facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Διαχείριση Εσόδων και Ανάλυση Τιμών

PI_revenue
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Ο καθορισμός τιμών κατέχει καίρια θέση στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Πλέον το ίδιο προϊόν είναι προσβάσιμο από τους καταναλωτές μέσω διαφορετικών καναλιών διανομής, τα οποία (συνήθως) απευθύνονται σε κατηγορίες πελατών με διαφορετικές ανάγκες. Στην περίπτωση δε των υπηρεσιών, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές, οπού ο καταναλωτής επιλέγει ποια υπηρεσία θα χρησιμοποιήσει. Συνεπώς, δεν αρκεί οι επιχειρήσεις να καθορίσουν τις σωστές τιμές, αλλά θα πρέπει να τις αναθεωρούν αρκετά συχνά. Ακόμα, ο καθορισμός τιμών επηρεάζει τη ζήτηση και μπορεί να λειτουργήσει ως μεταβλητή ελέγχου τόσο σε φυσιολογικές καταστάσεις (χαρακτηριστικό παράδειγμα ο καθορισμός τελών διοδίων στους αυτοκινητοδρόμους) όσο και σε έκτακτες (μη φυσιολογικές) καταστάσεις, όπως η πρόσφατη πανδημία και το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ, για την αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος και για τον περιορισμό των ελλείψεων. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει άμεσα τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών και να επηρεάσει τη ζήτηση, έτσι ώστε να πέτυχει τους στόχους της.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή του εκπαιδευόμενου σε θέματα που αφορούν τη βελτιστοποίηση εσόδων (Revenue Management) και την κατάλληλη επιλογή των τιμών για τα διαφορετικά κανάλια διανομής. Η έμφαση δίνεται σε τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η παροχή υπηρεσιών, και τομείς που απαιτούν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών (ενδεικτικό παράδειγμα είναι η άνθιση της Οικονομίας Διαμοιρασμού - Sharing Εconomy). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση Εσόδων και Ανάλυση Τιμών (Revenue Management and Pricing Analytics)» έχει πρακτικό χαρακτήρα, παρέχοντας ταυτόχρονα το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο. Στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με τις θεωρητικές έννοιες και τις υφιστάμενες τεχνολογίες, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση αυτών.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι / συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 • κατανοούν τα οφέλη της τιμολόγησης και της διαχείρισης εσόδων και αναγνωρίζουν σχετικές ευκαιρίες,
 • καθορίζουν τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες που είναι εναρμονισμένες με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης,
 • διαχειρίζονται δεδομένα και πληροφορίες σχετικές με τις προγενέστερες τιμές και την αντίστοιχη ζήτηση,
 • χρησιμοποιούν διαθέσιμα αναλυτικά εργαλεία.
Θεματικές ενότητες
 1. An Introduction to Revenue Management
 2. Πολιτικές και Στρατηγικές Τιμολόγησης
 3. Η Διάσταση του Χρόνου και η Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση Εσόδων.
 4. Συναρτήσεις Ζήτησης και Δείκτες για την Ευαισθησίας Τιμών
 5. Μονοπωλιακή τιμολόγηση και Ανταγωνισμός
 6. Τμηματοποίηση της Αγοράς και Διαφορετική Τιμολόγηση
 7. Προσωποποιημένη Τιμολόγηση
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Online σύγχρονες/live διαλέξεις,
 • Παρουσιάσεις (διαφάνειες),
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με αναλυτικές λύσεις,
 • Περιπτώσεις Μελέτης (Case Studies).
Η αξία του προγράμματος
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι:
 • Εναρμόνιση της κοστολόγησης / τιμολόγησης με τους στόχους της επιχείρησης
 • Εφαρμογή αναλυτικών εργαλείων για τη μεγιστοποίηση των εσόδων
 • Υλοποίηση στρατηγικών όπως market segmentation και product versioning που θα συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης
 • Λήψη αποφάσεων με ανάλυση μεγάλου πλήθους δεδομένων.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου αξιολογείται στο τέλος του προγράμματος μέσω Online εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή/και μέσω Εκπόνησης εργασίας. Κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου, κάθε εκπαιδευόμενος, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, μπορεί να κληθεί – μέσω τηλεδιάσκεψης – σε προφορική εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 21/04/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 50
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 20
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 9
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2),
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Απολυτήριο λυκείου,
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών,
 • Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ή/και επαγγελματική εμπειρία, ή/και παρακολούθηση σεμιναρίων).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 500€
LIVE STREAMING: 500€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Το πρόγραμμα είναι επιλέξιμο ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν επιδότηση ΛΑΕΚ, εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια που τίθενται από τη ΔΥΠΑ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 500€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 250€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 250€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 400€ (σύνολο ποσού), 250€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 150€ (δεύτερη δόση).

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις προθεσμίες και τα ύψη των πληρωμών με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω mail.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search