facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Influencer Marketing

PI_influencer
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

To influencer Μάρκετινγκ, από ένα παραδοσιακό εργαλείο επικοινωνίας και προώθησης μικρής κλίμακας, αποτελεί πλέον έναν ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο στο πεδίο της επικοινωνίας αλλά και των πωλήσεων, και θεωρείται από πολλούς ο νέος τρόπος πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Η δε μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του συνδέεται σήμερα άμεσα με τις πωλήσεις της επιχείρησης

Η προφανής σημασία που έχει για μια επιχείρηση, τόσο στην προώθηση προϊόντων και ενίσχυση των πωλήσεων, όσο και το κτίσιμο της μάρκας, δημιουργεί την ανάγκη ενός μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας αυτής, στην οποία επενδύουν συνεχώς περισσότερο οι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προετοιμάσει τα στελέχη να εντάξουν πιο δυναμικά στην στρατηγική τους το εργαλείο αυτό και να καταφέρουν να διαχειριστούν τα οικονομικά και επικοινωνιακά αποτελέσματα που μπορεί να δώσει.

Από την άλλη πλευρά, για τους επαγγελματίες influencers, η ύλη που το πρόγραμμα θα καλύψει είναι τα προσφερόμενα είδη συνεργασίας με εταιρείες και οργανισμούς, οι υπάρχοντες και αναδυόμενοι τρόποι εμπλοκής με μία μάρκα και τα προϊόντα της, οι διττές λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν καθώς και οι στόχοι τους οποίους πρέπει να επιτύχουν τόσο για τους εαυτούς τους, όσο και για τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες γνώσεις βασισμένες στην επιστημονική έρευνα, στην μελέτη καλών πρακτικών και αξιοποίηση εργαλείων στην διαχείριση τόσο της ατομικής τους επωνυμίας ως influencers, όσο και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα γνωστικά εφόδια (π.χ. αρχές Influencer Μάρκετινγκ) και πρακτικές δεξιότητες (π.χ. τρόποι συνεργασίας με επιχειρήσεις/influencers), ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν στρατηγικές επικοινωνίας, ανάπτυξης και κερδοφορίας. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος θα είναι σε θέση:

 • Να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με εταιρείες/ influencers
 • Να συγκεκριμενοποιήσουν το πλαίσιο της λειτουργίας του influence μάρκετινγκ και να το εντάξουν στο γενικότερο οικοσύστημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ.
 • Να επιτυγχάνουν προκαθορισμένα αποτελέσματα με τον βέλτιστο και πιο αποδοτικό τρόπο
 • Να αυξάνουν την επιρροή τους συντονισμένα και αποτελεσματικά.
 • Να αντιληφθούν τον ρόλο του influence Μάρκετινγκ στην διαμόρφωση της εικόνας της μάρκας και της εταιρείας.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία αξιοποίησης εφαρμογών και εργαλείων στον σχεδιασμό στρατηγικών και τακτικών influence Μάρκετινγκ.

Θεματικές ενότητες
 1. Influencer Μάρκετινγκ για επιχειρήσεις
  Η πρώτη διδακτική ενότητα είναι μία θεμελιώδης θεματική ενότητα που χρειάζονται όλοι οι συμμετέχοντες, με ή χωρίς προηγούμενη επαφή με το αντικείμενο της Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και της Στρατηγικής Διαχείρισης Μαρκών, καθώς θα τεθούν οι βάσεις για την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με influencers, τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων ατόμων για συνεργασία, τα είδη συνεργασίας, τους στόχους που προσδοκούν να επιτύχουν και την μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 2. Influencer Μάρκετινγκ για πρόσωπα
  Η διδακτική αυτή ενότητα σκιαγραφεί την διαδικασία διαχείρισης της ατομικής επωνυμίας ενός influencer, την επέκταση της ακτίνας επιρροής τους, οι στρατηγικές και τακτικές ανάπτυξής τους, καθώς και τη βελτιστοποίηση της οικονομικής τους αξίας για τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, θα αποτυπωθεί η στρατηγική επιλογής κατάλληλων συνεργασιών με μάρκες και την επίτευξη σημαντικών στόχων επικοινωνίας και πωλήσεων.
 3. Εφαρμογές και Εργαλεία Influencer Μάρκετινγκ
  Η ενότητα αυτή εξετάζει τον ρόλο συγκεκριμένων κατηγοριών και τύπων εφαρμογών και εργαλείων που βοηθούν τον influencer και την επιχείρηση στην βελτιστοποίηση της σχέσης τους, της αποτελεσματικότητάς τους και της ανάπτυξής τους, τόσο σε όρους επικοινωνιακής στρατηγικής, όσο και σε όρους κερδοφορίας.
Η αξία του προγράμματος
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν προσθέσει ένα σημαντικό προσόν στο βιογραφικό τους που θα πιστοποιεί την κατάρτιση τους και θα προάγει μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία και καριέρα στον κλάδο του Μάρκετινγκ.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκληρώσουν τη μελέτη της εκάστοτε θεματικής ενότητας, καλούνται να πραγματοποιήσουν εξ αποστάσεως την αντίστοιχη γραπτή δοκιμασία που θα έχει τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ή/και σύντομης απάντησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η βαθμολογία προηγούμενων θεματικών ενοτήτων ανακοινώνεται στον εκπαιδευόμενο πριν την προθεσμία υποβολής του τεστ της επόμενης ενότητας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 07/07/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 36
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 24
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 6
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
 • επιχειρηματίες και στελέχη μάρκετινγκ και Πωλήσεων σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο του influencer μάρκετινγκ ή να αναβαθμίσουν αυτήν τη λειτουργία επικοινωνίας, προώθησης και πώλησης, καθώς και να την εντάξουν στη χάραξη στρατηγικών και τακτικών, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της, και αποφεύγοντας παράλληλα κινδύνους και απειλές.
 • άτομα που είναι ήδη ή επιθυμούν να γίνουν influencers. Θα αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις για το influencer marketing, τις στρατηγικές συνεργασιών με εταιρείες και τους τρόπους επέκτασης της επιρροής τους στο κοινό. Θα μάθουν να εφαρμόζουν τα σύγχρονα εργαλεία και να αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 390€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 390€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 170€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 312€ (σύνολο ποσού), 170€ (πρώτη δόση - προκαταβολή) και 142€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

4 comments

Με βοήθησε να σκεφτώ τη σωστή χρήση ενός influencer αλλά και γιατί μια επιχείρηση επιλέγει αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει το προϊόν της.

Κυριακή Κ.
Φοιτήτρια

ΚΚ

Τα μαθήματα με βοήθησαν να οργανώσω καλύτερα την σκέψη και την συμπεριφορά μου απέναντι στον χειρισμό των social media μιας και είναι κομμάτι της δουλειάς μου και της προβολής αυτής. Διέκρινα την την εμπλοκή και τους στρατηγικούς στόχους αλλα και την δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου για καλύτερα αποτελέσματα και πιο σωστή προβολή.

Αργυρή Καρπουζλή
Δημοσιογράφος

ΑΚ
Σας ευχαριστω πολυ για την τοσο εποικοδομητικη εμπειρια των εξι εβδομαδων μαθησης και ειμαι σιγουρη οτι θα τη χρησιμοποιησω ως γνωμονα στο εργασιακο μου περιβαλλον!
ΕΠ
Ένα πρόγραμμα πολύ καλά σχεδιασμένο για όσους επαγγελματίες στον χώρο του social media & influencer marketing επιθυμούν να θέσουν ισχυρές γνωστικές βάσεις.
ΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search