facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

PI_chain
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται άκρως δυναμικό, είναι απαραίτητη η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση λειτουργιών και διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ολοένα αυξάνουν οι μη φυσιολογικές και έκτακτες καταστάσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν άμεσα τις αποφάσεις τους πριν να είναι πολύ αργά. Πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πανδημία, το Brexit, και το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ, οπού οι επιχειρήσεις βρέθηκαν σε «αχαρτογράφητα ύδατα» σχετικά με το μέλλον τους και την εξυπηρέτηση πελατών και προσυμφωνημένων συμβάσεων. Η σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει δραστικά τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται και να έχει το κατάλληλο προσωπικό που θα λάβει τις σωστές αποφάσεις στη σωστή χρονική στιγμή. Τόσο η άμεση λήψη αποφάσεων όσο και η ποιότητα αυτών είναι βασικοί παράγοντες για να διαμορφώσει η κάθε επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην βιωσιμότητα και την κερδοφορία της.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)» αναλύει βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες που συνθέτουν τις δυναμικές λειτουργικές δομές των εταιριών, όπως είναι ο σχεδιασμός προϊόντων-υπηρεσιών, οι προβλέψεις ζήτησης, ο χρονικός και ποσοτικός προγραμματισμός πόρων, ο συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας και η διαχείριση εσοδών. Οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες που συσχετίζονται με την Επιστήμη της Διοίκησης καθώς και την αξιολόγηση των αποφάσεων τους. Το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, ανάλυση, προγραμματισμό, βελτιστοποίηση και λειτουργική Διοίκηση Βιομηχανικών Κατασκευαστικών Εταιριών και Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και την προβολή της ανάγκης για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των περιορισμένων πόρων των συστημάτων που τις αποτελούν.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning , επομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:
 • Το ασύγχρονο μέρος γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω τηλεδιασκέψεων (1 τηλεδιάσκεψη εβδομαδιαίως), για τα κομμάτια της ύλης που απαιτούν εκμάθηση με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι / συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • κατανοήσουν την οργανωτική δομή και τα ουσιώδη στοιχεία - υποσυστήματα - λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας,
 • έχουν ουσιαστική γνώση των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν,
 • γνωρίζουν τις βασικές έννοιες που συσχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων και τα διαθέσιμα (αναλυτικά) εργαλεία που υπάρχουν,
 • να λειτουργούν αποτελεσματικά υπό καθεστώς αβεβαιότητας.
Θεματικές ενότητες
 1. Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας
 2. Σχεδιασμός προϊόντων και εργασιών.
 3. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας.
 4. Πρόβλεψη ζήτησης και επιλογή τοποθεσίας.
 5. Σχεδιασμός μονάδων και συστήματα μεταφοράς υλικών.
 6. Συντονισμός εφοδιαστικής αλυσίδας.
 7. Ποσοτικός και χρονικός προγραμματισμός παραγωγής
 8. Διαχείριση αποθεμάτων και πολιτικές ανεφοδιασμού.
 9. Σχεδιασμός εκπτώσεων ως μέσο για το συντονισμό διαφορετικών κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Online σύγχρονες/live διαλέξεις,
 • Παρουσιάσεις (διαφάνειες),
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με αναλυτικές λύσεις,
 • Περιπτώσεις Μελέτης (Case Studies).
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου αξιολογείται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μέσω ασκήσεων ή/και online tests αυτοοαξιολόγησης, και στο τέλος του προγράμματος μέσω Online εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή/και μέσω Εκπόνησης εργασίας. Κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου, κάθε εκπαιδευόμενος, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, μπορεί να κληθεί – μέσω τηλεδιάσκεψης – σε προφορική εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 28/04/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 4
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 40
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 120
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 9
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος και να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2),
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Απολυτήριο λυκείου,
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών,
 • Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ή/και επαγγελματική εμπειρία, ή/και παρακολούθηση σεμιναρίων).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επικοινωνεί μέσω email για θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος (π.χ. διευκρινίσεις και απορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κόστος
BLENDED LEARNING: 500€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Το πρόγραμμα είναι επιλέξιμο ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν επιδότηση ΛΑΕΚ, εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια που τίθενται από τη ΔΥΠΑ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 500€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 250€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 250€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 400€ (σύνολο ποσού), 250€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 150€ (δεύτερη δόση).

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις προθεσμίες και τα ύψη των πληρωμών με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω mail.
Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη