facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς

PI_taxlaw
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Μέσα στις συνεχιζόμενες και σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας, το Πρόγραμμα Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς, έρχεται να παρουσιάσει τις ισχύουσες Φορολογικές Διατάξεις, με ένα σύνολο Εισηγητών που αποτελούνται από Στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και διακεκριμένους επαγγελματίες.

Η επιτυχία του Προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι στο σύνολο των εισηγήσεων παρουσιάζονται πρακτικές εφαρμογές τις Φορολογικής Νομοθεσίας, ενώ στις εξετάσεις και εργασίες ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να επιλύσουν πρακτικά φορολογικά ζητήματα.

 • Υλοποιείται από το 1998
 • Μαζί με το "αδελφό" πρόγραμμα "Φορολογικό Δίκαιο για Οικονομολόγους" έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 2.000 Δικηγόρους και Οικονομολόγους
 • Διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος
 • Προσφέρεται Διά Ζώσης (εφόσον επιτραπεί) ή με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Live Streaming)
 • Περιλαμβάνει 350 ώρες εκπαίδευσης και εξετάσεων
Τρόπος διεξαγωγής
Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα με δύο διαφορετικούς τρόπους: με δια ζώσης παρακολούθηση, ή παρακολούθηση με Live Streaming, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από τον χώρο της επιλογής τους. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγουν τον τρόπο παρακολούθησης στην αίτησή τους. H Live Streaming μέθοδος παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Εκπαίδευση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς
 • Παρακολούθηση των διαλέξεων (Live) από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στον διδάσκοντα
 • Εξέταση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από το χώρο του εκπαιδευόμενου
 • Δυνατότητα παρακολούθησης της βιντεοσκοπημένης διάλεξης σε μεταγενέστερο χρόνο
 • Ηλεκτρονική διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος (ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται δωρεάν)
Μαθησιακά αποτελέσματα
Στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Η εξειδίκευση στελεχών Νομικών Υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των Δικηγόρων που ασχολούνται με φορολογικές υποθέσεις, στη Φορολογική Νομοθεσία της χώρας
 • Η άριστη κατάρτιση στο Φορολογικό Δίκαιο, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη
 • Η πλήρης ενημέρωση των καταρτιζομένων κατά συστηματικό και συνεχή τρόπο
Θεματικές ενότητες
 1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων - Εξέταση
 2. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων - Εξέταση
 3. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Εξέταση
 4. Ενδοομιλικές Συναλλαγές
 5. Βασικές Αρχές Λογιστικής για Νομικούς - Εργασία
 6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Εξέταση
 7. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων και Ενιαίος Φόρος Ακινήτων - Εξέταση
 8. Φορολογία Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών - Εξέταση
 9. Φορολογία Χαρτοσήμου και Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων - Εξέταση
 10. Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας - Εξέταση
 11. Φορολογικό Ποινικό
 12. Φορολογία Πλοίων
 13. Ασφαλιστικά Θέματα
Στο πλαίσιο των ενοτήτων του πάνω πίνακα, εξετάζεται η σχετική νομολογία, σχεδιάζονται και υλοποιούνται πρακτικές εφαρμογές επί διαφόρων φορολογικών θεμάτων και επί των φορολογικών εντύπων και δίδονται πρακτικές ασκήσεις. Σε 10 θεματικές ενότητες πραγματοποιούνται εξετάσεις και ολοκληρωμένες εργασίες προκειμένου να βγει ο τελικός βαθμός (μέσος όρος) του Πιστοποιητικού. Οι εξετάσεις και οι εργασίες αφορούν την επίλυση πρακτικών θεμάτων. Για κάθε θεματική ενότητα θα δοθούν βοηθήματα / εκπαιδευτικό υλικό.
Η αξία του προγράμματος
Μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να παρέχουν τις καλύτερες και επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε όλα τα φορολογικά ζητήματα.
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τρείς φορές την εβδομάδα 18:00-21:30.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/07/2024
Έναρξη προγράμματος: 02/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 30/06/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες

Η διαδικασία επιλογής εκπαιδευόμενων έχει ως εξής:

 1. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο εδώ
 2. Συνέντευξη με την Ομάδα Υλοποίησης του Προγράμματος
 3. Κατάρτιση από την Ομάδα του Προγράμματος της τελικής λίστας επιτυχόντων υποψηφίων και ενημέρωση αυτών
 4. Αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο
 5. Κατάθεση προκαταβολής κατοχύρωσης της θέσης

Για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, απαιτούνται δύο βήματα:

 1. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
 2. Προσκόμιση Φωτοαντίγραφου του πτυχίου και σύντομου βιογραφικού σημειώματος. Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο, ηλεκτρονικά ή με παράδοση στα γραφεία του ΚΕΔΙΒΙΜ, στην οδό Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, 6ος όροφος.

Δείτε τον Κανονισμό Σπουδών εδώ.

Μονάδες ECTS: 15
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 350
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 100
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 450
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 30
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Πέτρος Καλκάνης, Υπεύθυνος Υλοποίησης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203914
Ντίνα Καβαλάρη, Γραμματεία Υποστήριξης Δια Ζώσης Προγραμμάτων, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203916
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους Νομικών Σχολών της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος όπου θα γίνει η επιλογή των σπουδαστών.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή επαγγελματικής ταυτότητας (υποχρεωτικό)
Αντίγραφο πτυχίου (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ: 4500€
LIVE STREAMING: 4500€
Περιγραφή δόσεων
Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00€) και καταβάλλονται ως εξής: 500,00€ με την εγγραφή και τα υπόλοιπα (4.000,00 €) σε 4 δόσεις, κατά την διάρκεια του ακ. έτους.

Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search