facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

Ανάπτυξη Web εφαρμογών με HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX και Bootstrap, UX-UI Design και Drupal

PI_webapp
Σύντομη περιγραφή προγράμματος
Οι Web τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στον 21ο αιώνα με αποτέλεσμα τη μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού με τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες. Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και διεθνώς γιατί το όραμα του δεν είναι απλά να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους του αλλά να τους μεταμορφώσει σε ηγέτες στο χώρο των τεχνολογιών Web, ικανούς όχι μόνο να δημιουργούν καλαίσθητα web sites αλλά να κατανοούν τα προβλήματα και της ανάγκες των χρηστών, να τα μετατρέπουν σε σχεδιαστικές επιλογές και στη συνέχεια να μετατρέπουν τον σχεδιασμό σε οπτικά αποτελέσματα μέσω των τεχνολογιών Web και του Drupal.
Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο eLearning: η μάθηση γίνεται αμιγώς ασύγχρονα (δηλαδή σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση σε συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα), αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων όπως η παρακολούθηση βιντεοδιαλέξεων, η επίλυση διαδραστικών ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα εργαλεία elearning που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος γίνεται διαθέσιμο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, με βάση το μονοπάτι εκπαίδευσης που ακολουθείται, και εν συνεχεία παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι:
 • Θα έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται για να εργαστούν ως UX Designers και Web Developers
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες υψηλού επιπέδου στις τεχνολογίες HTML/CSS/JavaScript/jQuery/AJAX και Bootstrap
 • Θα μπορούν να αναπτύξουν γρήγορα και παραγωγικά websites με Drupal
 • Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν διαδικασίες σχεδιασμού UX Design και Lean UX
 • Θα είναι σε θέση να δείξουν μέσα από projects στο GitHub τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους, σε μελλοντικούς εργοδότες
Θεματικές ενότητες
 1. Εισαγωγή στην HTML
  Ιστορική εξέλιξη, Web Architecture, Visual Studio Code, HTML Basics (h1, p, a, img tags), Το πρώτο πρόγραμμα - Hello World, Πίνακες, Λίστες, TML Forms, Build-in Validators, Git και GitHub: Βασικά Στοιχεία
 2. Cascading Style Sheets (CSS)
  CSS και CSS Rules, Inline, Internal, External Styling, id, class attributes, CSS Selectors, Styling κειμένου - Τυπογραφία, Γραμματοσειρές / Web Safe Fonts, Google Fonts, Χρώματα, Περιγράμματα, Ψευδοκλάσεις, Background images, Font Awesome icons, Styling Πίνακα, Git και GitHub: Repositories, workflow
 3. Box Model και Div - Web Site Layout - Design Heuristics
  CSS Box Model, Display / inline, block, inline-block, flex, Position / static, relative, fixed, absolute, sticky, Generic Boxes / span / div, Advanced CSS Selectors, Login Form & Validation, Site Layout – Βασική Δομή Σελίδας, Wireframing / Mockups, Επεξεργασία εικόνων με το GIMP, Βασικό Μενού, Επεξεργασία εικόνων με GIMP και Inkscape, CSS Flexbox, Parallax Εφέ, Σχεδιασμός / Βασικά στοιχεία Human-Computer Interaction, Σχεδιαστικά Heuristics / UI & UX Design, Git και GitHub: Ενσωμάτωση στο Visual Studio Code, Git και GitHub: Δημιουργία Portfolio
 4. Fluid και Responsive Design
  Responsive & Fluid Design, Pixels και Αναλύσεις Οθονών / Breakpoints, Media Queries, Responsive Grid System Grid system, Mobile First Design, Dropdown Menu, Σχεδιασμός Responsive Web Σελίδας, Responsive Menu / Events, Events & JavaScript, Web Hosting
 5. JavaScript
  Διερμήνευση (Interpreted) / JIT (Just-In-Time) Compilation, script element / Το πρώτο πρόγραμμα, Τύποι Δεδομένων / Μεταβλητές, Αριθμητικοί, Σχεσιακοί τελεστές, Λογικοί Τελεστές, Παραστάσεις και εκχωρήσεις, Είσοδος / Έξοδος, Δομές Ελέγχου: while-do, do-while, for, Δομή Ελέγχου if – if/else – nested if, Τριαδικός τελεστής / Switch-case, Συναρτήσεις (Functions), Δομημένος Προγραμματισμός, Γεγονοστρεφής Προγραμματισμός, Προγράμματα / Παραδείγματα
 6. Advanced JavaScript
  Πίνακες / Πράξεις σε πίνακες, Αντικείμενα (Objects) / Πίνακες Αντικειμένων, Enhanced for .. in , for .. of, Διαχείριση Μνήμης: Στοίβα (stack) και Σωρός (heap), Συναρτήσεις – Πέρασμα παραμέτρων κατά τιμή και κατά αναφορά, Immutable (Αμετάβλητοι) τύποι δεδομένων και μεταβλητές, Προηγμένες συναρτήσεις πινάκων: map, filter, reduce, Ανώνυμες Συναρτήσεις (Anonymous functions), First class functions / Call back functions, Arrow Functions / Lambdas, Event Listeners / Event Handlers, Objects και Functions / Overriding
 7. HTML DOM
  Document Object Model (DOM), Επιλογή HTML στοιχείων με JavaScript, Σχέσεις Κόμβων / Διάσχιση Δένδρου (DOM Tree), Events / Event Listeners / Event Handlers και HTML DOM, Εφαρμογή Σημειώσεων, JavaScript και CSS / Παραδείγματα, Accordion Εφέ
 8. jQuery
  jQuery / jQuery Selectors, $(document).ready(), get / set περιεχόμενο στο DOM, Events / CSS
 9. AJAX
  Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Web, HTTP / REST, AJAX / AJAX Request / Response, Web Servers / Apache Tomcat, XMLHttpRequest, Open APIs, Text / JSON / XML, XML to HTML Table, JSON to HTML Table, Single Page Applications (SPAs)
 10. Bootstrap
  The Grid System / Breakpoints, Page Layout / Containers, Normalize / Reboot / Basic Typography, Lists / Tables, Spacing (margin, padding), Sizing / Spacing / Colors, Forms, Components (navigation, dropdowns, carousel, modals)
 11. UX/UI Design
  User Analysis / User Personas, Journey Maps / Touchpoints, Βασικές Αρχές UX Design, Σχεδιασμός Διεπαφών Ανθρώπου Υπολογιστή, Information Architecture – Cards Sorting, Οπτικοποίηση πληροφοριών / Prototyping, Ευχρηστία (Usability) / Usability Tests, First Click Test / Five Second Test, System Usability Test, Καθολική πρόσβαση, Lean UX
 12. Drupal
  Basic Site Configuration, Content Types, Blocks & Regions, Menu, Extending Drupal (Modules), Taxonomies / Views, User Management / Roles & Permissions, Themes and Layout, Deploying and Managing a Drupal Site
Εκπαιδευτικό υλικό
 • 30 ώρες video on-demand
 • Αναλυτικές διαφάνειες σε όλα τα θέματα που παρουσιάζονται
 • Μικρές εργασίες
 • Πραγματικά projects / case studies σε Drupal
Η αξία του προγράμματος
Το πρόγραμμα καλύπτει σε βάθος τεχνολογίες και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη Web εφαρμογών που ζητάει η αγορά εργασίας. Παρουσιάζει συνδυαστικά, θέματα Web τεχνολογιών, σχεδιασμού UX/UI Design και ανάπτυξης με Drupal, πραγματικά Case Studies και διαχείριση εκδόσεων με Git/GitHub, που δεν υπάρχουν σε άλλα online προγράμματα στην Ελλάδα και διεθνώς. Ο συνδυασμός των γνώσεων που αποκτούν οι απόφοιτοι, τους επιτρέπει να ανταποκριθούν σε σύνθετα έργα και πολλαπλούς ρόλους στο χώρο των Web τεχνολογιών, του UX Design και του Web Development. Αυτός είναι ο λόγος που οι εκπαιδευόμενοι του παρόντος προγράμματος δημοσιεύουν εξαιρετικά reviews. Και κυρίως αυτός είναι ο λόγος που οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και εργάζονται σε επιχειρήσεις σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών.
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν βάση μία εργασία που θα παραδοθεί στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/10/2024
Έναρξη προγράμματος: 23/10/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 19/01/2025
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 10
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 100
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 200
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 300
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 12
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
 • Άτομα χωρίς πρότερες γνώσεις στις διαδικτυακές τεχνολογίες που επιθυμούν να εξελίξουν τις γνώσεις τους και να εργαστούν ως Web Designers ή Web Developers.
 • Επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν προσωπικά και επαγγελματικά στο πεδίο του UX/UI Design
 • Εκπαιδευόμενους που θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στην ανάπτυξη μεγάλου μεγέθους websites με Drupal
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
Δεν υπάρχουν τυπικά προαπαιτούμενα.
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τρόποι και συχνότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές
Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων είναι αμιγώς ασύγχρονη, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και προσωπικών μηνυμάτων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Κόστος
ELEARNING: 400€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 400€ και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, των 180€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και η δεύτερη, των 220€, καταβάλλεται προτού το πρόγραμμα ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 320€ (σύνολο ποσού), 180€ (πρώτη δόση – προκαταβολή) και 140€ (δεύτερη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

