facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Φαρμακευτικό Management - ΕΕΦΑΜ

PI_eefam
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

To Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.). Συνδυάζοντας την αξιοπιστία και την εξειδικευμένη γνώση της Ε.Ε.Φα.Μ. με τους υψηλού κύρους ακαδημαϊκούς πόρους και εμπειρογνωμοσύνη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πρόγραμμα υπόσχεται στους εκπαιδευόμενους μία υψηλού επιπέδου εκπαιδευτική εμπειρία σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που αντανακλά τις προκλήσεις και τις εμπειρίες του πραγματικού κόσμου.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς και στις εκπαιδευτικές προτεραιότητες των επαγγελματιών του κλάδου, αποσκοπεί να εξασφαλίσει τη βαθιά κατανόηση του σύνθετου φαρμακευτικού τοπίου και να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με αξιοποιήσιμες γνώσεις και εργαλεία που θα δώσουν νέα ώθηση στη σταδιοδρομία τους.

Τρόπος διεξαγωγής

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με live streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους, αλλά μπορούν να επιλέξουν τον άλλο τρόπο κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αφού ενημερώσουν τη γραμματεία.

H live streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης (on demand) σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)

Οι συμμετέχοντες που θα επιλέξουν την δια ζώσης παρακολούθηση μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα και μέσω live streaming (on demand), εφόσον συντρέχουν λόγοι όπως επαγγελματικά ταξίδια κα.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι:
 • θα έχουν αποκτήσει βαθιά κατανόηση του περιβάλλοντος και των λειτουργιών της φαρμακευτικής βιομηχανίας, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις νέες προκλήσεις και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες,
 • θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα μάρκετινγκ με μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική φαρμακευτική αγορά,
 • θα έχουν κατακτήσει τις αρχές και τα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης που σχετίζονται με τον φαρμακευτικό κλάδο, διασφαλίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και την αποτελεσματική κατανομή πόρων,
 • θα είναι σε θέση να αξιοποιούν σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας των τάσεων της αγοράς, σχεδιάζοντας αποτελεσματικές στρατηγικές μάρκετινγκ,
 • θα έχουν κατανοήσει εις βάθος τις αρχές της Φαρμακευτικής Αλυσίδας Εφοδιασμού και Διαχείρισης Λειτουργιών στη φαρμακευτική βιομηχανία, συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας του οργανισμού όπου ανήκουν.
Θεματικές ενότητες
 1. Marketing
 2. The pharmaceutical industry and business world
 3. Accounting Principles and Processes for Pharma Managers
 4. Introduction to Business Analytics
 5. Leadership & Organizational Behavior
 6. Financial Management for pharmaceutical executives
 7. Business Strategy
 8. Operations in the pharmaceutical industry
Οι ενότητες αυτές καθορίστηκαν από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ και την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάνατζμεντ με σκοπό να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατάρτισης των στελεχών της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Περιλαμβάνουν βασικά διοικητικά αντικείμενα προσαρμοσμένα πάντα στις ιδιαιτερότητες της φαρμακευτικής βιομηχανίας.
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των στελεχών και των επιχειρήσεων του κλάδου. Το πρόγραμμα συντελεί στην επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών, δίνοντας ένα σημαντικό εφόδιο με το κύρος και την εμπειρία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι σύγχρονο και ταυτόχρονα διαχρονικό με συμπερίληψη καθιερωμένων μαθημάτων που προσφέρουν σταθερή αξία στους σπουδαστές. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ισορροπημένο με τα ενδεδειγμένα θεωρητικά και τεχνικά αντικείμενα.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Τρίτη & Πέμπτη 18:00-21.30 στις εγκαταστάσεις του ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ (6ος όροφος, Κεφαλληνίας 46, Αθήνα)
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Γραπτή εξέταση και εκπόνηση τελικής εργασίας. Ο βαθμός προκύπτει ως μέσος όρος των οκτώ θεματικών ενοτήτων και της τελικής εργασίας. Κάθε θεματική ενότητα έχει συντελεστή βαρύτητας 10% και η τελική εργασία 20%. Επομένως το 80% του βαθμού προκύπτει από τον μέσο όρο των 8 ΘΕ και το 20% από την τελική εργασία.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/09/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 03/07/2025
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Επιτρέπονται απουσίες σε έως 3 διαλέξεις ανά θεματική ενότητα. Η συμμετοχή μέσω live streaming δεν μετρά ως απουσία.
Μονάδες ECTS: 10
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 196
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 104
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 300
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 32
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Ελένη Χαλκιαδάκη, Υποστήριξη Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203999
Χρήστος Γιαλιτάκης, Υπεύθυνος Γραμματείας ΚΕΔΙΒΙΜ ΟΠΑ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203706
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων του κλάδου της Υγείας και πιο συγκεκριμένα:
 • Middle Managers: στελέχη μεσαίας βαθμίδας που επιθυμούν να εξελιχθούν σε μελλοντικούς επιχειρησιακούς ηγέτες.
 • Junior Talents: στελέχη χαμηλότερης βαθμίδας με προοπτική γρήγορης ανέλιξης στα επόμενα επίπεδα ιεραρχίας και ευθύνης της εταιρείας τους.
 • Pharma Science Experts: στελέχη ανεξαρτήτως βαθμίδας, με επιστημονική ή τεχνολογική κατάρτιση που επιθυμούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να εξελιχθούν σε ικανούς ηγέτες ομάδων.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Ηλικία: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων.
 • Eπίπεδο εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη του κλάδου με πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία: είναι επιθυμητή η προϋπηρεσία στο χώρο της φαρμακευτικής αγοράς ή σε συναφείς επιχειρηματικούς κλάδους.
 • Γνώση ξένων γλωσσών: Η γνώση της αγγλικής είναι επιθυμητή
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (προαιρετικό)
Αντίγραφο πτυχίου (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιασκέψεων και συναντήσεων με φυσική παρουσία.
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 5500€
LIVE STREAMING: 5500€
Περιγραφή δόσεων
Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00€) και καταβάλλονται ως εξής: 500,00€ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα (5.000,00 €) σε 5 δόσεις, κατά την διάρκεια του ακ. έτους.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Έγκαιρη εγγραφή (29/9): 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 2 ατόμων της ίδιας εταιρείας/οργανισμού): 20%
Άμεση εξόφληση του ποσού με την έναρξη του προγράμματος: 20%
Μέλη ΕΕΦΑΜ: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search