facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Εκπαίδευση στις Διαπραγματεύσεις (eLearning)

PI_ecin
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Όραμά του προγράμματος είναι η διαμόρφωση διαπραγματευτών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε μορφής διαπραγμάτευσης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα προσαρμογής της διαπραγματευτικής συμπεριφοράς τους στα δεδομένα των επιμέρους περιστατικών. Η προσαρμογή αυτή εξασφαλίζεται μέσω του ανάλογου συνδυασμού θεωρίας και πράξης, όπως αποδεικνύεται από:

 1. το προφίλ των εισηγητών του προγράμματος, οι οποίοι, εκτός από τις ακαδημαϊκές τους ιδιότητες, είναι απαραίτητα πετυχημένοι επαγγελματίες,
 2. από το πλήθος των διαφοροποιημένων ασκήσεων διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούν οι σπουδαστές και που σταδιακά ανεβάζουν το επίπεδο της διαπραγματευτικής τους ικανότητας και
 3. τη μορφή της τελικής εργασίας 1.500 λέξεων στο τέλος του προγράμματος

Τρόπος διεξαγωγής

Το πρόγραμμά προσαρμόζεται στις ανάγκες των επαγγελματιών, οι οποίοι, λόγω περιορισμένου χρόνου και ανελαστικών υποχρεώσεων δεν έχουν την ευχέρεια των χρονικών εγκλωβισμών ενός ζωντανού προγράμματος. Ανταποκρινόμενο στις ανάγκες αυτές, το πρόγραμμα βασίζεται στην εκπαιδευτική μέθοδο eLearning, δηλαδή την αμιγώς ασύγχρονη μάθηση. Η μέθοδος αυτή προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στον καταρτιζόμενο για επιλογή της παρακολούθησης του προγράμματος σε ημέρες, χρόνο και τόπο που εξυπηρετείται. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα μέσω διαδικτύου και Η/Υ. Το εκπαιδευτικό υλικό αναρτάται εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την πορεία του προγράμματος και παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Δηλαδή, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρίσκεται στην 30η διάλεξη και να μπορεί να επαναλάβει - να ανατρέξει στην 1η. Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, πραγματοποιούνται ζωντανές παρουσιάσεις, κατά τις οποίες συζητούνται επίκαιρα θέματα, ερωτήματα από την πλευρά των συμμετεχόντων και πραγματοποιούνται εξειδικευμένες ασκήσεις διαπραγμάτευσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να:
 • Προσδιορίζουν τα δεδομένα που επιδρούν στη διαμόρφωση διαπραγματευτικών συμπεριφορών, όπως: μεγέθη συγκρούσεων, συσχετισμοί δυνάμεων, τύποι συνθηκών, δεδομένα λήψης αποφάσεων, κ.λπ.)
 • Συνδυάζουν τα δεδομένα που διαμορφώνουν τις διαπραγματευτικές συμπεριφορές (μοντελοποιήσεις).
 • Διακρίνουν και να επιλέγουν τους 13 τύπους διαπραγματευτικών στρατηγικών (οκτώ στρατηγικές συμφωνίας και πέντε μη συμφωνίας) και των αντίστοιχων τακτικών τους.
 • Εφαρμόζουν όλα τα προηγούμενα στις ασκήσεις προσομοίωσης.
 • Χρησιμοποιούν τις υποστηρικτικές γνώσεις της αποτελεσματικής διαπραγματευτικής συμπεριφοράς, όπως από: την ψυχιατρική, την ψυχολογία, την κοινωνική ψυχολογία, την υποκριτική, το στρες μάνατζμεντ, τη ρητορική.
Θεματικές ενότητες
 1. Διαπραγματευτικά Μίγματα (άμεσες - εικονικές διαπραγματεύσεις - μονομερείς ενέργειες)
 2. Βασικές Αρχές Διανεμητικής και Ενοποιητικής Διαπραγμάτευσης
 3. Υποστηρικτικές Γνώσεις: Ψυχολογία, Ρητορική, Υποκριτική, Stress Mgt, Ασύμμετρες Διαπραγματεύσεις)
 4. Λήψη Αποφάσεων: Ορθολογική - Μη ορθολογική
 5. Μεταβλητές Εμπλοκής στη Διαπραγμάτευση - Συνθήκες
 6. Διαπραγματευτικές Στρατηγικές (Διαμόρφωση, Πραγματοποίηση)
 7. Ηγεσία και Διαπραγματεύσεις
 8. Πρακτικά Θέματα (Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις με Τράπεζες και με Προμηθευτές)
 9. Αξιολογήσεις Διαπραγματευτικών Τακτικών
 10. Οκτώ Ασκήσεις Role Play Κατανεμημένες κατά τη Ροή του Προγράμματος
Η αξία του προγράμματος

