σε MS SQL Server) Εισαγωγικά: Διαχείριση δεδομένων, Big Data, Analytics, Μοντέλα δεδομένων, Σχεδίαση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, η γλώσσα SQL.
  2. Επιχειρηματική Ευφυΐα
   (Eκμάθηση σε: MS SQL Server Analysis Services) Αρχιτεκτονική και ανάπτυξη αποθηκών δεδομένων, Η διαδικασία Extract-Transform-Load (ETL), Star/Snowflake σχήματα, κύβοι δεδομένων, τεχνολογίες, OLAP (online analytical processing) / multi-dimensional analysis, Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων: classification, clustering, association rules.
  3. Οπτικοποίηση Δεδομένων
   (Eκμάθηση σε: Power BI) Εισαγωγή στην Τεχνολογία Power BI. Αντληση, μετασχηματισμός δεδομένων και εισαγωγή στο Relational Data Modeling με τη χρήση του Power BI Desktop, Εμβάθυνση στις τεχνικές Data Modeling με τη χρήση του Power BI Desktop. Εισαγωγή στις γλώσσες διαχείρισης δομών δεδομένων και ερωτημάτων DAX, Προχωρημένες τεχνικές Οπτικοποίησης δεδομένων. Αναλυση των λειτουργιών της Cloud υπηρεσίας Power BI Service.
  4. Νέα Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων (Μία εισαγωγή)
   Σύντομη εισαγωγή στα NoSQL συστήματα διαχείρισης δεδομένων: key-value stores, document stores, graph databases. Εισαγωγή στις ροές δεδομένων (data streams.)
  Η αξία του προγράμματος
  Οι γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς διαχείρισης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυϊας θεωρούνται από τις πλέον περιζήτητες στην αγορά εργασίας παγκοσμίως. Όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές σε κλαδικές μελέτες, η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά τέτοιων στελεχών.
  Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
  Στους εκπαιδευόμενους θα δοθούν τρεις εργασίες που θα πρέπει να ολοκληρώσουν και να παραδώσουν. Η πρώτη θα είναι σε μοντελοποίηση δεδομένων και SQL (30%) η δεύτερη στη δημιουργία μίας αποθήκης δεδομένων από ένα data set που θα βρεθεί στο web (30%) και η τρίτη (40%, συνέχεια της δεύτερης) σε οπτικοποίηση δεδομένων. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
  Γλώσσα Διδασκαλίας
  Ελληνικά
  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
  Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
  Ολοκλήρωση προγράμματος: 19/01/2025
  Τρόπος διεξαγωγής
  Μονάδες ECTS: 3
  Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
  Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
  Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
  Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
  Συνολικές ώρες: 90
  Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
  Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
  Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
  Υποστήριξη
  Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
  Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
  Σε ποιους απευθύνεται
  Το αντικείμενο του σεμιναρίου δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού και είναι χρήσιμο σε ένα ευρύ φάσμα στελεχών ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, σε τμήματα πληροφορικής, πωλήσεων, marketing, ανθρώπινου δυναμικού, κ.α. Απόδειξη αυτού είναι, το γεγονός ότι σχετικά προπτυχιακά μαθήματα υπάρχουν πλέον σε τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών, Στατιστικής, Μαθηματικών, Φυσικής, Διοικητικής Επιστήμης και, φυσικά, Πληροφορικής. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και πρώην ΤΕΙ στους παραπάνω τομείς. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται, θα επιστρέψουν στους καταρτιζόμενους να επεκτείνουν την αναλυτική ικανότητα των τμημάτων τους με νέα δεδομένα και εργαλεία.
  Προαπαιτούμενες Γνώσεις
  • Απολυτήριο λυκείου.
  • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
  Το αντικείμενο του σεμιναρίου δεν απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού.
  Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
  Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
  Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
  Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος
  Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
  Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
  Κόστος
  ELEARNING: 680€
  Επιδότηση ΛΑΕΚ
  Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
  Περιγραφή δόσεων
  Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 680€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 250€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 230€ και 200€ καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 544€ (σύνολο ποσού), 250€ (πρώτη δόση - προκαταβολή), 194€ (δεύτερη δόση) και 100€ (τρίτη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
  Άνεργοι: 20%
  Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
  Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
  Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
  Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
  Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
  Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

  Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

  4 comments

  Πολύ καλό επίπεδο τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής εκπαίδευσης. Οι διδάσκοντες είχαν μεταδοτικότητα και ο τρόπος τους σου κέντριζε την προσοχή. Πρακτικές γνώσεις και αφορμή για περεταίρω έρευνα-εκμάθηση-εφαρμογή. Συνολικά μια πολύ καλή εμπειρία. Ανυπομονώ να εφαρμόσω τις γνώσεις μου σε real world projects.

  Θεόδωρος Π.Κ.
  Σύμβουλος Επιχειρήσεων

  ΘΠ
  Ένα αξιόλογο πρόγραμμα, με καταρτισμένους εκπαιδευτές
  ΆΘ
  Το πρόγραμμα Διαχείριση Δεδομένων, Επιχειρηματική Ευφυΐα και Οπτικοποίηση, μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια -και κάτι παραπάνω- για να εμβαθύνω τις γνώσεις μου στην επιχειρηματική ευφυΐα και να κατανοήσω καλύτερα τον μέχρι πρότινος χαώδη κόσμο των δεδομένων
  ΚΧ
  Εξαιρετικό πρόγραμμα στο σύνολο του οργανωτικά και ακαδημαϊκά. Προσφέρει από το μηδέν δεξιότητες που είναι αναγκαίες στον σύγχρονο κόσμο της γνώσης, εξηγεί με πολλά παραδείγματα και σαφήνεια το περιεχόμενο. Ίσως είναι λίγο περισσότρο απαιτητικό από την αρχική περιγραφή του για ανθρώπους χωρίς προηγούμενη επαφή με το Data Science.
  ΚΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

  • dummy kedivim-opa@aueb.gr

  • dummy210 8203 912


  Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

  • dummydz@aueb.gr

  • dummy210 8203 916, 912, 914


  Για τα eLearning Προγράμματα:

  • dummysecretary@elearning.aueb.gr

  • dummy210 8203 753

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  © Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Search