facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Tailor Made Negotiations

PI_tmn
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Με το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations καλύπτεται όλο το φάσμα της διαπραγματευτικής δραστηριότητας, δηλαδή σύμφωνα με την πορεία του διαπραγματευτικού επεισοδίου:
 • Το όραμα
 • Τη μοντελοποίηση
 • Τη Στρατηγική
 • Τις τακτικές και
 • Τις πρακτικές
Η μοντελοποίηση επικεντρώνεται σε όλες εκείνες τις μεταβλητές που μπορούν να επιδράσουν δυνητικά σε κάθε τύπο διαπραγμάτευσης.

Μέσω της μοντελοποίησης ο σπουδαστής εκπαιδεύεται στον προσδιορισμό του μοντέλου της διαπραγμάτευσης. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι συσχετισμοί μεταξύ 20 μεταβλητών που θα μπορούσαν να επιδράσουν δυνητικά στο οποιοδήποτε διαπραγματευτικό περιστατικό.

Βάσει του προσδιορισμού αυτού, ο σπουδαστής προσανατολίζεται τελικά σε 13 τύπους στρατηγικών που του παρατίθενται. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι διεθνώς έχουν αναπτυχθεί μόνο τρεις από αυτές.

Κάθε μία στρατηγική απαιτεί την ανάπτυξη των αντίστοιχων τακτικών, για τις οποίες τίθεται η προβληματική της αποτελεσματικότητάς της. Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται μέθοδοι αξιολόγησης των επιμέρους τακτικών, προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες αποκλίσεις.

Επειδή η αποτελεσματικότητα των τακτικών δεν εξασφαλίζεται μόνο από την εναρμόνισή τους με τις αντίστοιχες στρατηγικές, αλλά και από τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, δηλαδή της αντίστοιχες τακτικές, αναπτύσσονται ανάλογες προσομοιώσεις από τέσσερις επαγγελματίες ηθοποιούς, οι οποίοι διαπραγματεύονται βάσει συγκεκριμένων σεναρίων που αντιστοιχούν σε επιμέρους τύπους στρατηγικών.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επιπροσθέτως θα παρασχεθεί σε περιορισμένο βαθμό και ζωντανή διδασκαλία για διευκρινίσεις και ενδεχομένως μία άσκηση role play.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να μοντελοποιούν το διαπραγματευτικό περιστατικό που αντιμετωπίζουν λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μεταβλητές που επιδρούν στη συμπεριφορά τους όσο και εκείνη των αντιπάλων τους. Πάνω στη βάση αυτή θα μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές – τακτικές – πρακτικές για την επίτευξη των διαπραγματευτικών στόχων τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά το Διαπραγματευτικό GPS, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω του Eshop της Εταιρίας αξιοποίησης του ΟΠΑ.

Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή
 2. Διαπραγματευτικό Όραμα
 3. Μοντελοποίηση
  • Οι Συμπεριφορικές Μεταβλητές. Πρώτη Μεταβλητή: Η Διάρθρωση της σχέσης, Δεύτερη Μεταβλητή: Το Μέγεθος της σύγκρουσης, Τρίτη Μεταβλητή: Η συγκρουσιακή ικανότητα, Τελικές παρατηρήσεις για τις συμπεριφορικές Μεταβλητές
  • Οι μεταβλητές εμπλοκής: Τέταρτη Μεταβλητή: Οι σχέσεις των πεδίων, Πέμπτη Μεταβλητή: Τα μεγέθη συγκρούσεων στα πεδία, Έκτη Μεταβλητή: Η ικανότητα εμπλοκής, Τελικές παρατηρήσεις για τις μεταβλητές εμπλοκής.
  • Οι μεταβλητές των συνθηκών. Έβδομη Μεταβλητή: Οι οικονομικές συνθήκες,Όγδοη Μεταβλητή: Οι πολιτικές συνθήκες, Ένατη Μεταβλητή: Οι χρονικές συνθήκες, Δέκατη Μεταβλητή: Οι πολιτισμικές συνθήκες, Ενδέκατη Μεταβλητή: Οι νομικές συνθήκες, Δωδέκατη Μεταβλητή: Οι τεχνολογικές συνθήκες, Δέκατη τρίτη Μεταβλητή: Οι συμπληρωματικές συνθήκες, Τελικές παρατηρήσεις για τις συνθήκες
  • Οι μεταβλητές λήψης αποφάσεων. Δέκατη τέταρτη Μεταβλητή: Το κόστος/η ζημιά, Δέκατη πέμπτη Μεταβλητή: Το κέρδος, Δέκατη έκτη Μεταβλητή: Οι θετικές επιδράσεις, Δέκατη έβδομη Μεταβλητή: Οι αρνητικές επιδράσεις, Δέκατη όγδοη Μεταβλητή: Η διάρκεια των επιδράσεων, Δέκατη ένατη Μεταβλητή: Το σχέδιο Β (ΒΑΤΝΑ: Best Alternative To a Negotiated Agreement), Εικοστή Μεταβλητή: H κόκκινη γραμμή (Bottom Line), Τελικές Παρατηρήσεις για τις Μεταβλητές λήψης αποφάσεων, Σύνοψη.
  • Πριν από το επόμενο βήμα
 4. Το αντικείμενο της Στρατηγικής
  • Στρατηγικές συμφωνίας: (Win-Win), (Win-Lose), (No Lose – No Lose), (Win – No Lose) (Step by Step Win – Lose)(Win/Win – Lose) (Win-Lose/Win), (Win – Lose for Win)
  • Στρατηγικές μη συμφωνίας: Κτίζοντας ΒΑΤΝΑ, Διαπραγματεύομαι για να μην εκτεθώ, Εξυπηρετώ ανομοιογενείς σκοπιμότητες, Αναμένω την αλλαγή δεδομένων, Διαπραγματευτικό αντάρτικο, Συμπεράσματα
  • Τελικές Παρατηρήσεις
 5. Συνολικά συμπεράσματα
 6. Προσαρτήματα
  Η μοντελοποίηση των συνθηκών, Προσάρτημα λήψης αποφάσεων
Εκπαιδευτικό υλικό
Το πρόγραμμα βασίζεται:
 • Στο βιβλίο: Η Στρατηγική των Διαπραγματεύσεων: Μόνος Εναντίον Όλων, η οποία έχει εκδοθεί και από τον εκδοτικό οίκο Palgrave MacMillan, με τίτλο: Negotiating Strategically, One Versus All. Συνεπώς, τα πνευματικά δικαιώματα του εν λόγω προγράμματος ανήκουν στο συγγραφέα.
 • Σε υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα περιλαμβάνει πίνακες και σχήματα που τυποποιούν και διευκολύνουν την κατανόηση του περιεχομένου.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Το πρόγραμμα προσφέρεται εναλλακτικά σε ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε μεμονωμένα άτομα. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα πραγματοποιείται μετά από τη σχετική συμφωνία με την επιχείρηση που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των μεμονωμένων ατόμων πραγματοποιείται εναλλακτικά μέσω της ανάπτυξης εργασίας που αφορά τη διαπραγμάτευση του εκπαιδευόμενου 1.000 περίπου λέξεων ή μέσω της ανάλυσης ενός από τα 729 περιστατικά του Διαπραγματευτικού GPS. Η σχετική αξιολόγηση βαθμολογείται με τον χαρακτηρισμό: «αποδεκτό» ή «απορριπτικό».
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 08/10/2023
Έναρξη προγράμματος: 18/10/2023
Ολοκλήρωση προγράμματος: 14/01/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Άλλες σημαντικές πληροφορίες
Αιτήσεις συμμετοχής μετά την προθεσμία υποβολής τους εξετάζονται κατά περίπτωση.
Μονάδες ECTS: 2
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 40
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 20
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 60
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Αν απαιτηθεί, μπορεί να υπάρξει ζωντανή επικοινωνία
Κόστος
ELEARNING: 380€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 380€ και καταβάλλεται σε μια δόση, πριν την έναρξη του προγράμματος.
Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914

 

Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753, 754

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search

Save
Cookies user preferences
Χρησιμοποιούμε μόνο τεχνικά απαραίτητα cookies για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στην ιστοσελίδα. Εφόσον εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, προτείνουμε τη χρήση των cookies.
Αποδοχή όλων
Απόρριψη όλων
Περισσότερα
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Αποδοχή
Απόρριψη
Google Analytics
Αποδοχή
Απόρριψη
Google
Αποδοχή
Απόρριψη