facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Tailor Made Negotiations

PI_tmn
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το Tailor Made Negotiations (ΤΜΝ) είναι ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα διαπραγματεύσεων που καλύπτει το σύνολο των δράσεων στην πορεία ενός διαπραγματευτικού επεισοδίου, δηλαδή:

 • Τη διαμόρφωση του Διαπραγματευτικού Οράματος
 • Τη Μοντελοποίηση του διαπραγματευτικού περιστατικού, δηλαδή την τυποποίηση των δεδομένων του
 • Την ανάπτυξη της συμβατής Στρατηγικής, σύμφωνα με τη Μοντελοποίηση
 • Τον προσδιορισμό των συμβατών Τακτικών ως προς τη Στρατηγική και Μοντελοποίηση και
 • Την επιλογή των αποτελεσματικότερων Πρακτικών ως προς τις τακτικές και τη μοντελοποίηση

Συνεπώς, η φιλοσοφία του ΤΜΝ βασίζεται στην εναρμόνιση μεταξύ: Μοντελοποίησης – Στρατηγικής – Τακτικών – Πρακτικών του διαπραγματευτικού περιστατικού, αφού, στην αντίθετη περίπτωση θα εμφανίζονταν ασυμβατότητες, δηλαδή: δυνατόν να αποφευχθούν απώλειες.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπροσθέτως θα παρασχεθεί σε περιορισμένο βαθμό και ζωντανή διδασκαλία για διευκρινίσεις και ενδεχομένως μία άσκηση role play.
Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να προσαρμόζουν τη διαπραγματευτική συμπεριφορά τους όχι μόνο στη βάση των προσωπικών τους δεδομένων και των «θέλω» τους, αλλά και της συμπεριφοράς του αντιπάλου τους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της αποτελεσματικότητας των χειρισμών.

Οι γνώσεις και οι ικανότητες των εκπαιδευθέντων αποδεικνύονται από μία εργασία 1.500 λέξεων, η οποία περιγράφει και αναλύει αναλόγως ένα πραγματικό διαπραγματευτικό περιστατικό τους.

Οι απόφοιτοι του ΤΜΝ καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Διαπραγματευτικού GPS (www.negotiationsgps.com). Το Διαπραγματευτικό GPS καλύπτει 729 εκδοχές διαπραγματευτικών συμπεριφορών και είναι το μοναδικό σύστημα ηλεκτρονικής συμβουλευτικής στο αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, με πατέντα διεθνώς κατοχυρωμένη.

Θεματικές ενότητες
 1. Διαπραγματευτικό Όραμα
  Το διαπραγματευτικό Όραμα διαμορφώνεται κατά την έναρξη του επεισοδίου. Στο πρώιμο στάδιο του επεισοδίου το περιεχόμενό του Οράματος είναι συνήθως ελλιπές, λόγω των περιορισμένων πληροφοριών για το σύνολο των μεταβλητών του περιστατικού.
 2. Μοντελοποίηση
  Η Μοντελοποίηση, όπως παρουσιάζεται στο ΤΜΝ, είναι η πληρέστερη, αφού περιλαμβάνει 180 πιθανούς τύπους μοντελοποιήσεων μεταξύ των Παικτών. Στο πέρας της μοντελοποίησης επανεξετάζεται – αναδιαμορφώνεται το Διαπραγματευτικό Όραμα, προκειμένου αυτό να τεθεί σε ρεαλιστική βάση.
 3. Στρατηγικές
  Το σύνολο των προσφερόμενων Στρατηγικών ανέρχεται σε 13, εκ των οποίων οι οκτώ είναι συμφωνίας και οι πέντε μη συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται καταρχάς η κάθε μία από τις στρατηγικές αυτές και στη συνέχεια αντιστοιχίζεται με τις μοντελοποιήσεις της προηγούμενης ενότητας.
 4. Τακτικές
  Προσδιορίζονται 72 τύποι τακτικών που αντιστοιχούν στο σύνολο των 13 στρατηγικών της προηγούμενης ενότητας. Κάθε μία από τις Τακτικές αυτές ελέγχεται από πλευράς αποτελεσματικότητας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Συνεπώς, μέσω του ΤΜΝ ο εκπαιδευόμενος δεν πληροφορείται απλώς την ύπαρξη τακτικών, αλλά γνωρίζει εκ των προτέρων την αποτελεσματικότητα κάθε μιας από αυτές σε διαφορετικές συνθήκες.
 5. Πρακτικές
  Οι πρακτικές είναι ιδιαίτερης σημασίας για περισσότερους λόγους:
  1. δεν μπορούν να τεθούν σε θεωρητικό πλαίσιο και συνεπώς η ενσυναίσθηση, η διαίσθηση και οι σωστές αντιδράσεις στο σωστό χρόνο - χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό παίζουν κυρίαρχο ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους και
  2. από τις πρακτικές του Παίκτη αποκωδικοποιούνται οι στρατηγικές προθέσεις του
  Το περιεχόμενο των πρακτικών αναλύεται κατά την αξιολόγηση των πέντε Role Play.
Οι θεματικές ενότητες είναι πέντε και αναφέρονται στις πιο πάνω δράσεις του διαπραγματευτικού επεισοδίου. Στις ενότητες αυτές περιλαμβάνεται και η παρουσίαση πέντε Role Play, στα οποία συμμετέχουν γνωστοί ηθοποιοί.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το πρόγραμμα βασίζεται:
 • Στο βιβλίο: Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων: Μόνος Εναντίον Όλων, η οποία έχει εκδοθεί και από τον εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan, με τίτλο: Negotiating Strategically, One Versus All. Συνεπώς, τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω προγράμματος ανήκουν στο συγγραφέα.
 • Σε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα που τυποποιούν και διευκολύνουν την κατανόηση του περιεχομένου.
Η αξία του προγράμματος
Η αξία του προγράμματος επικεντρώνεται:
 1. στην καινοτομική προσέγγισή του, η οποία επιτρέπει εξειδικευμένη τυποποίηση και χειρισμό κάθε διαπραγματευτικού περιστατικού
 2. στον ταχύρρυθμο χαρακτήρα του
 3. στην ικανότητα χρησιμοποίησης του Διαπραγματευτικού GPS και
 4. στο χαμηλό κόστος του.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Το πρόγραμμα προσφέρεται εναλλακτικά σε ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε μεμονωμένα άτομα. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα πραγματοποιείται μετά από τη σχετική συμφωνία με την επιχείρηση που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των μεμονωμένων ατόμων πραγματοποιείται εναλλακτικά μέσω της ανάπτυξης εργασίας που αφορά τη διαπραγμάτευση του εκπαιδευόμενου 1.000 περίπου λέξεων ή μέσω της ανάλυσης ενός από τα 729 περιστατικά του Διαπραγματευτικού GPS. Η σχετική αξιολόγηση βαθμολογείται με τον χαρακτηρισμό: «αποδεκτό» ή «απορριπτικό».
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 20/08/2024
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Αιτήσεις συμμετοχής μετά την προθεσμία υποβολής τους εξετάζονται κατά περίπτωση.
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 40
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Επιχειρηματίες, Δικηγόροι, Διαμεσολαβητές, Ασφαλιστές, Μεσίτες κτλ.)
 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείας,
με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σχετικές εμπειρίες.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Αν απαιτηθεί, μπορεί να υπάρξει ζωντανή επικοινωνία
Κόστος
ELEARNING: 380€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 380€ και καταβάλλεται σε μια δόση, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search