7 comments

Το περιεχόμενο του webinar ήταν πολύ βοηθητικό και σίγουρα θα μου φανεί χρήσιμο στη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία.

Ναταλία Πουλακίδα
Φοιτήτρια

ΝΠ

Το πρόγραμμα αυτό είναι το ιδανικό και για κάποιον αρχάριο, αλλά και για κάποιον έμπειρο προγραμματιστή που θα ήθελε να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

Σπύρος Σπάρταλης
Φοιτητής

ΣΣ
Η επιτυχία μιας απόφασης κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και η απόφαση μου να επιλέξω το πρόγραμμα eLearning “Web Development” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν απόλυτα επιτυχής. Άψογα δομημένο και στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και πλήρη διδακτική υποστήριξη. Ελπίζω να έχω τον χρόνο μελλοντικά να παρακολουθήσω και κάποιο άλλο πρόγραμμα.
ΒΣ
Έμεινα αρκετά ευχαριστημένη από το πρόγραμμα! Θεωρώ πως δίνει τις κατάλληλες βάσεις σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με το Web Development! Όλες οι σημειώσεις και τα videos είναι πάρα πολύ κατανοητά!
ΣΗ
Πάρα πολύ καλό σεμινάριο, το συνιστώ ανεπιφύλακτα.
ΓΚ
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε πολύ να εξελίξω τις γνώσεις μου. Ο τρόπος διδασκαλίας ήταν εξαιρετικός και γι' αυτό το προτείνω σε όσους ενδιαφέρονται για αυτές τις γλώσσες προγραμματισμού.
ΓΖ
Στοχευμένο και περιεκτικό, παρέχει γνώσεις σχετικά με σύγχρονα εργαλεία δημιουργίας web εφαρμογών.
ΓΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search