facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Πιστοποίηση της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων για τις Εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ

PI_eoppep
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιτυχημένη προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων για τις διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης για την εισαγωγή τους στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ταυτόχρονα την επιπλέον μοριοδότησή τους σε προκηρύξεις εκπαιδευτών σε ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ αλλά και την πρόσληψή τους στα τμήματα εκπαίδευσης των επιχειρήσεων. Η εγγραφή στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων μοριοδοτείται στις προκηρύξεις που αφορούν την εκπαίδευση σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και θεωρείται σημαντικό προσόν για τη διδασκαλία σε ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε ενήλικες συμμετέχοντας σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (εκπαιδευτικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης).

Για την διαμόρφωση της δομής του Προγράμματος λήφθηκαν υπόψη η ευρεία μακρόχρονη εμπειρία των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων και στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, οι αρχές και οι αξίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και δόθηκε έμφαση στη βιωματική μάθηση και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ.

Το χορηγούμενο Πιστοποιητικό επιμόρφωσης μοριοδοτείται στις επιλογές εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και Διευθυντών ΙΕΚ.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις προσδοκίες των εκπαιδευομένων καθώς και τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους το οποίο αποτελεί και την καινοτομία του προγράμματος. Eπομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:
 • Το ασύγχρονο μέρος γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω δια ζώσης συναντήσεων (με δυνατότητα συμμετοχής μέσω skype), όπου επιτυγχάνεται η βιωματική μάθηση μέσα από εκπαιδευτικές τεχνικές που αξιοποιούνται που αποσκοπούν στην αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων μεταξύ τους, με το διδακτικό υλικό καθώς και με τον εκπαιδευτή τους σε πραγματικές συνθήκες μάθησης.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Η έμφαση του Προγράμματος είναι στην βιωματική μάθηση ώστε οι συμμετέχοντες να κατέχουν τις βασικές γνώσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων τις οποίες θα αξιοποιούν βιωματικά στην πράξη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας τους (προσφέρεται η δυνατότητα Skype).

Στο τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τις προϋποθέσεις της ενήλικης μάθησης.
 • Να κατανοούν τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων.
 • Να αξιοποιούν τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές επιλέγοντάς της εύστοχα και κατάλληλα ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 • Να αξιοποιούν τη δυναμική της ομάδας στην διδασκαλία τους.
 • Να δημιουργούν το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα με την δημιουργία ομαδικότητας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
 • Να συμβάλλουν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στην υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων.
 • Να κατανοούν τον ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων ως έναν πολυδιάστατο ρόλο.
 • Να προσπαθούν μέσα από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο για την αυτοβελτίωσή τους όσο και για την πολυεπίπεδη υποστήριξη των εκπαιδευομένων τους.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια μικροδιδασκαλία στο γνωστικό τους αντικείμενο (προσφέρεται η δυνατότητα Skype).
 • Να συμμετάσχουν με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ έχουν όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο από φορέα, δημόσιο ή του ευρύτερο δημοσίου τομέα (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

