facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Υπολογιστική Παλαιογραφία και Παπυρολογία

PI_papyrus
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στη μελέτη των πρωτογενών πηγών του αρχαίου κόσμου και τα σχετικά ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιεί η σύγχρονη έρευνα καθώς και στην φιλοσοφία και τις προσεγγίσεις των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Όλο το προσωπικό του προγράμματος συνεργάζεται με την έδρα UNESCO για τις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του ΟΠΑ.

Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν το πρόγραμμα με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με το πέρας του προγράμματος ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να
 • κατανοεί τις εκδόσεις κλασικών κειμένων που διασώζονται σε παπύρους και χειρόγραφα και να εφαρμόζει τις τεχνικές τους,
 • αντιληφθεί τη μηχανική μάθηση για την εκπαίδευση συστημάτων HTR,
 • κατανοήσει βασικές αρχές του προγραμματισμού,
 • εξοικειωθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Python,
 • έρθει σε επαφή με την επεξεργασία φυσικής γλώσσας με υπολογιστικά μέσα,
 • εξασκηθεί με κανονικές εκφράσεις,
 • έρθει σε επαφή με μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ως βοηθοί στον προγραμματισμό,
 • χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Transkribus για να παράγει μεταγραφές και να εκπαιδεύει μοντέλα αυτόματης μεταγραφής χειρογράφων
 • αποκωδικοποιεί και να κωδικοποιεί εκδόσεις κειμένων και μεταδεδομένα σε γλώσσα XML
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη Παπυρολογία, τη Παλαιογραφία, και την Κριτική των Κειμένων
  Παρουσιάζονται οι γενικές αρχές, οι βασικές μέθοδοι και τα ζητούμενα των τριών επιστημονικών κλάδων, καθώς και τα βασικότερα ψηφιακά εργαλεία τους (συλλογές, βάσεις δεδομένων). Οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται στην μεταγραφή των πρωτογενών πηγών και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις συμβάσεις των εκδόσεων.
 2. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Python w/w/o GPT, NLTK, REs)
  Γίνεται εισαγωγή στον προγραμματισμό με Python. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν πρόσβαση μέσω της γλώσσας αυτής σε ψηφιακές συλλογές κειμένων και θα εξοικειωθούν με τη βιβλιοθήκη Natural Language Toolkit. Θα γίνει εισαγωγή στις κανονικές εκφράσεις και θα γίνει χρήση τους για εξόρυξη και εξαγωγή πληροφορίας από τις συλλογές αυτές. Με τη βοήθεια ανοικτών τεχνολογιών που βασίζονται στη γλωσσική μοντελοποίηση, όπως το ChatGPT, οι εκπαιδευόμενοι θα επιλύσουν προβλήματα επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και θα εξασκηθούν με καλές πρακτικές χρήσης αυτών των μοντέλων.
 3. Τεχνικές αυτόματης ανάγνωσης και κωδικοποίησης των μεταγραφών σε παπύρους και χειρόγραφα
  Αυτόματη ανάγνωση χειρόγραφου κειμένου με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης. Με τη βοήθεια της πλατφόρμας Tanskribus, οι εκπαιδευόμενοι θα δημιουργήσουν σετ δεδομένων και θα εκπαιδεύσουν HTR μοντέλα για αυτόματη μεταγραφή βυζαντινών χειρογράφων. Κωδικοποίηση σε γλώσσα XML και σχήματα δημιουργίας και επισημείωσης ψηφιακών εκδόσεων. Οι εκπαιδευόμενοι θα εξασκηθούν στην κωδικοποίηση με TEI, EpiDoc και Leiden+, εφαρμόζοντας τις εκδοτικές τεχνικές που διδάχθηκαν στην πρώτη ενότητα
 4. Πρακτικές εφαρμογές
  Οι τεχνικές που διδάχτηκαν στις προηγούμενες ενότητες θα εφαρμοστούν σε πραγματικά ερευνητικά προβλήματα, κατά τα οποία οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές μεταγραφές απύρων και χειρογράφων (αυτόματες ή όχι), να επεξεργαστούν και να αναλύσουν τα σχετικά δεδομένα.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση παρουσιάσεων (ηλεκτρονικές διαφάνειες) και επίδειξη λογισμικού, ηλεκτρονικές σημειώσεις, δεδομένα για την εκπόνηση των εργασιών, λογισμικό και ομαδικές ασκήσεις πάνω σε αυτό.
Η αξία του προγράμματος
Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν μεθόδους εκτός των στενών ορίων των ανθρωπιστικών επιστημών και θα εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες στη μελέτη του αρχαίου κόσμου. Ενθαρρύνεται η καλλιέργεια σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων ανεξαρτήτως επιστημονικού υπόβαθρου, οι οποίες αποτελούν χρήσιμα εφόδια για την επαγγελματική πορεία των εκπαιδευομένων. Είναι μία εισαγωγή στον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών και στις επαγγελματικές ευκαιρίες που αυτός προσφέρει.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Παρασκευή 4-6
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση θα γίνει με εκπόνηση εργασιών στις θεματικές ενότητες. Ο βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εργασιών
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/04/2024
Έναρξη προγράμματος: 19/04/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 26/07/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 5
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 26
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 124
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 150
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 13
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Σε ποιους απευθύνεται
Κατά κύριο λόγο, το πρόγραμμα σε προπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους σχολών ανθρωπιστικών επιστημών.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Βασικές γνώσεις αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αρχαιογνωσίας και παράδοσης των κειμένων.

Γνώση Αγγλικής
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Συστατική επιστολή (προαιρετικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία γίνεται μέσω περιοχών ηλεκτρονικών συζητήσεων της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεδιασκέψεων και της ασύγχρονης συζήτησης μέσω αυτών.
Κόστος
LIVE STREAMING: 200€
Περιγραφή δόσεων
Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται σε μια δόση των 200 ευρώ, προ της έναρξης του προγράμματος.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search