facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών

PI_sme
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
 • Πώς μπορώ να αξιολογήσω την υγεία/ βιωσιμότητα της επιχείρησής μου;
 • Πώς την αξιολογούν άλλοι;
 • Να κάνω franchise;
 • Ποια νομική μορφή συμφέρει καλύτερα για τη δραστηριότητά μας;
 • Πώς διαφοροποιείται η διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης και τι θα πρέπει να προσέξω;
 • Πώς να οργανώσω τη δουλειά για να επιτύχω μέγιστα αποτελέσματα στην επιχείρησή μου;
 • Πώς να διαχειριστώ το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης;
είναι οι κύριες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολείται το πρόγραμμα.

Περισσότερο από το 95% των επιχειρήσεων παγκοσμίως είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και παρέχουν περίπου το 60-70% της συνολικής απασχόλησης σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι μαθαίνουμε επιχειρηματικά υποδείγματα και πρακτικές μεγαλύτερων και γνωστών επιχειρήσεων, οι οποίες θεωρούνται «βέλτιστες πρακτικές». Στην πραγματικότητα όμως, οι ΜΜΕ φαίνεται να αποτελούν το δυναμικότερο κομμάτι των περισσότερων οικονομιών διεθνώς, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις από τις μεγαλύτερες ανταγωνίστριές τους.

Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες το βασικό γνωστικό υπόβαθρο για την επιτυχή διαχείριση της μικρομεσαίας και οικογενειακής επιχείρησης. Απευθύνεται σε ανθρώπους διαφορετικών επιστημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων που ενδιαφέρονται να διερευνήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχημένη διαχείριση της μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ).

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Ορίσουν τις ΜΜΕ και να κατανοήσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες στη διοίκησή τους, τόσο στην Ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά Εφαρμόσουν τα κύρια εργαλεία μιας μελέτης βιωσιμότητας
 • Aξιολογήσουν την πληρότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να προτείνουν βελτιώσεις και προσθήκες σε προσχέδια επιχειρηματικών σχεδίων που αξιολογούν
 • Διαγιγνώσκουν θέματα αποτελεσματικότητας και κινδύνους στη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Αξιολογούν ρεαλιστικά προτάσεις συνεργασίας με δικαιοπαροχή/ franchizing
 • Κατανοούν την οργανωσιακή δομή μιας υπάρχουσας επιχείρησης και να προτείνουν δομικές βελτιώσεις σε μια λογική μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας
 • Οργανώνουν και να υλοποιούν τις διαδικασίες στελέχωσης, εκπαίδευσης/ανάπτυξης και αμοιβών των εργαζόμενων στη δική τους επιχείρηση
Θεματικές ενότητες
 1. Σημασία των ΜΜΕ, διαφορές από μεγάλες επιχειρήσεις και προκλήσεις για τη διοίκηση
  Significance of SMEs, distinctions from large enterprises, and challenges in management
 2. Στρατηγική Ανάλυση
 3. Μελέτη βιωσιμότητας και επιχειρηματικό σχέδιο
 4. Νομικές μορφές επιχειρήσεων: είδη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 5. Διοίκηση οικογενειακών επιχειρήσεων: διαδοχή, συνέχεια, διακοπή
 6. Δικαιοπαροχή (franchising): είδη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ευκαιρίες και κίνδυνοι
 7. Οργανωσιακές δομές και θέματα στις ΜΜΕ
 8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΜΜΕ
Εκπαιδευτικό υλικό
Το κόστος περιλαμβάνει την προμήθεια του βιβλίου που είναι υποχρεωτικό για την παρακολούθηση του προγράμματος και θα μοιραστεί σε όλους τους συμμετέχοντες: Scarborough N. (2018). Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αθήνα, Εκδόσεις Μ. Παρίκου (ΙΩΝ).
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα παρέχει το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο για την επιτυχή διαχείριση μιας μικρομεσαίας και μιας οικογενειακής επιχείρησης, δίνοντας έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας, αξιολόγησης, αποτελεσματικότητας, κινδύνων αλλά και προτάσεων συνεργασίας με δικαιοπαροχή.

Η ανάγκη εκπαίδευσης των ανθρώπων που στελεχώνουν τις ΜΜΕ, ειδικά εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, σε θέματα σχετικά με τις διοικητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ειδικά αυτές οι επιχειρήσεις είναι μεγάλη και η ευκαιρία που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την επιτυχία αυτού του σκοπού, είναι προφανής.

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση βασίζεται σε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας και τελική εξέταση με ερωτήσεις σωστού – λάθους και σύντομη αιτιολόγηση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν τη λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/02/2024
Έναρξη προγράμματος: 21/02/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 05/05/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 2,5
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 35
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 40
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 75
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 8
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που εργάζονται σε ΜΜΕ ή συμμετέχουν στη διοίκηση ΜΜΕ.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Απολυτήριο λυκείου.
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας, φυλλομετρητές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 350€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 350€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 160€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 190€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 280€ (σύνολο ποσού), 160€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 120€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

7 comments

Το πρόγραμμα ήταν αναλυτικό όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βοηθητικό για την κατανόηση των οικογενειακών επιχειρήσεων. Παρείχε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν για να ανταπεξέλθεις στο θεωρητικό κομμάτι.

Χάιδω Τσουμέτη

ΧΤ
Ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών (οικογενιακής, είμαι 2η γενιά) έμεινα αρκετά ικανοποιημένος από το πρόγραμμα και μπορώ να πω ότι σκέφτομαι πολλά πράγματα διαφορετικά σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρίας μου. Το επόμενο πρόγραμμα που θα παρακολουθήσω άμεσα είναι το customer experience.
ΓΤ
Τέλεια.
ΕΛ
Το συστήνω ανεπιφύλακτα, έμαθα πάρα πολλά πράγματα με την παρακολούθηση μου. Δεν ήθελα να τελειώσει.
ΠΚ
Συνολικά θετική εμπειρία.
ΓΚ
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να το παρακολουθήσω. Σαφώς, μου έδωσε γνώσεις που θα χρησιμοποιήσω στο χώρο εργασίας και που πολλές από αυτές δεν γνώριζα. Οφείλω να ομολογήσω πως κάποιες ενότητες ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και άλλες όχι τόσο -δεν γίνεται προφανώς να αρέσουν όλα σε όλους. Το συγκεκριμένο eLearning άξιζε τα λεφτά του και η μελέτη που έχει διεξαχθεί από τους διδάσκοντες ήταν εξαίρετη.
ΙΦ
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από το πρόγραμμα, την εφαρμοζόμενη μέθοδο του εκπαιδευτή και την μεταδοτικότητα της κας Γαλανάκη και ήδη έχω συστήσει σε πολλούς συναδέλφους, συνεργάτες και φίλους την παρακολούθηση προγραμμάτων e-learning του ΟΠΑ, ενώ φιλοδοξώ του χρόνου να καταφέρω να ξεκινήσω το προσφερόμενο MBA.
ΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη