facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Θετική Προσέγγιση σε Οργανωσιακές Πρακτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις

Θετική Προσέγγιση σε Οργανωσιακές Πρακτικές, Προβλήματα και Προκλήσεις

PI_positive
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Η ανάπτυξη, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, η κερδοφορία, η αειφορία είναι ζητούμενα σε κάθε οργανωσιακή προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση στο οργανωσιακό πλαίσιο δίνει έμφαση στη μελέτη και κατανόηση των δυναμικών διαδικασιών, που οδηγούν στην ανάπτυξη των ανθρώπινων, ομαδικών και οργανωσιακών ικανοτήτων. Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες, που θα τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν και διοικούν οργανισμούς στους οποίους τα άτομα και οι ομάδες αποδίδουν το καλύτερο δυνατόν και οι οργανισμοί ευημερούν. Η ατομική και ομαδική ευημερία είναι το κλειδί για την οργανωσιακή αριστεία. Η πρόκληση από αυτήν την οπτική είναι διττή, α) σε προσωπικό επίπεδο, τι στάσεις και συμπεριφορές έχει το άτομο και τι το κινητοποιεί για να φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα, β) από το ρόλο του μάνατζερ/προϊσταμένου, πώς δημιουργεί και ενεργοποιεί πλαίσια (εργασιακός σχεδιασμός, κουλτούρα, δομές και διαδικασίες), που επιτρέπουν στα άτομα και τις ομάδες να ευημερούν.
 • Ποια είναι η μεθοδολογία και τα επιστημονικά εργαλεία για τη μελέτη και τη μέτρηση θετικών οργανωσιακών παρεμβάσεων;
 • Πώς σχεδιάζω πρακτικές διαχείρισης οργανισμών, τμημάτων και εργασιών που προωθούν την ευημερία και την αριστεία;
 • Πώς αναπτύσσω προγράμματα ανάπτυξης του ψυχολογικού και κοινωνικού κεφαλαίου των οργανισμών;
 • Ποιες παραμέτρους πρέπει να λαμβάνω υπόψη μου για πολύ-επίπεδες θετικές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο ατόμου, όσο και σε επίπεδο συλλογικοτήτων και του οργανισμού;
 • Είναι οι κύριες ερωτήσεις που τίθενται και αναλύονται στο μάθημα.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να:
 • Αναφέρουν θετικά ατομικά χαρακτηριστικά και συναισθήματα και πώς αυτά συμβάλλουν στην ατομική και ομαδική ευημερία και αποτελεσματικότητα,
 • Αναπτύσσουν θετικές σχέσεις και συνδέσεις μέσα στον οργανισμό,
 • Αναγνωρίζουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ψυχολογικού, διανοητικού και κοινωνικού κεφαλαίου μέσα στον οργανισμό,
 • Σχεδιάζουν οργανωσιακές διαδικασίες και πρακτικές ενσωματώνοντας τη θετική διάσταση,
 • Κατανοούν και να αναφέρουν τις πολύ-επίπεδες συνέπειες των θετικών παρεμβάσεων σε έναν οργανισμό,
 • Προτείνουν βελτιώσεις σε υπάρχοντες οργανωσιακούς μηχανισμούς και διαδικασίες για εξαιρετικά αποτελέσματα
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη Θετική Προσέγγιση στους Οργανισμούς
 2. Η Έννοια των Θετικών Ατομικών Χαρακτηριστικών και Συναισθημάτων
 3. Ανάπτυξη Διαπροσωπικών Σχέσεων
 4. Θετικές Οργανωσιακές Διαδικασίες και Πρακτικές (Οργανωσιακή Ταυτότητα, Σχεδιασμός Εργασίας, Καινοτομία, Ηγεσία)
 5. Θετικές Πρακτικές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Κοινωνικοποίηση, Εργασία και Ψυχική και Σωματική Υγεία, Σχέση Εργασίας-Οικογένειας, Διαφορετικότητα, Mentoring-Coaching)
 6. Θετική Προσέγγιση σε Προβλήματα και Ευκαιρίες (Ανθεκτικότητα, Εργασιακή Ανασφάλεια, Ανεργία και Εργασιακή Ευημερία, Οργανωσιακή Ανάκαμψη και Θεραπεία)
Η αξία του προγράμματος
Πληθώρα ερευνητικών ευρημάτων τεκμηριώνουν την ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων σε θετικές προσεγγίσεις. Σε επίπεδο ατόμου, α) η θετικότητα ενισχύει τους “πόρους” του ατόμου σε όλα τα επίπεδα (σωματικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά), β) η εκπαίδευση χρειάζεται γιατί το άτομο αντιδρά πιο γρήγορα και πιο έντονα σε αρνητικά φαινόμενα απ’ ότι σε θετικά, γ) όταν υπάρχουν και θετικά και αρνητικά στοιχεία, οι επιπτώσεις των αρνητικών επιπτώσεων είναι πολύ πιο σοβαρές από τις θετικές και τείνουν να διατηρούνται για περισσότερο χρόνο, και δ) μη επιθυμητά ατομικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία εντυπώσεων από επιθυμητά χαρακτηριστικά με συνέπεια, σφάλματα στην αξιολόγηση των ατόμων. Σε επίπεδο οργανισμού τα ευρήματα δείχνουν ότι α) εταιρίες σε διάφορους κλάδους (χρηματο-οικονομικά, παραγωγή, υγεία, δημόσιο) που έχουν εφαρμόσει θετικές προσεγγίσεις έχουν αυξήσει τα επιθυμητά οργανωσιακά αποτελέσματα, β) όταν δίνεται έμφαση σε θετικούς παράγοντες, τότε οι εργαζόμενοι και οι οργανισμοί έχουν περισσότερο πιθανότητες να αναπτυχθούν, και γ) σε περιόδους κρίσης η θετική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην ανάκαμψη και βελτίωση των αποτελεσμάτων. Έτσι, η θετική προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, προβλημάτων και προκλήσεων και να ενισχύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία δυνατοτήτων σε όλα τα επίπεδα (ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό).
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας και σε τελική γραπτή εργασία σύνδεσης της βιβλιογραφία με ένα πρακτικό παράδειγμα. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 05/05/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 1,5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 30
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 15
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 45
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 10
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για θετικές προσεγγίσεις σε οργανωσιακές πρακτικές, προκλήσεις και προβλήματα στον εργασιακό χώρο και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σαν στελέχη για αποτελεσματικότερη διοίκηση ανθρώπων και οργανισμών.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο για την αξιοποίηση του προαιρετικού υλικού.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 350€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 160€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 190€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 280€ (σύνολο ποσού), 160€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη