facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Διοίκηση Έργων: Αρχές και Σύγχρονες Πρακτικές

PI_project
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Το πρόγραμμα ασχολείται με τη διαχείριση, την οργάνωση, την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση έργων. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα σχετικά με το χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων του έργου, την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, τον προγραμματισμό των χρηματικών ροών και τη διαχείριση κινδύνων, όσο και με ζητήματα οργάνωσης, όπως η διαμόρφωση της στρατηγικής, η διαχείριση της ομάδας του έργου και η επίλυση συγκρούσεων. Επίσης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνικές ευέλικτης διαχείρισης για περιπτώσεις έργων με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κομμάτι του σχεδιασμού (π.χ. καθορισμός αντικειμένου, προτεραιοτήτων, προδιαγραφές, πλάνο επικοινωνίας, ανάλυση εργασιών και σύνδεση με την οργανωτική δομή) και της παρακολούθησης ενός έργου (π.χ. διαχείρισης αλλαγών και κρίσιμοι δείκτες απόδοσης), με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων.

Tο πρόγραμμα παρουσιάζει όλες τις πτυχές για επιτυχημένη διοίκηση τεχνικών και μη έργων σε διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα κατασκευές και πληροφορική. Επίσης, η ύλη του προγράμματος είναι ευθυγραμμισμένη με το πλαίσιο του διεθνούς οργανισμού Project Management Institute (PMI - https://www.pmi-greece.org/).
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:
 • να αναπτύσσει, να εκτελεί και να ελέγχει το βασικό σχέδιο-πλάνο ενός έργου με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων,
 • να κατανοεί τις βασικές αρχές της σύγχρονης διαχείρισης έργων και πως συνδέεται η στρατηγική της επιχείρησης με την επιτυχή εκτέλεση έργων,
 • να κατανοεί τις βασικές αρχές διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου έργων,
 • να γνωρίζει όλες τις πτυχές του ρόλου και των ευθηνών του διαχειριστή ενός έργου,
 • να εφαρμόζει απλές τεχνικές χρηματοοικονομικής αξιολόγησης ενός έργου με την χρήση του Microsoft Excel,
 • να εφαρμόζει μεθοδολογίες διαχείρισης των κινδύνων και να δημιουργεί πλάνα για διάφορα ενδεχόμενα,
 • να κατανοεί τη σημασία του χρόνου, του κόστους και της ποιότητας / απόδοσης, όπως αυτά σχετίζονται με τη διαχείριση του έργου,
 • να χρησιμοποιεί τις έννοιες της διαχείρισης έργων ως πλαίσιο για τη βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών μιας επιχείρησης,
 • να οργανώνει, να διαχειρίζεται και να καθοδηγεί ομάδες έργων,
 • να δημιουργεί πλάνα, να διαχωρίζει και να ομαδοποιεί τις εργασίες, και να αναθέτει τις εργασίες στην ομάδα,- να δημιουργεί πλάνα για τη συλλογή δεδομένων και για την επικοινωνία με τους διάφορους εμπλεκόμενους,
 • να δημιουργεί αναφορές προόδου,
 • να χρονοπρογραμματίζει τις εργασίες του έργου,
 • να προγραμματίζει και να κατανέμει τους απαιτούμενους πόρους,
 • να κάνει βασικό προϋπολογισμό και να προγραμματίζει τις χρηματικές ροές,
 • να παρακολουθεί και να ελέγχει την πορεία-πρόοδο ενός έργου με την μέθοδο της δεδουλευμένης αξίας,
 • να διαχειρίζεται αλλαγές στις πλάνα και τις προδιαγραφές του έργου,
 • να διαχειρίζεται τον τερματισμό ενός έργου,
 • να χρησιμοποιεί το Microsoft Project για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός έργου.
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στη σύγχρονη διοίκηση έργων
 2. Δομή και φάσεις ενός έργου
 3. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση έργων
 4. Ιεράρχηση με στοχαστικά μοντέλα βαθμολόγησης πολλαπλών κριτήριων
 5. Διοίκηση χαρτοφυλακίων έργων
 6. Οργανωτική δομή, οργάνωση ομάδας έργου και ρόλοι
 7. Διαχείριση Κινδύνων
 8. Καθορισμός προδιαγραφών και πλάνου επικοινωνίας
 9. Προγραμματισμός εργασιών και ανάθεση πόρων
 10. Κοστολόγηση και εκτιμήσεις χρόνων
 11. Εισαγωγή στη χρήση του Microsoft Project Ι
 12. Χρονοπρογραμματισμός εργασιών με τη μέθοδο PERT
 13. Χρονοπρογραμματισμός εργασιών και ελάχιστο κόστος έργου
 14. Χρονοπρογραμματισμός εργασιών με περιορισμένους πόρους
 15. Εισαγωγή στη χρήση του Microsoft Project IΙ
 16. Εκτέλεση, έλεγχος και παρακολούθηση έργων με την μέθοδο δεδουλευμένης αξίας
 17. Διαχείριση Αλλαγών και Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης
 18. Διαδικασίες ολοκλήρωσης και κλεισίματος ενός έργου
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει όχι μόνο τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα όσον αφορά τη διοίκηση έργων, αλλά και θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση στρατηγικής, την οργάνωση και τη διοίκηση της ομάδας του έργου, τη διαχείριση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Online τεστ αξιολόγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή/ και υποβολή ασκήσεων ή εργασιών. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 19/05/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 60
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Απόφοιτους και φοιτητές που θέλουν να συμπληρώσουν τις γνώσεις και την εκπαίδευσή τους στη διοίκηση, στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση έργων.
 • Επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με τη διοίκηση έργων.
 • Στελέχη επιχειρήσεων κάθε βαθμίδας ή ελεύθερους επαγγελματίες που συμμετέχουν συχνά οι ίδιοι σε ομάδες έργων και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη διοίκηση έργων.
 • Στελέχη επιχειρήσεων που αναθέτουν έργα σε τρίτους και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη χρηματοοικονομική αξιολόγηση έργων, στην κατάρτιση συμβάσεων, στον έλεγχο και την παρακολούθηση έργων.
 • Απόφοιτους Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετικές γνώσεις με το αντικείμενο του προγράμματος.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι κυρίως ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Προβλέπεται, όμως, και περιορισμένος αριθμός τηλεδιασκέψεων, για την επίλυση αποριών και σχετικών θεμάτων.
Κόστος
ELEARNING: 300€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 300€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 150€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 150€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 240€ (σύνολο ποσού), 150€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 90€ (δεύτερη δόση).
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

10 comments

Ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό πρόγραμμα στο χώρο του Project Management. Αποτελεί μια πολύ καλή αφετηρία και ένα δυνατό θεωρητικό εργαλείο για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με το εν λόγω αντικείμενο.

Στέλλα Μάλλιου
Κοινωνιολόγος

ΣΜ
Ένα καλά οργανωμένο μάθημα. Το ξεκίνησα παράλληλα με την εργασία μου ως μηχανικός σε εργοτάξιο και συντέλεσε στην εφαρμογή αρκετών παραδειγμάτων κατά τη διάρκεια της σωστής διαχείρισης των εργασιών.
ΑΚ
Πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα, με σημαντικό περιεχόμενο και ωραίους τρόπους αξιολόγησης.
ΔΤ
Πολύ ωραίο μάθημα! Κατανοητό και ενδιαφέρον για βασικές αρχές στο project management.
ΣΤ
Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μια καλή ευκαιρία για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μια παραπάνω γνώση πάνω στο αντικείμενο του ενδιαφέροντος τους, μαθαίνοντας κάποιες βασικές αρχές. Οι καθηγητές είναι άμεσα διαθέσιμοι και ευγενικοί. Αν έχω τη δυνατότητα θα παρακολουθήσω και άλλο πρόγραμμα.
ΛΠ
Πλήρως ικανοποιημένος.
ΒΜ
Πολύ καλό πρόγραμμα ειδικά για αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα για τη διαχείριση έργων
ΚΚ
Οι εργασίες είχαν πολύ καλό περιεχόμενο ώστε να κατανοήσει κάποιος την αντίστοιχη θεωρία.
ΜΠ
Εξαιρετική οργάνωση και παρουσίαση. Η παρουσίαση ήταν αρκετά ξεκάθαρη και κατανοητή ακόμα και για κάποιον που λόγω φόρτου εργασίας όπως εγώ δεν είχα την άνεση να μελετήσω όσο ήθελα. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την ομάδα για την εξάιρετη οργάνωση και δουλειά.
ΕΝ
Πολύ βοηθητικό πρόγραμμα που προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο αντικείμενο της Διαχείρισης έργου. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πλούσιο υλικό και χρήσιμες πηγές που μπορούν να εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο τις γνώσεις.
ΚΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη