facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός: από τη θεωρία στις επιχειρηματικές πρακτικές

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: από τη θεωρία στις επιχειρηματικές πρακτικές

PI_transform
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής έχουν επιφέρει αλλαγές και ανατροπές (disruptions) σε κάθε πτυχή της κοινωνίας, των αγορών και των καταναλωτών αλλά και της λειτουργίας και ζωής των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Οι έξυπνες συσκευές και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) μεταβάλουν συνεχώς το όριο του φυσικού και ψηφιακού κόσμου. Η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence), σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες διαχείρισης και τεχνικές ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), δημιουργούν νέες δυνατότητες και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι ψηφιακές πλατφόρμες και τεχνολογίες προσφέρουν θεμελιώδεις μετασχηματισμούς στα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα και μπορούν να μετατρέψουν ολόκληρες βιομηχανίες, όπως τα κρυπτονομίσματα (cryptocurrencies) που απειλούν να ανατρέψουν τα παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα.

Οι αλλαγές αυτές επιταχύνονται και εντείνονται διαρκώς. Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών είναι ο μετασχηματισμός κλάδων, αγορών, οργανισμών και επιχειρήσεων, ο ονομαζόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός. Όπως κάθε αλλαγή του περιβάλλοντος απαιτεί προσαρμογή των οργανισμών που ζουν μέσα σε αυτό, αντίστοιχα η ικανότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων στο μεταβαλλόμενο από τις τεχνολογίες οικοσύστημά τους θα αποτελέσει καίριο παράγοντα επιβίωσής τους. Εκτός από τους οργανισμούς, οι εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοσθούν σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει απαιτώντας προσαρμοστικότητα και διαφορετικές ικανότητες.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν:
 • Τις δυνάμεις που ωθούν έναν οργανισμό προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό
 • Τις συνέπειες για τον οργανισμό που μπαίνει στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και τις αλλαγές που απαιτούνται
 • Τους στόχους, τα οφέλη, και τα εμπόδια σε αυτή την πορεία
 • Τα βήματα, τη προσέγγιση και τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Θεματικές ενότητες
 1. Η στρατηγική διάσταση (The strategy challenge)
  Δυνάμεις που οδηγούν στην αναγκαιότητα για ψηφιακό μετασχηματισμό. Έννοια, διαστάσεις, στρατηγικός χαρακτήρας του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ευκαιρίες, απειλές, προκλήσεις.
 2. Η προτεραιότητα της διαχείρισης της εμπειρίας πελάτη στο πολυ-καναλικό περιβάλλον (The Customer experience & Omni-channel challenge)
  Η διαχείριση εμπειρίας πελάτης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πολυ-καναλικό περιβάλλον, η ολοκληρωμένη διαχείριση καναλιών (φυσικών, ηλεκτρονικών, own, 3rd party) για την προσφορά βέλτιστης εμπειρίας πελάτη. Συνέπειες της πελατοκεντρικού προσανατολισμού της επιχείρησης σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο.
 3. Οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων και η λήψη αποφάσεων (The Technology and data-driven decision challenge)
  Περιήγηση στις κυριότερες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις και το οικονομικό τοπίο (artificial intelligence, machine learning, cloud computing, blockchain και internet of things). Αξιοποίηση διαφόρων πηγών δεδομένων και εργαλεία ανάλυσης με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας και την καλά τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.
 4. Η οργανωσιακή διάσταση (The Organizational & HR challenge)
  Κατανόηση του ρόλου της οργανωσιακής κουλτούρας ως συμμάχου ή ως εχθρού του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων σε αυτή την αλλαγή και η ετοιμότητα του οργανισμού ως σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή υλοποίηση αυτού του προγράμματος μετασχηματισμού.
Εκπαιδευτικό υλικό
Η πλατφόρμα περιέχει προτεινόμενο ημερολόγιο και οδηγίες μελέτης καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει: βίντεο-παρουσιάσεις των διδασκόντων, κείμενα, μελέτες περίπτωσης, συμπληρωματικά βίντεο, ασκήσεις αυτο-εξάσκησης, πηγές για περαιτέρω μελέτη.
Η αξία του προγράμματος
Η κατανόηση της έκτασης των επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού, των επιμέρους διαστάσεών του, των προκλήσεων που θέτει και των προϋποθέσεων επιτυχούς προσαρμογής ενός οργανισμού-επιχείρησης σε αυτόν.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Με την ολοκλήρωση παρακολούθησης κάθε διδακτικής ενότητας οι συμμετέχοντες αξιολογούνται για τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ηλεκτρονικού τεστ αξιολόγησης. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 18/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 36
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 24
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 7
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το προγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών και επιχειρηματίες που θέλουν να κατανοήσουν τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, τις επιμέρους διαστάσεις του, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα αλλά και φοιτητές που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους σε ένα θέμα επίκαιρο και διεπιστημονικό.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Κάθε εκπαιδευόμενος παρακολουθείται από έναν καθηγητή-σύμβουλο στον οποίο μπορεί να απευθύνει τις απορίες του.
Κόστος
ELEARNING: 360€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 360€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 210 ευρώ, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 288€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση, προκαταβολή) και 138€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

6 comments

Πολύ καλά διαμορφωμένο eLearning, που καλύπτει τον ψηφιακό μετασχηματισμό από όλες τις πλευρές.

Χρήστος Καραμολέγκος
Senior Manager

ΧΚ
Αρκετά εποικοδομητικό πρόγραμμα και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής.
ΑΑ
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο, καλύπτει πολύπευρα το θέμα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Στρατηγική, Big Data, Νέες Τεχνολογίς, Οργανωσιακή Διάσταση). Οι πρόσθετες πηγές βοηθάνε στην περαιτέρω εμβάθυνση στο θέμα. Τα παραδείγματα από εφαρμογές σε διεθνείς επιχειρήσεις, θέτουν το θέμα σε πιο σαφές πλαίσιο. Θα ήταν επιθυμητές οι περισσότερες βιντεοδιαλέξεις.
ΕΠ
Γνώση που απαιτείται σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.
ΚΤ
Πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Συνοψίζει όλες τις προκλήσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματσιμό και δινει πολλά παραδείγματα για την σωστή υλοποίηση του.
ΑΠ
Ποιότητα, πληρότητα και ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού, το μονοπατι και η διαδικασία μάθησης αλλά και αξιολόγησης ήταν απόλυτα κατανοητά και οι εκπαιδευτές ιδιαίτερα καταρτισμένοι. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Άξιζε μέχρι και το τελευταίο ευρώ! Συνεχίστε την εξαιρετική δουλειά!
ΠΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search