facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Λογιστική για Δικηγόρους

PI_acclaw
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει επαγγελματικού επιπέδου γνώσεις λογιστικής σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες. Για το λόγο αυτό υιοθετεί μία διττή προσέγγιση. Η πρώτη εκπαιδευτική διάσταση αποσκοπεί στο να μεταδώσει άμεσα εφαρμόσιμη και πρακτική γνώση λογιστικής η οποία είναι χρήσιμη για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης και της χρηματοοικονομικής απόδοσης μιας επιχειρηματικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, κατάσταση ταμειακών ροών, κ.λπ.) και το περιεχόμενό τους, βασικές λογιστικές έννοιες (ενεργητικό, υποχρεώσεις, ίδια κεφάλαια, έσοδα, έξοδα), μέθοδοι λογιστικής αναγνώρισης και επιμέτρησης (αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση, αποσβέσεις, απομειώσεις), αριθμοδείκτες ανάλυσης της οικονομικής απόδοσης των επιχειρηματικών μονάδων που προσφέρουν ενδείξεις για τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την μακροχρόνια βιωσιμότητά τους, διαφορές φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας στον προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσης, η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας, κτλ. Τα ζητήματα αυτά αναλύονται τόσο με τη χρήση παραδειγμάτων και ασκήσεων κατανόησης όσο και με μελέτες περίπτωσης. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών γίνεται και με τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού. Η παρουσίαση των εννοιών ακολουθεί το νέο λογιστικό πλαίσιο των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π, Ν. 4308/2014). Η δεύτερη εκπαιδευτική διάσταση αφορά θέματα καθημερινής πρακτικής εφαρμογής της λογιστικής από τους δικηγόρους. Ειδικότερα, παρουσιάζονται στοιχεία τήρησης των λογιστικών αρχείων και παρακολούθησης του Φ.Π.Α. Δίδεται, επίσης, έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η λογιστική πληροφορία μπορεί να αξιοποιηθεί για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των νομικών υπηρεσιών με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων, να:
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι νομικές υποθέσεις σχετίζονται με λογιστικά ζητήματα.
 • Εντοπίζουν σε ποιο πεδίο της λογιστικής πρέπει να ανατρέξουν για να υποστηρίξουναποτελεσματικά τις θέσεις τους.
 • Κατανοήσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις βασικές οικονομικές καταστάσειςμίας επιχειρηματικής μονάδας.
 • Εξάγουν βασικά συμπεράσματα για την οικονομική θέση και απόδοση μίας επιχειρηματικής μονάδας.
 • Κατανοούν τους βασικούς μηχανισμούς καταγραφής, αποτύπωσης και χρησιμότηταςτης λογιστικής πληροφορίας.
 • Αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας,ιδιαίτερα στο προσδιορισμό του κέρδους.
 • Κατανοούν βασικούς μηχανισμούς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
 • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων ενός δικηγορικούγραφείου.
 • Κοστολογούν και να τιμολογούν μία νομική υπόθεση.
Θεματικές ενότητες
 1. Κατανοώντας την Οικονομική Θέση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας: Η Λογιστική Ισότητα και ο Ισολογισμός
 2. Μετρώντας την Οικονομική Απόδοση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας: Το Λογιστικό Αποτέλεσμα και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 3. Καταγράφοντας τις συναλλαγές μίας Επιχειρηματική Μονάδας: Βασικοί Μηχανισμοί Καταγραφής των Λογιστικών Γεγονότων
 4. Καταγράφοντας τις συναλλαγές μίας Επιχειρηματική Μονάδας: Επισκόπηση Μεθόδων Επιμέτρησης
 5. Αναλύοντας την Απόδοση μίας Επιχειρηματικής Μονάδας
 6. Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος: Λογιστική και Φορολογική Βάση
 7. Η Λογιστική και η Φορολογική Σκέψη για τον Προσδιορισμό του Οικονομικού Αποτελέσματος: Αναβαλλόμενος Φόρος
 8. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Μια Πρώτη Προσέγγιση
 9. Λογιστικά Αρχεία: Κατανοώντας τη Τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων στην Πράξη
 10. Κατανοώντας το Κόστος Λειτουργίας ενός Δικηγορικού Γραφείου: Βασικά Στοιχεία Κοστολόγησης
 11. Βασικές αρχές τιμολόγησης βάσει κόστους
 12. Ολοκληρωμένες μελέτες περίπτωσης
Η αξία του προγράμματος
Τα τελευταία χρόνια οι δικηγόροι και οι νομικοί αισθάνονται όλο και περισσότερο την ανάγκη εμπλουτισμού των νομικών γνώσεών τους με λογιστικές γνώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υποστήριξη μιας υπόθεσης στο δικαστήριο ή η διατύπωση μιας νομικής συμβουλής πάρα πολλές φορές πρέπει να βασισθεί σε οικονομικά στοιχεία του πελάτη τους ή του αντιδίκου τους. Για παράδειγμα, πώς μπορεί ο δικηγόρος να υποστηρίξει ότι η επίκληση οικονομικής αδυναμίας από έναν οφειλέτη του πελάτη του δε δικαιολογείται με βάση την οικονομική κατάστασή του ή πώς θα διεκδικήσει την επιστροφή μιας αποζημίωσης ενός πελάτη στην περίπτωση μιας φορολογικής διαφοράς; Οι νομικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά τέτοιες περιπτώσεις όπου η γνώση της επιστημονικής, από λογιστικής πλευράς, έννοιας του εσόδου, του εξόδου, της περιουσιακής κατάστασης, του κέρδους ή της ζημίας είναι απολύτως απαραίτητη για να υποστηρίξουν και να κερδίσουν μια υπόθεση. Σε ανταπόκριση των παραπάνω αναγκών, το πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης “Λογιστική για Δικηγόρους – Accounting for Lawyers” απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά προσόντα τους με γνώσεις λογιστικής και στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης, παρέχει απαραίτητες λογιστικές γνώσεις για την κοστολόγηση και την τιμολόγηση νομικών υπηρεσιών. Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει μεγάλη έμφαση στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό που όχι μόνο υπολογίζει αλλά και ερμηνεύει τους αριθμοδείκτες.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της εκπόνησης εργασίας. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την ληψη τελικού βαθμού σε τελική ατομική εργασία τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 04/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 3
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 49
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 41
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 90
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 14
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα με γνώσεις λογιστικής, ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και στοιχεία φορολογικής νομοθεσίας και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις κοστολόγησης. Επίσης, απευθύνεται και σε δικηγόρους και νομικούς επιστήμονες που γνωρίζουν μεν λογιστική αλλά θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π., Ν. 4308/2014).
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Οι καταρτιζόμενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Νομικής Επιστήμης ή παρεμφερούς γνωστικού πεδίου.
 • Γνώση αγγλικών στο επίπεδο Β2 κατ' ελάχιστο επιθυμητή.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 375€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 375€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 225€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 300€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 150€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

9 comments
Το πρόγραμμα είναι πολύ καλά οργανωμένο και παρέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό ως προς τις γνώσεις λογιστικής που πρέπει να έχει ένας δικηγόρος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα χρήσιμο για όποιον ασχολείται με το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων.
ΑΤ
Πολύ χρήσιμο σεμινάριο! Επαρκές και κατανοητό εκπαιδευτικό υλικό που βοηθά τον δικηγόρο να κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της λογιστικής.
ΧΓ
Εξαιρετικό πρόγραμμα! Άκρως κατατοπιστικό!
ΜΜ
Το εκπαιδευτικό υλικό και γενικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία βοηθάει τον μαθητευόμενο να έχει μια σφαιρική αντίληψη της λογιστικής.
ΣΚ
Το πρόγραμμα μας εφοδίασε με τις βασικές αρχές της λογιστικής τόσο για να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας όσο και για να βελτιώσουμε τη λειτουργία των δικηγορικών μας επιχειρήσεων.
ΔΑ
Το πρόγραμμα παρείχε πολύ χρήσιμο υλικό για το πεδίο της λογιστικής και ήταν προσαρμοσμένο στο νομικό τρόπο σκέψης. Θα μου χρησιμεύσει σε κάθε περίπτωση στο επάγγελμά μου, καθώς ασχολούμαι με το φορολογικό δίκαιο.
ΜΓ
Αναστασία Κ.
ΕΚ
Χρήσιμο σεμινάριο με σκοπό την απόκτηση βασικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της λογιστικής.
ΑΤ
Πολύ καλό πρόγραμμα, απαραίτητο για κάθε δικηγόρο με δικαστηριακή ή και συμβουλευτική ενασχόληση στο εταιρικό δίκαιο.
ΦΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search