Θεματικές ενότητες
 1. Ομάδα Εκπαιδευομένων- Ομάδες Στόχοι
 2. Δυναμική της Ομάδας
 3. Θεωρητικό Πλαίσιο- Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 4. Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική
 5. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικο- Οικονομικό/Πολιτισμικό Πλαίσιο
 6. Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές- Εκπαιδευτική διεργασία
 7. Βασικές Ικανότητες –Φύλο- Διαπολιτισμικότητα
 8. Εκπαιδευτικό υλικό- Εποπτικά μέσα- Χώρος
 9. Αυτοαξιολόγηση-Συνεχής Ανάπτυξη
 10. Σχέδια μαθήματος για την μικροδιδασκαλία και υλοποίηση
Η διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, σύμφωνα με την Απόφαση της υπ’ αρ. 65/24.05.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνει τις άνω Θεματικές Ενότητες, οι οποίες ονομάζονται «Σπόνδυλοι» ακολουθώντας την ορολογία της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 2844/23-10-2012 σύμφωνα με την οποία στο Πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων αποτυπώνονται τα ακόλουθα:
 • Τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών έχουν σπονδυλωτή διάρθρωση. Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών ενηλίκων.
 • Ένας τουλάχιστον από τους σπονδύλους θα περιλαμβάνει βιωματική εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, προκειμένου οι προς πιστοποίηση εκπαιδευτές ενηλίκων να εξοικειωθούν με τις βασικές διεργασίες της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν και για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της εκπαιδευτικής τους επάρκειας από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Η αξία του προγράμματος
Πληθώρα ερευνητικών ευρημάτων τεκμηριώνουν την ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων σε θετικές προσεγγίσεις μέσα από προγράμματα της δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προωθεί τα παρακάτω οφέλη για όσους το παρακολουθήσουν:
 • Βασικός προσανατολισμός είναι η συστηματική καλλιέργεια της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες όπως η οργάνωση και υλοποίηση της μικροδιδασκαλίας ως βασική συνιστώσα των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ.
 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων δημιουργούν οι ίδιοι τη νέα γνώση σχετικά με το γνωστικό τους αντικείμενο και την διδασκαλία του στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από την συνεργασία με τον εκπαιδευτή τους.
 • Οι εκπαιδευτές του προγράμματος ανάγονται σε μέντορες με παιδαγωγικό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι εκεί για να αφουγκραστούν όποια ανάγκη ή προβληματισμό δημιουργείται και να καθοδηγήσουν/εμψυχώσουν σχετικά με τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ τον υποψήφιο εκπαιδευτή ενηλίκων με εξατομικευμένη προσέγγιση.
 • Το πρόγραμμα έχει δομηθεί ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, κι αφού μελετήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις της εποχής, γίνεται στροφή της μαθησιακής διαδικασίας, από τη θεωρία και την μηχανιστική μάθηση, στη βιωματική μάθηση και την ανακαλυπτική μάθηση. Με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων αποκτούν εμπειρία μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα workshops, στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν μια διδασκαλία στο γνωστικό τους αντικείμενο.
 • Τέλος, όσοι θέλουν να γνωρίσουν τον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και δεν θέλουν απαραίτητα να ασχοληθούν με τον τομέα αυτό, δεν βγαίνουν χαμένοι από την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Κάθε άλλο· οι δραστηριότητες του Προγράμματος, έχουν ως βασικό γνώμονα την ανάπτυξη σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων για το άτομο τόσο ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όσο και ως επαγγελματική οντότητα.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η βαθμολογία του εκπαιδευόμενου θα προκύπτει κατά 60% από τις δυο υποχρεωτικές εργασίες αξιολόγησης των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος, ο βαθμός των οποίων θα είναι ο μέσος όρος τους και μια γραπτή εργασία ως τελική αξιολόγηση με βαρύτητα 40%. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 20
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 130
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 60
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 210
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενήλικων του ΕΟΠΠΕΠ και δεν έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 150 ωρών στην εκπαίδευση ενηλίκων στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενες γνώσεις που να είναι απαραίτητες για την κατανόηση και παρακολούθηση του προγράμματος. Με την αποδοχή του εκπαιδευόμενου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ ο υποψήφιος εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνει την εγγραφή του στο μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ του ΟΕΑΔ. Πρόκειται για μια διαδικασία εύκολη και γρήγορη, χωρίς κανένα κόστος. Η εγγραφή στο μητρώο εκπαιδευτών ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ γίνεται στον σύνδεσμο http://laek.oaed.gr/ (Αίτηση Εγγραφής Εισηγητή). Οι τρείς αυτές προϋποθέσεις αθροιστικά, δηλαδή:
 • υπαγωγή στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας (όπως ορίζονται στο συννημένο αρχείο)
 • Βεβαίωση επιμόρφωσης στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων 150 ωρών του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ και
 • Εγγραφή στο μητρώο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ,
δίνουν το δικαίωμα στον υποψήφιο/α να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων στον ΕΟΠΠΕΠ.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
BLENDED LEARNING: 350€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Το πρόγραμμα είναι επιλέξιμο ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν επιδότηση ΛΑΕΚ, εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια που τίθενται από τη ΔΥΠΑ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 160€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 190€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 280€ (σύνολο ποσού), 160€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

7 comments

Πολύ καλή οργάνωση και σχεδιασμός του πλαισίου εκπαίδευσης. Με βοήθησε στο να οργανώνω καλύτερα τα δεδομένα και τη δόμηση μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης.

Παναγιώτης Μπρούμας
Ηλεκτρολόγος

ΠΜ

Πολύ καλή η εισηγήτρια κα Βασιλική Μπρίνια με αμεσότητα στους εκπαιδευομένους, κάλυψε ολους τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος.

Χαράλαμπος Ιωάννης Καλαντζάκος
Γεωπόνος

ΧΙ

Συναρπαστικό ταξίδι με εξαιρετική ξεναγό (κα. Βασιλική Μπρίνια)!!!

Στέλιος Τσακαλίδης
Εναερίτης

ΣΤ

Εστίαζε αποκλειστικά και με ακρίβεια στα ζητούμενα της εξέτασης για την οποία προετοιμαζόμασταν οι συμμετέχοντες. Δεν υπήρχαν παρεκκλίσεις παρά πλήρης επικέντρωση στα απαιτούμενα και στόχους της εξέτασης.

Δήμητρα Γρηγορέα
Ιδιωτική Υπάλληλος ΚΑΙ Ελεύθερη Επαγγελματίας

ΔΓ

Μέσα απο το πρόγραμμα γνώρισα και στην συνέχεια κατανόησα τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως επίσης πως να τις αξιοποιώ και να τις εφαρμόζω στις διδασκαλίες μου.

Έλενα Ν.
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

ΈΝ
Εξαιρετικό πρόγραμμα με εξαιρετικούς εκπαιδευτές.
ΕΣ
Εξαιρετικό πρόγραμμα. Το συνιστώ.
ΒΦ
Το Πρόγραμμα ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία, είναι ιδιαίτερα βιωματικό, έχει πλούσιο υλικό προς μελέτη και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξετάσεων.
ΔΜ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλήρες ενημερωμένο και εκσυγχρονισμένο υλικό, με εκπαιδευτικό προσωπικό και υπεύθυνους εκπαιδευτές άκρως βοηθητικούς, με πλήρη επίγνωση και ενημέρωση σε κάθε ενδεχόμενο.
ΚΜ

Η εκπαιδεύτρια και επιστημονική υπεύθυνη κα. Βασιλική Μπρίνια ήταν εξαιρετική καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος, μας παρείχε πληροφορίες και καθοδήγηση, ώστε να προετοιμαστούμε για τις τελικές εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ, το συσταστικό στοιχείο που χρειαζόμαστε όλοι μας το έχει πλούσιο και τις αξίζουν πολλά συγχαρητήρια !!! γιατί πάνω απ' όλα είναι ένας καλός άνθρωπος... αυτό που χρειαζόμαστε να γίνουμε όλοι...

Γεώργιος Ζανίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΓΖ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search