Όραμά μας είναι να μπορούν όλοι οι άνθρωποι, μέσω της ανάπτυξης της στρατηγικής τους σκέψης και των διαπραγματευτικών τους ικανοτήτων, να οδηγούνται στη μεγιστοποίηση της συνολικής ωφέλειας από όλες τις συγκρούσεις που εμπλέκονται και, τελικά, στην επίτευξη των ατομικών, ομαδικών και κοινωνικών επιδιώξεων.

Όλοι μας στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση στις Διαπραγματεύσεις" μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και το ίδιο πάθος για τις διαπραγματεύσεις και πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και διαπραγματευτικών ικανοτήτων αποτελεί το σημαντικότερο μέσο, όχι μόνο για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, αλλά και για την κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει.

Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η αξιολόγηση βασίζεται στα ακόλουθα: (i) Σε ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής μετά το τέλος κάθε ενότητας, (ii) Στις οκτώ προσομοιωτικές ασκήσεις διαπραγμάτευσης, (iii) Στην τελική εξέταση βάσει ερωτηματολογίου 50 ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής, εφ' όλης της ύλης, (iv) Στην τελική εργασία 3.500 λέξεων. Για την απονομή του πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτείται η λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Αναλυτική ιστοσελίδα προγράμματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14/11/2022
Έναρξη προγράμματος: 16/11/2022
Ολοκλήρωση προγράμματος: 15/09/2023
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Μετά την αποφοίτηση, ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί δωρεάν ετησίως έναν από τους κύκλους των διαλέξεων μετά από σχετική αίτησή του. Με τον τρόπο αυτό ο απόφοιτος ενημερώνεται συνεχώς για τις σχετικές αναβαθμίσεις του προγράμματος ή ακόμα «φρεσκάρει» τις γνώσεις του. Επίσης, όσοι καταρτιζόμενοι έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations θα έχουν έκπτωση 25% στο παρόν πρόγραμμα.
Μονάδες ECTS: 11
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 200
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 130
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 330
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 36
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Στελέχη Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα
 • Επαγγελματίες (Νομικούς, Ασφαλιστές, Μεσίτες κτλ.)
 • Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας
Καθένας από τους παραπάνω υποψήφιους έχει τη δυνατότητα, μέσω του Προγράμματος, να καλύψει τις ανάγκες του για γνώσεις διαπραγματεύσεων, είτε γενικής φύσεως, είτε πιο εξειδικευμένες, ανάλογα με το επάγγελμά του (λ.χ., εξωδικαστική διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις συγχωνεύσεων-εξαγωγών, διαπραγματεύσεις ναύλων, ασφαλιστικές διαμεσολαβήσεις, διαχείριση κρίσεων κτλ.).
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Για κάθε ερώτημα εκπαιδευόμενου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αναλαμβάνει τη σχετική επικοινωνία με τον αντίστοιχο εισηγητή, εφόσον δεν άπτεται των δικών του αρμοδιοτήτων. Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 1800€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 1800€ και καταβάλλεται σε 4 δόσεις. Η πρώτη δόση, των 300€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες τρεις, των 500€ η κάθε μία, καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 10%
Απόφοιτοι TMN: 25%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη