facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Θέματα Λειτουργίας Άυλων Αξιογράφων & Χρηματοοικονομικός Τομέας

Θέματα Λειτουργίας Άυλων Αξιογράφων & Χρηματοοικονομικός Τομέας

PI_securities
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το Πρόγραμμα αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:
 • Οργάνωσης των χρηματοοικονομικών αγορών σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας
 • Χρήσης των προϊόντων της κεφαλαιαγοράς ως εργαλείων ανάπτυξης υπηρεσιών
 • Ενίσχυσης της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης
 • Εξέτασης ειδικών πτυχών των αγορών τίτλων (εισηγμένες εταιρείες - επενδυτικές υπηρεσίες - συλλογικές επενδύσεις - ρυθμιζόμενες αγορές - εκκαθάριση - διακανονισμός)
Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να
 • Κατανοεί το περιβάλλον των σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών, αγορών
 • Ανταποκρίνεται σε εργασιακές ή άλλες απαιτήσεις / δραστηριότητες σχετιζόμενες με το αντικείμενο του Προγράμματος
 • Εξυπηρετεί ίδιες ανάγκες στα παραπάνω προϊόντα ως χρήστης αυτών
 • Εντάσσεται / αλληλεπιδρά σε περιβάλλον Ευρωπαϊκής αγοράς
Θεματικές ενότητες
 1. Η Οργάνωση των Αξιογράφων σε Περιβάλλον Άυλου Συστήματος - Νέες Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Τομέα
  Η ενότητα αναφέρεται στο νέο πλαίσιο διαμόρφωσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με βάση το σύγχρονο περιβάλλον οργάνωσης και λειτουργίας των πρωτογενών προϊόντων της κεφαλαιαγοράς (αξιόγραφα - securities) σε άυλη ή λογιστική μορφή (υπηρεσίες αναδοχής, χρηματοδότησης μέσω των αγορών ή μέσω της χρήσης πλατφορμών συμμετοχικής πληθοχρηματοδότησης (equity crowdfunding) ή άλλες συναφείς).
 2. Διαχείριση Απαιτήσεων επί Άυλων Αξιογράφων και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
  Η ενότητα αναφέρεται στο νέο πλαίσιο διαχείρισης απαιτήσεων επί άυλων αξιογράφων που περιλαμβάνει διαχείριση ενεχύρων και ασφαλειών, παροχής ειδικού τύπου υπηρεσιών κατασχέσεων και αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και γενικότερα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης λογαριασμών χαρτοφυλακίων σε λογιστική μορφή.
 3. Η Επίδραση των Νέων Κανόνων Ταυτοποίησης των Μετόχων στη Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση
  Η ενότητα αναφέρεται στις νέες πτυχές λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης σε τομείς παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις - πελάτες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση στη δράση τους.
 4. Πτυχές Λειτουργίας των Άυλων Αξιογράφων στην Κεφαλαιαγορά
  Η ενότητα αναφέρεται στις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς σε άυλα αξιόγραφα και εντοπίζει θέματα ειδικού ενδιαφέροντος στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με τα αναφερόμενα προϊόντα (όπως σε σχέση με τη διαπραγμάτευση στις αγορές, την εκκαθάριση, τις συλλογικές επενδύσεις, τις ειδικότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών).
Η δομή και σύνδεση των θεματικών ενοτήτων έχει ως εξής:
 • Διευκρινίζεται η λειτουργία του βασικού προϊόντος της κεφαλαιαγοράς (αξιόγραφα), σε περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών και τεκμηριώνεται η πρακτική και νομική τους αξία για την Ευρωπαϊκή αγορά (1η Ενότητα(.
 • Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση του πολύπτυχου χαρακτήρα τους που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον τρόπο δόμησης των συναλλαγών, αστικών, εμπορικών, χρηματοοικονομικών (2η Ενότητα), όσο και για τη λειτουργία της εταιρικής σχέσης και της διαμόρφωσης δομών εταιρικής διακυβέρνησης (3η Ενότητα). Η παράμετρος αυτής της ανάλυσης έχει δύο στόχους: αφενός, να τεκμηριώσει την αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιείται για σκοπούς χρηματοδότησης και επένδυσης και, αφετέρου, να καταδείξει τη λειτουργικότητα του εργαλείου για την εύρυθμη πορεία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη βάση του εταιρικού δεσμού με τους μετόχους τους.
 • Ακολουθεί η 4η Ενότητα η οποία έχοντας ως βάση τις παραπάνω δομές διαρθρώνει την ύλη της με το να επιβεβαιώσει την αξία του εργαλείου στη διαμόρφωση της κεφαλαιαγοράς. Η ύλη περιλαμβάνει ειδικά θέματα γύρω από το θεσμό που απασχολούν τους συμφεροντούχους της κεφαλαιαγοράς ιδίως τις εισηγμένες εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους διαχειριστές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων τα χρηματιστήρια, τις μετασυναλλακτικές υποδομές αγοράς, αλλά και τους επενδυτές ως αποδέκτες των σχετικών υπηρεσιών.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις της Εισηγήτριας σε μορφή power point που θα παρέχονται στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο των παραδόσεων της διδακτέας ύλης καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (test αυτοαξιολόγησης) για τις ανάγκες κατανόησης.
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την επιμόρφωση στελεχών και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα του σύγχρονου εμπορικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη λειτουργία των άυλων αξιογράφων που παρέχουν νέα προϊόντα-εργαλεία χρηματοδότησης και επένδυσης και οδηγούν στην ανάπλαση των τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών με γνώμονα την ταχύτητα στις συναλλαγές και την πληρέστερη κάλυψη των πελατειακών αναγκών. Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους συμμετέχοντες σε θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών χρηματοδότησης και επένδυσης επί πρωτογενών προϊόντων της κεφαλαιαγοράς σε περιβάλλον σύγχρονου άυλου συστήματος, διαχείρισης απαιτήσεων επί άυλων αξιογράφων και παροχής σχετικών υπηρεσιών ασφαλειοδοσίας, παροχής υπηρεσιών μετοχολογίων στο πλαίσιο των λειτουργιών θεματοφυλακής, αλλά και ειδικότερων θεμάτων που αναφέρονται στις πτυχές λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και τις προοπτικές των επενδυτών/χρηστών των σχετικών προϊόντων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν τα σύγχρονα αυτά επενδυτικά προϊόντα που τηρούνται σε λογιστική μορφή, να τα χρησιμοποιούν ευχερέστερα και πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο των εργασιών τους και να αναμορφώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή δράσεις τους με γνώμονα τις μετεξελισσόμενες προοπτικές που παρέχουν.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-21:00
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή διαδικτυακών ή γραπτών εξετάσεων (εφεξής «εξετάσεις») ανάλογα με την προτίμηση του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση της Δέσμης 4ων Μαθημάτων. Οι εξετάσεις διενεργούνται με τη μορφή άσκησης ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Οι ερωτήσεις επιλέγονται μέσω τράπεζας ερωτήσεων που διαμορφώνεται και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Επιστημονικής Υπευθύνου - Εισηγήτριας. Προβλέπεται ανά εξέταση άσκηση 30 ερωτήσεων, διάρκειας 60’ και με βάση επιτυχίας τις 18 σωστές απαντήσεις. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε προγραμματισμένη ημέρα και ώρα της επιλογής του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος. Η βαθμολόγηση διενεργείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη/Εισηγήτρια. Διευκρινίζεται ότι ερώτηση γραπτού, στην οποία δεν έχει συμπληρωθεί καμία εκ των επιλογών της άσκησης ή που έχουν συμπληρωθεί περισσότερες της μιας επιλογής, προσμετράται ως εσφαλμένη. Δεν υφίστανται διαδικασίες αναβαθμολόγησης και προφορικής εξέτασης. Η βαθμολογία των γραπτών γνωστοποιείται στους εξεταζόμενους και στους επιτυχόντες παρέχονται Βεβαιώσεις περαίωσης Σε περίπτωση αποτυχίας, οι εξεταζόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση απλής παρακολούθησης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/03/2024
Έναρξη προγράμματος: 18/03/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 01/04/2024
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 1,5
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 16
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 29
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 2
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 • Υπαλλήλους/στελέχη των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (τραπεζών, επιχειρήσεων επενδύσεων, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΜΚ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΔ, ΑΕΕΧ κλπ.) απασχολούμενων ιδίως σε τομείς υπηρεσιών ανάπτυξης προϊόντων (R&D), θεματοφυλακής, back-office, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης, νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οικονομικών τμημάτων, υπηρεσιών τομέων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τραπεζικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τομέων συλλογικών επενδύσεων.
 • Υπαλλήλους/στελέχη εισηγμένων εταιρειών απασχολούμενων ιδίως σε τομείς υπηρεσιών ανάπτυξης προϊόντων (R&D), εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, κανονιστικής συμμόρφωσης, νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών οικονομικών τμημάτων, υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετόχων & επικοινωνίας, υπηρεσιών δημοσιοποιήσεων & ανακοινώσεων.
 • Υπαλλήλους/Στελέχη επιχειρήσεων του ευρύτερου εμπορικού τομέα, περιλαμβανομένων και εκείνων που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων άντλησης κεφαλαίων μέσω συμμετοχικής πληθοχρηματοδότησης (equity crowdfunding) ή και άλλων συναφών που δεν προϋποθέτουν τη χρήση υπηρεσιών εισαγωγής στις αγορές.
 • Πελάτες του χρηματοπιστωτικού τομέα και γενικά χρήστες των προϊόντων της κεφαλαιαγοράς, περιλαμβανομένων και εκείνων που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη χρήση τους ως μέσων εξασφάλισης, διαχείρισης κινδύνου, ασφαλειών, αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Ελεύθερους επαγγελματίες της αγοράς (όπως δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους, κλπ.)
 • Κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο που επιθυμεί να εξειδικευτεί σε θέματα εμπορικού και χρηματοοικονομικού τομέα.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένου γνωστικού επιπέδου. Ενδείκνυται η ύπαρξη δυνατότητας κατανόησης όρων αγοράς και παροχής υπηρεσιών στον εμπορικό/χρηματοοικονομικό τομέα.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Συστατική επιστολή (προαιρετικό)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (προαιρετικό)
Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικής ταυτότητας (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο πτυχίου (προαιρετικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Θα υπάρχει άμεση επικοινωνία στο πλαίσιο των μαθημάτων και των test αυτοαξιολόγησης. Πέραν αυτής, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (email Εισηγήτριας, MS Teams κλπ.).
Κόστος
LIVE STREAMING: 380€
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 380€
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search