facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Μεθοδολογία Έρευνας σε Διοικητικές και Κοινωνικές Επιστήμες

PI_resmeth
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα παρουσιάζει τα βασικά στάδια εκπόνησης έρευνας στις διοικητικές και κοινωνικές επιστήμες και τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Παρέχει το τεχνικό υπόβαθρο για τη διεξαγωγή μιας πρωτογενούς έρευνας από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων μέχρι τον σχεδιασμό ερωτηματολογίου και τη λήψη αποφάσεων. Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, παρουσιάζει την ερμηνεία των στατιστικών συντελεστών και αποτελεσμάτων ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πρακτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και το πώς αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης. Αναφέρονται οι βασικές αρχές συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας και θίγονται ζητήματα ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Το πρόγραμμα βοηθά τους καταρτιζόμενους σε τέσσερα επίπεδα:
 • Να αξιοποιούν τις δευτερογενείς πηγές δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους.
 • Να ορίζουν ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να διερευνηθούν ποσοτικά και να τα επικοινωνούν αποτελεσματικά στους συνεργάτες τους (brief).
 • Να κατανοούν τα ερευνητικά αποτελέσματα και να μπορούν να αξιολογήσουν τη χρησιμότητά τους.
 • Να συνδέουν τα ερευνητικά δεδομένα (δευτερογενή και πρωτογενή) με συγκεκριμένες αποφάσεις που καλούνται να λάβουν.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη επιστημονική έρευνα- Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος
 2. Δευτερογενής έρευνα και Επισκόπηση βιβλιογραφίας
 3. Πρωτογενής Έρευνα Ι: Ποιοτικές Μέθοδοι
 4. Πρωτογενής Έρευνα ΙΙ: Ποσοτικές Μέθοδοι
 5. Διαχείριση και Επεξεργασία δεδομένων
 6. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων, Μέρος Ι
 7. Ερμηνεία Αποτελεσμάτων, Μέρος ΙΙ
 8. Συγγραφή και Παρουσίαση
 9. Ερευνητική Δεοντολογία
Η αξία του προγράμματος
Για τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών: Επειδή δεν αποτελεί μέρος της κατεξοχήν δουλειάς τους, πολλά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών δεν έχουν ασχοληθεί με την έρευνα, παρά μόνο σε επίπεδο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της. Δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο μιας ερευνητικής προσπάθειας, ποιοι οι περιορισμοί, ποιες οι προϋποθέσεις και ποιοι οι συμβιβασμοί που χρειάζεται να γίνουν. Αυτή η έλλειψη δυσχεραίνει τη βαθύτερη κατανόηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν, με αποτέλεσμα να γίνονται λάθη στην ερμηνεία που μετατρέπονται σε λάθη στις αποφάσεις. Επιπλέον, δυσχεραίνει την επικοινωνία με τους ερευνητές. Όσο καλύτερα γνωρίζει ένα στέλεχος την ερευνητική διαδικασία τόσο καλύτερα μπορεί να διατυπώσει τι χρειάζεται από αυτήν και συνεπώς να το λάβει. Γνωρίζει επίσης και τους περιορισμούς που έχει η έρευνα, τους οποίους λαμβάνει υπόψη του.

Για τους νέους ερευνητές: Σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές καλούνται να κάνουν ερευνητικές εργασίες. Ελάχιστες φορές όμως, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα που θα τους δίνει τα εφόδια για κάτι τέτοιο. Συνήθως, προσπαθούν μόνοι τους, με όση βοήθεια μπορεί να τους προσφέρουν στο περιορισμένο πλαίσιο τους ρόλου τους οι επιβλέποντες καθηγητές. Συχνά, η πρώτη τους απόπειρα γίνεται σε κάποια κρίσιμη εργασία, όπως η πτυχιακή ή η διπλωματική τους εργασία, ακόμα και η διδακτορική διατριβή. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Για να μπορούν οι φοιτητές να αφοσιωθούν στην ουσία της δουλειά τους. Θα γνωρίζουν ήδη πώς να σχεδιάζουν μια ερευνητική εργασία, πώς να την τεκμηριώνουν θεωρητικά, πώς να εκτελέσουν την εμπειρική διερεύνηση και πώς να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Ο τελικός βαθμός των εκπαιδευόμενων προκύπτει από την επίδοση στις ασκήσεις αξιολόγησης των επιμέρους ενοτήτων και την επίδοση σε μία τελική εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023
Έναρξη προγράμματος: 24/05/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 13/08/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 70
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 11
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που χρησιμοποιούν την έρευνα για τη δουλειά τους. Απευθύνεται επίσης, σε ερευνητές που δεν έχουν σημαντική προηγούμενη γνώση στον σχεδιασμό και στη μεθοδολογία της έρευνας. Είναι μια πολύ καλή εισαγωγή που θα τους βοηθήσει σε όλα τα στάδια, από τον καθορισμό του θέματος μέχρι την εξαγωγή συμπερασμάτων. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες θα είναι ένα σημαντικό εφόδιο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας τους ή της διδακτορικής τους διατριβής.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα. Όμως, λόγω του κοινού, στο οποίο απευθύνεται το μάθημα, είναι αναμενόμενο οι καταρτιζόμενοι να έχουν:
 • σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • βασικές γνώσεις μαθηματικών (επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
 • γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι κυρίως ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προβλέπεται, όμως, και περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων. Από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων θα εξαρτηθεί αν θα συμμετέχουν όλοι ταυτόχρονα ή θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες.
Κόστος
ELEARNING: 300€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 300€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 150€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 240€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 90€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

6 comments

Εξαιρετικό το πρόγραμμα. Ότι πιο χρήσιμο για έναν νέο ερευνητή. Δίνει τα απαραίτητα εφόδια σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα.

Αλέξανδρος Τσιχουρίδης
Προγραμματιστής, Ιδ. Υπάλληλος

ΑΤ
Εξαιρετική και προσαρμοσιμη μαθησιακή εμπειρία.
ΔΑ
Πολύ βοηθητικό για φοιτητές και όχι μόνο, που αναζητούν έξτρα γνώση πάνω στο ευαίσθητο θέμα της μεθοδολογίας έρευνας.
ΣΠ
Το πρόγραμμα αυτό ήταν η πρώτη μου επαφή με την εκμάθηση μέσω βιντεο-διαλέξεων. Εξεπλάγην θετικά!
ΑΑ
Όλα ήταν άψογα οργανωμενα, σίγουρα ήταν πολύ καλή η επιλογή παρακολούθησης του προγράμματος.
ΝΑ
Εξαιρετικό πρόγραμμα!
ΝΤ
Η εκπαιδευτική εμπειρία που βίωσα μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε να μετασχηματίσω τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μου με σκοπό να τις προσαρμόσω στις μελλοντικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθώ το τρέχον έτος.
ΧΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη