facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το EXCEL

PI_excel
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Οι ανάγκες των σύγχρονων επιχειρηματικών στελεχών είναι πολύπλοκες, πολυπληθείς και συγκεντρώνονται σε ένα διευρυμένο επιχειρηματικό χώρο που απαιτεί πάντα λύσεις. Λύσεις προβλημάτων ρουτίνας και καθημερινής πρακτικής, αλλά και άλλων που, ανεξάρτητα από τη δυσκολία που παρουσιάζουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιλύονται και μάλιστα χωρίς καθυστέρηση. Κάθε επιχειρηματικό στέλεχος στις περιπτώσεις αυτές έχει τουλάχιστον δύο αντιπάλους, που δεν είναι άλλοι από το πρόβλημα και το χρόνο. Έτσι, εκτός του ότι πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με την πείρα που διαθέτει, είναι και υποχρεωμένο να συντομεύει τις λύσεις με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ο συνδυασμός αυτός είναι ίσως η πιο επιτυχής αντιμετώπιση στις προκλήσεις των επιχειρηματικών προβλημάτων της εποχής. Το προσφερόμενο πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική επίλυσής τους, καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη λύση τους. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθεί μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζει διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel. Η άμεση επαφή των συμμετεχόντων με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα στις συνεργασίες.!
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες/ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • Επεξεργάζονται με άνεση φύλλα εργασίας στο Excel.
 • Διαχειρίζονται λίστες δεδομένων, εφαρμόζοντας ταξινομήσεις, απλά και σύνθετα φίλτρα.
 • Δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να μορφοποιούν γραφικές παραστάσεις.
 • Εργάζονται με στατιστικές, μαθηματικές, λογικές και συναρτήσεις κειμένου.
 • Εφαρμόζουν περιγραφική στατιστική και κατανομή συχνότητας.
 • Προσδιορίζουν μελλοντικά γεγονότα, στοιχεία και καταστάσεις μέσω προβλέψεων.
 • Δημιουργούν, επεξεργάζονται και μορφοποιούν συγκεντρωτικούς πίνακες.
 • Εφαρμόζουν κατάλληλες χρηματοοικονομικές συναρτήσεις και συναρτήσεις αποσβέσεων.
 • Εφαρμόζουν συναρτήσεις αναζήτησης.
 • Δουλεύουν με επιχειρηματικά σενάρια και αναζήτηση στόχου.
 • Επιλύουν προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, για τη βέλτιστη διαχείριση επιχειρησιακών πόρων.
Θεματικές ενότητες
 1. Δομή του MS Excel και βασικά στοιχεία χρήσης του. Διαχειριστικές διαδικασίες σε φύλλα εργασίας. Τύποι δεδομένων. Τελεστές και παραστάσεις διαφόρων τύπων. Λίστες δεδομένων. Ταξινομήσεις, Αναζητήσεις δεδομένων με συνθήκες!
 2. Συναρτήσεις. Απλοί και πολύπλοκοι υπολογισμοί κάθε είδους. Δημιουργία και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων.
 3. Γραφικές απεικονίσεις πληροφοριακών δεδομένων με τη χρήση δυναμικών γραφημάτων.
 4. Στατιστικά προβλήματα Περιγραφικής Στατιστικής με χρήση διαδικασιών και στατιστικών συναρτήσεων. Προβλέψεις.
 5. Δημιουργία δεδομένων σύνοψης με τη χρήση συγκεντρωτικών πινάκων. Εισαγωγή σε διαδικασίες «Business intelligence» στους κύβους δεδομένων και την πολυδιάστατη ανάλυση μέσω του Excel.
 6. Επίλυση προβλημάτων χρηματοοικονομικής διοίκησης με τη χρήση συναρτήσεων κεφαλαιοποίησης. Καθαρή Παρούσα Αξία, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης, Δάνεια. Αποσβέσεις παγίων.
 7. Αναζητήσεις δεδομένων αποθηκευμένων σε πίνακες.
 8. Δημιουργία και Διαχείριση επιχειρηματικών σεναρίων. Επίλυση σχετικών επιχειρηματικών προβλημάτων. Δημιουργία και διαχείριση Πινάκων Δεδομένων για άμεσο υπολογισμό τύπων με διαφορετικές τιμές δεδομένων.
 9. Προβλήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων μέσω γραμμικού προγραμματισμού.
Εκπαιδευτικό υλικό
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν δωρεάν, ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού, το ακόλουθο σύγγραμμα:
Παπαθανασίου Ε.Α. και Μαμάκου Ξ.Ι., EXCEL: Ανάλυση Δεδομένων & Επιχειρηματικές Εφαρμογές, Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα 2022, ISBN: 978-618-83313-8-9.
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια για τη στρατηγική επίλυση προβλημάτων με την απαιτούμενη δεξιοτεχνία αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθούντας μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζοντας διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής, χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο Excel. Οι συμμετέχοντες έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικές καταστάσεις και ρεαλιστικά επιχειρηματικά προβλήματα, αναπτύσσοντας έτσι, δεξιότητες, δημιουργικότητα, κίνητρα, διάθεση και εμπειρία, καθώς και αποδοτικότητα στις συνεργασίες.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση των εκπαιδευμένων θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των διαλέξεων. Οι εκπαιδευμένοι θα πρέπει να παραδώσουν μια εργασία, η οποία θα περιλαμβάνει μία σειρά ασκήσεων που θα καλύπτουν τα θέματα που έχουν καλυφθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 08/01/2025
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 45
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 45
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 10
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματικά στελέχη,σε εργαζομένους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και σε φοιτητές και αποφοίτους τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γνωστικό αντικείμενο τη διοίκηση επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες πάνω στη χρήση του Excel για επιχειρηματικές εφαρμογές.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Η γνώση των βασικών λειτουργιών του προγράμματος Excel είναι επίσης ένα θετικό προσόν.
 • Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο, αλλά δεν απαιτείται ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 430€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 430€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 210€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 344€ (σύνολο ποσού), 210€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 134€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

11 comments

Το πρόγραμμα ήταν άκρως βοηθητικό, καθώς ανέλυσε σε πρακτικό επίπεδο τις λειτουργίες του excel, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές ανάγκες.

Φυγαλία Μ.
Φοιτήτρια

Ε

Ένα πολύ ωφέλιμο και κατατοπιστικό σεμινάριο για εξειδικευμένη χρήση του Excel. Πολύ αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό και video εκμάθησης. Οπωσδήποτε θα το αξιοποιήσω στην εργασία μου.

Κωνσταντίνα Κ.
Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΚΚ
Πολύ καλή μαθησιακή εμπειρία. Με πολύ κατανοητό τρόπο.
ΑΜ
Τα Video ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και ομοίως οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης σε κάθε ενότητα.
ΒΚ
Πολύ ευχαριστημένη με το πρόγραμμα, κάλυψε πλήρως τις ανάγκες μου.
ΖΔ
Η μαθησιακή εμπειρία στο eLearning ήταν πολύ ενδιαφέρουσα.
ΜΚ
Πολύ χρήσιμο σεμινάριο, πολύ ωραίο στημένο. Πάρα πολύ καλή συνεργασία με την εκπαιδεύτρια.
ΕΚ
Οι Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel ήταν ένα άρτια οργανωμένο σεμινάριο, επικαιροποιημένο και η ύλη του ήταν στοχευμένη στις επαγγελματικές απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Η Κυρία Μαμάκου ήταν άψογη στην διδασκαλία, πάντα ευγενική σε ό,τι απορίες είχα και η συμβολή της στην επιτυχή περάτωση του προγράμματος σημαντική! Συνιστώ ανεπιφύλακτα το παρόν πρόγραμμα σε όσους ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στο MS EXCEL. Σας ευχαριστώ για όλα!!
ΧΠ
Εξαιρετικά χρήσιμο πρόγραμμα! Κάλυψε αρκετές απαιτήσεις της εργασίας μου και χρησιμοποίησα γνώσεις που απέκτησα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Θεωρώ ότι έκανα μια αρκετά μεγάλη επένδυση παρακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα!
ΕΖ
Το υλικό, τα βίντεο και οι ασκήσεις είναι πλήρεις και σου επιτρέπουν να εντρυφήσεις στο αντικείμενο ακόμα και αν έχεις μόνο βασικές γνώσεις excel. Το πρόγραμμα είναι πολύ χρήσιμο και τα βίντεο βοηθούν επιπρόσθετα στην κατανόηση. Μου άρεσε πολύ η βηματική επεξήγηση των ενοτήτων που σε βοηθά να τις κατανοήσεις πλήρως και σφαιρικά.
ΕΠ
Εξαιρετικό το πρόγραμμα. Όλες οι ενότητες χρήσιμες και επικαιροποιημένες, το εκπαιδευτικό υλικό απόλυτα κατανοητό και καλογραμμένο, τα βίντεο επεξηγήσεων πολύ βοηθητικά. Γενικά δεν βρήκα ούτε ένα αρνητικό. Συγχαρητήρια για την άψογη δουλειά! Το συστήνω ανεπιφύλακτα!
ΠΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search