facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων

PI_crima
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το Πιστοποιητικό στη Διαχείριση Κρίσεων (CriMa) στοχεύει στην ικανοποίηση μιας ανάγκης, που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως κλάδου και μεγέθους, να καταστρώνουν σχέδια, διαδικασίες και πρωτόκολλα για την διαχείριση υφιστάμενων και/ή μελλοντικών κρίσεων. Μέσα σε 6 θεματικές ενότητες (11 εβδομάδες ή 2,5 μήνες), το CriMa προσφέρει πρακτικά εφόδια που θα σας βοηθήσουν να:
 • δημιουργήσετε ένα πλάνο διαχείρισης κρίσης, ηγηθείτε της προσπάθειας αντιμετώπισης και μετάβασης στη νέα πραγματικότητα,
 • στελεχώσετε ομάδες διαχείρισης κρίσης,
 • διαχειριστείτε πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, υφισταμένους, προϊσταμένους, μετόχους, κοινή γνώμη, κρατικούς φορείς, κλπ.
 • επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες εντός και εκτός της επιχείρησης,
 • δημιουργήσετε τις κατάλληλες συμμαχίες, που θα επιτρέψουν την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου και τη διατήρηση των όποιων αλλαγών απαιτηθούν.
Στο τέλος του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να σχεδιάσουν ένα ολοκληρωμένο Πλάνο Διαχείρισης Κρίσης για την επιχείρηση/οργανισμό της επιλογής τους. Η εργασία αυτή, τύπου project, δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση για την ολοκλήρωση του CriMa, αλλά μια πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν και σύνδεσή τους με πιθανές κρίσεις που μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν στην πράξη. Άρα, στο CriMa, η θεωρία γίνεται πράξη!
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Αναγνωρίσουν μια επερχόμενη κρίση και να αποτιμήσουν τις συνέπειες για μια επιχείρηση
 • Καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης για μια επιχείρηση
 • Αξιοποιήσουν προηγούμενες εμπειρίες και νέα δεδομένα για την αναθεώρηση υφιστάμενων διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων
 • Στελεχώσουν μια ομάδα διαχείρισης κρίσης που θα εξασφαλίζει υψηλή αποδοχή στις ομάδες ενδιαφερομένων και υψηλή αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνήσουν μια στρατηγική αντιμετώπισης κρίσης σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων μέσω διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας
 • Παρουσιάσουν ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης και/ή πρωτόκολλα διαχείρισης σε διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων
 • Δημιουργήσουν συμμαχίες που θα διασφαλίζουν την ετοιμότητα στην κρίση και την υλοποίηση ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσης.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Κρίσεων
 2. Ηγεσία στην κρίση
 3. Πρόληψη και στρατηγικές αποτροπής κρίσεων (Α)
 4. Πρόληψη και στρατηγικές αποτροπής κρίσεων (Β)
 5. Δημιουργία Πλάνου Διαχείρισης Κρίσης
 6. Επικοινωνιακές στρατηγικές στην κρίση
 7. Στρατηγικές διάσωσης
 8. Επικοινωνιακή διαχείριση Ομάδων Ενδιαφερομένων (Α)
 9. Επικοινωνιακή διαχείριση Ομάδων Ενδιαφερομένων (Β)
Εκπαιδευτικό υλικό
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σειρά από ολιγόλεπτα βίντεο, διαφάνειες, τεστ αυτοαξιολόγησης, δραστηριότητες, και πρόσθετο υλικό. Οι εκπαιδευόμενοι τις παρακολουθούν οποτεδήποτε και όσες φορές επιθυμούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει
 • Βιντεοσκοπημένες ενότητες
 • Συμμετοχή σε ασκήσεις και προσομοιώσεις
 • Ανάλυση μελετών περίπτωσης
 • Ανάλυση βίντεο
 • Ομιλίες επιχειρηματιών και στελεχών
 • Τεστ αξιολόγησης
Η αξία του προγράμματος
Μέσα από το CriMa, οι συμμετέχοντες (1) αποκτούν την κατάλληλη νοοτροπία στην προετοιμασία και διαχείριση μιας κρίσης και (2) αποκτούν τη γνώση στην κατάρτιση σχεδίων, διαδικασιών, πρωτοκόλλων, που περιγράφουν τα βήματα για την αντιμετώπιση υφιστάμενων και/ή μελλοντικών κρίσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν μέσω online τεστ γνώσεων εφ’ όλης της ύλης. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/05/2023
Έναρξη προγράμματος: 24/05/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 13/08/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 11
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που εργάζεται ή επιθυμεί να εργαστεί στο δημόσιο, ιδιωτικό τομέα ή ΜΚΟ καθώς και σε εταιρείες κάθε κλάδου που επιθυμούν να ενισχύσουν το προσωπικό τους με πρακτικές γνώσεις στη διαχείριση κρίσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι κυρίως ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προβλέπεται, όμως, και περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων.
Κόστος
ELEARNING: 680€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 680€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 300€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 200€ και 180€ καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 544€ (σύνολο ποσού), 250€ (πρώτη δόση – προκαταβολή), 194€ (δεύτερη δόση) και 100€ (τρίτη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Απόφοιτους προπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ: 10%
Απόφοιτους μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ: 10%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

6 comments

Κατατοπιστικό σαφές απαντά στις ανάγκες του σήμερα

Ελευθερία Παπανδρέου
Ιδ. Υπάλληλος

ΕΠ
Είναι Crima να μην το παρακολουθήσεις σε περιόδους όπου οι κρίσεις είναι ανεπάλληλες!
ΚΧ
Πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, με αμεση πρακτική εφαρμογή στην καθημερινότητα.
ΔΔ
Το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον και χρηστικό. Ιδιαίτερα χρήσιμο το συνοδευτικό υλικό.
ΦΑ
Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα κατάρτισης, οργανωμένο και στοχευμένο. Το προτείνω μετά βεβαιότητας σε κάθε ενδιαφέρομενο και εύχομαι όλοι, πολίτες, επιχειρηματίες, διοικητικοί κ.ο.κ. να δείξουν ενδιαφέρον, αφού η γνώση είναι προπύργιο της αποτελεσματικής δράσης. Δώρα Μ.
ΔΜ
Tο συστήνω σε όποιον/α επιθυμεί να αναπτύξει το management skillset του/της, θα σας εντυπωσιάσει πόσα νομίζετε ότι γνωρίζετε αλλά απέχετε από τη πραγματικότητα...
ΙΤ
Υπήρχε άμεση και συχνή διαδικτυακή επικοινωνία με τους διδάσκοντες, ανάλογα με τις ανάγκες του φοιτητή, ενώ επίσης ο εκπαιδευόμενος μπορούσε να το παρακολουθήσει στον δικό του, ατομικό ρυθμό. Θα σύστηνα το συγκεκριμένο σεμινάριο σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στη διοίκηση ενός δημόσιου ή ιδιωτικού οργανισμού και σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, για την πρόβλεψη και διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων ή των κρίσεων που προκύπτουν σε μια επιχείρηση
ΜΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη