facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Στρατηγική των Επιχειρήσεων

PI_strategy
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
To πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, αλλά και φοιτητές / σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του προγράμματος, το πλαίσιο για να μπορούν να σκέφτονται στρατηγικά, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα. Ενδεικτικά θα προσεγγίσουμε:
 • Τι είναι στρατηγική; Το διαμάντι της στρατηγικής ως ένας εύληπτος τρόπος κατανόησης της στρατηγικής μιας επιχείρησης.
 • Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρησή τους απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους. Πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά.
 • Ποιές οι δυνητικές στρατηγικές ανάπτυξης σε ένα υφεσιακό περιβάλλον. Ποια τα υπέρ και τα κατά της κάθε στρατηγικής επιλογής.
 • Γιατί η στρατηγική ανάπτυξης συχνά καταλήγει σε αποτυχία παρά σε επιτυχία; Πως μια επιχείρηση μπορεί να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας στρατηγικής ανάπτυξης.
 • Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής. Πως μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα διαχειρίσιμο αριθμό εφικτών, αποδεκτών και ταιριαστών κινήσεων στρατηγικής.
 • Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Γιατί η στρατηγική είναι δύσκολες αποφάσεις ‘τι κάνουμε, αλλά κυρίως τι ΔΕΝ κάνουμε (trade-offs)’;
 • Πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης στη διαμόρφωση και υλοποίησή της;
 • Ποιά οχήματα υλοποίησης της στρατηγικής (εξαγορές, συγχωνεύσεις, συμμαχίες, ίδια ανάπτυξη) ενδείκνυνται κατά περίπτωση.
 • Τέλος, τί αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση, ώστε να αναπτυχθεί ένας υγιής στρατηγικός διάλογος.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες στρατηγικής και τις απόψεις και προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία και την επιχειρηματική πρακτική.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής ανάλυσης, καθώς και να αντιληφθούν τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουν τα στελέχη στην υλοποίησή τους.
 • Να αντιληφθούν πως μπορεί μια επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά.
 • Να κατανοήσουν πως διαμορφώνεται η στρατηγική, με δεδομένο έναν αριθμό στρατηγικών επιλογών (οι οποίες περιλαμβάνουν: το εύρος και είδος δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστική στρατηγική, την υλοποίηση της στρατηγικής μέσω εξαγορών/συγχωνεύσεων/συμμαχιών/ίδιας ανάπτυξης και τον χρονισμό των κινήσεων στρατηγικής).
 • Να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από ποιες συνθήκες;
 • Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν.
 • Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους.
 • Να κατανοήσουν τη σημασία της υλοποίησης της στρατηγικής και το ρόλο που διαδραματίζουν στην αποτελεσματική υλοποίηση η κατάλληλη οργάνωση, συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, αξίες, κουλτούρα κλπ.
 • Να αντιλαμβάνονται πως είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε. Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής.
Θεματικές ενότητες
 1. Τι είναι Στρατηγική, Το ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, Μελέτες Περίπτωσης
 2. Η Στρατηγική ως δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων, Μελέτες Περίπτωσης
 3. Όραμα-Αποστολή, Μελέτες Περίπτωσης
 4. Στρατηγική ανάπτυξης, Μελέτες Περίπτωσης
 5. Στρατηγική ανταπόκρισης στην κρίση, Μελέτες Περίπτωσης
 6. Υλοποίηση Στρατηγικής μέσω Εξαγορών, Συγχωνεύσεων, Στρατηγικών Συμμαχιών, Μελέτες Περίπτωσης
 7. Ανταγωνιστική Στρατηγική, Μελέτες Περίπτωσης
 8. Δημιουργία Στρατηγικά Ευέλικτης Επιχείρησης, Μελέτες Περίπτωσης
 9. Ο δικός σας ρόλος στη διαμόρφωση και υλοποίησης της Στρατηγικής, Μελέτες Περίπτωσης
Εκπαιδευτικό υλικό
Στους εκπαιδευομένους που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, διανέμεται δωρεάν το best seller βιβλίο Στρατηγικής του καθηγητή κ. Βασίλη Παπαδάκη «Στρατηγική Σκέψη και Πρακτική στον Χώρο των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018.
Η αξία του προγράμματος
To πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, αλλά και φοιτητές/σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο του προγράμματος, το πλαίσιο για να μπορούν να σκέφτονται στρατηγικά, ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση θα γίνει με ηλεκτρονική γραπτή εξέταση στο τέλος κάθε ενότητας (70% τελικής βαθμολογίας) και εκπόνηση τελικής εργασίας (30%). Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 27/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 6
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 65
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 115
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 180
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 13
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων (μικρών, μεσαίων και μεγάλων), σε νέους επιχειρηματίες (νεοφυείς επιχειρήσεις), σε επαγγελματίες και εργαζόμενους οι οποίοι θα επιθυμούσαν να κατανοήσουν καλύτερα τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους, καθώς και σε φοιτητές/σπουδαστές. Κατά συνέπεια το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στη χάραξη της στρατηγικής των επιχειρήσεών τους όσο και σ’ αυτούς οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τη στρατηγική. Συχνά η στρατηγική δεν αποτυγχάνει στη σύλληψή της αλλά στην υλοποίησή της.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 450€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 450€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 200€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 250€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 360€ (σύνολο ποσού), 200€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 160€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

8 comments
Είναι ένα εξαιρετικά δομημένο πρόγραμμα που πραγματικά παρέχει στον σπουδαστή το πλαίσιο να αρχίσει να σκέφτεται στρατηγικά. Απόλαυσα όλες τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος, όπως και την τελική εργασία. Σε αυτό συνέβαλε και ο καθηγητής κ. Παπαδάκης που εκτός από προσιτός, παρείχε άμεσα ανατροφοδότηση σε απορίες και ερωτήσεις. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα
ΧΛ
One of the best programs I ever took! Highly recommended! It helped a lot to evolve my thinking in Business! Well structured and at the end you get to practice all of the learnings. I always go back to the book for advice!
TL
Έμεινα πολύ ικανοποιημένη από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σίγουρα θα παρακολουθήσω και κάποιο άλλο στο μέλλον. Είχε πολύ ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου.
ΑΜ
Πρόκειται για ένα αρκετά καλά οργανωμένο, ενδιαφέρον και χρήσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα του εκπαιδευτικού τους υποβάθρου και της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Ο διδάσκων Καθηγητής κ. Παπαδάκης, εκτός του εξαίρετου ακαδημαϊκού έργου του και της επιτυχημένης πορείας του, έχει μεταδοτικότητα, γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της ύλης του σεμιναρίου.
ΜΠ
Το πρόγραμμα παρέχει πολλές και σημαντικές γνώσεις σε αυτούς που ενδιαφεροντε να μάθουν για τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Ο εισηγητής είναι γνωστης του αντικειμένου και παρεχοντε πολλά παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση της ύλης. Μεγάλη βοήθεια είναι και το βιβλίο που παρέχεται πριν την έναρξη του προγράμματος. Συνιστώ το πρόγραμμα ανεπιφύλακτα.
ΑΒ
Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά μας ήταν πάρα πολύ καλό και άκρως ενδιαφέρον. Περισσότερο απ' όλα με κέρδισαν οι αληθινές περιπτώσεις εταιρειών που μελετήσαμε και είδαμε στο βιβλίο. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό εισαγωγικό 13 εβδομάδων πρόγραμμα για την στρατηγική των επιχειρήσεων. Συγχαρητήρια στον Κύριο Παπαδάκη. Εξαιρετικός κατανοητός, φανερά καταρτισμένος. Τέλος πολύ καλή δομή του προγράμματος και πολύ εύκολη πλοήγηση στον ιστότοπο. Ευχαριστώ.
ΕΚ
Χρήσιμες γνώσεις, κατανοητές παρουσιάσεις.
ΘΔ
Ήταν μια εποικοδομητική εμπειρία. Διδάχθηκα πολλά σχετικά με τη Στρατηγική των επιχειρήσεων. Θα τα αξιοποιήσω σίγουρα στο μέλλον.
ΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search