facebook ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ

Θέματα Υλοποίησης και Εφαρμογής ERP Συστημάτων

PI_erptopics
Σύντομη περιγραφή προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την κατανόηση θεμάτων που συσχετίζονται - άμεσα ή/και έμμεσα -με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERP).

Το πρόγραμμα έχει - κυρίως - θεωρητικό προσανατολισμό με αναφορές σε πρακτικές εφαρμογές λύσεων ERPs (SAP & NAV) που είναι παγκόσμια διαδεδομένες και υιοθετούνται από εταιρείες και οργανισμούς σε όλους τους οικονομικούς τομείς (industries).

Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning Systems - ERP) ως συμπαγές σύνολο εφαρμογών λογισμικού υποστηρίζουν ευρύ φάσμα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών και αποτελούν ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού τω επιχειρησιακών διαδικασιών μιας επιχείρησης. Επιτυγχάνουν την ενοποίηση δεδομένων και διαδικασιών, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών μίας επιχείρησης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν αλλά και προκαλούν τον επανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, την αύξηση της παραγωγικότητας, και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής. Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τα ERPs αποτελούν το βασικό πυλώνα της transactional πληροφοριακής υποδομής που επιτρέπει σε εταιρίες και οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και προκλήσεις της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.

Τρόπος διεξαγωγής
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική μέθοδο Blended Learning , επομένως η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ασύγχρονα και εν μέρει σύγχρονα, ως εξής:
 • Το ασύγχρονο μέρος γίνεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τον καταρτιζόμενο, αποκλειστικά εξ αποστάσεως (με χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέσω διαδικτύου και Η/Υ από το χώρο του καταρτιζόμενου) και με την χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και ευέλικτη ατομική αυτό-εκμάθηση.
 • Το σύγχρονο μέρος γίνεται μέσω τηλεδιασκέψεων (1 τηλεδιάσκεψη εβδομαδιαίως), για τα κομμάτια της ύλης που απαιτούν εκμάθηση με έντονο το στοιχείο της διαδραστικότητας.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι / συμμετέχοντες θα έχουν μελετήσει και κατανοήσει τα παρακάτω θέματα:
 • Η εξέλιξη των συστημάτων ERP
 • Πως τα συστήματα ERP και οι υπηρεσίες που προσφέρει υποστηρίζουν αποτελεσματικά επιχειρησιακές διαδικασίες
 • Ποιοι παράγοντες και ποιες παράμετροι συσχετίζονται με έργα υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων ERP
 • ERPs, πλατφόρμες και κοινότητες λογισμικού ERP
 • Σύγχρονες Τάσεις μετάβασης και μετασχηματισμού επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Διαχείριση Έργων ERPs: Επιλογή, Ανάπτυξη, Εφαρμογή/Υλοποίηση, Συντήρηση, Αναβαθμίσεις
Θεματικές ενότητες
 1. Τα ERP συστήματα και οι υπηρεσίες που προσφέρουν.
  Η εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Τεχνολογική επισκόπηση με έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις αρχιτεκτονικής συστημάτων, Απεικόνιση επιχειρησιακών γεγονότων (business events) στις δομές βάσεων δεδομένων, Η λειτουργικότητα που προσφέρεται από τα ERP Συστήματα, Τα συστήματα ERP σαν ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες.
 2. Το έργο υλοποίησης και εφαρμογής.
  Τα συστήματα ERP ως έτοιμο προς λειτουργία (turn-key) έργο, Επιλογή ERP λύσης, Μεθοδολογίες υλοποίησης, Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.
 3. Η εξέλιξη ενός 'ζωντανού' συστήματος.
  Συντήρηση, Βελτιώσεις, Αναβαθμίσεις.
 4. Η μετάβαση στις πλατφόρμες και στις κοινότητες λογισμικού ERP.
  Το ERP σαν νέο κανάλι για τις επιχειρησιακές επικοινωνίες, Επέκταση των συστημάτων ERP για συντονισμό των προμηθευτών και πελατών των επιχειρήσεων, Πλατφόρμες και κοινότητες λογισμικού ERP.
 5. Μελέτες Περίπτωσης/Case Studies
  Επιτυχημένες Εφαρμογές, Αποτυχίες, Καλές Πρακτικές/Best Practices.
 6. Εργαλεία και Τεχνολογίες ERP συστημάτων.
Εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει:
 • Online σύγχρονες/live διαλέξεις,
 • Παρουσιάσεις (διαφάνειες), Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης με αναλυτικές λύσεις,
 • Μελέτες Περίπτωσης (Case Studies)
 • Προσομοίωση Διαχείρισης Έργων ERP μέσω συνεργατικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Γνωριμία με Σύγχρονα Εργαλεία & Τεχνολογίες (SAP, Microsoft)
Μέθοδοι αξιολόγησης και υπολογισμού τελικού βαθμού
Η επίδοση κάθε εκπαιδευόμενου αξιολογείται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μέσω ασκήσεων ή/και online tests αυτοοαξιολόγησης, και στο τέλος του προγράμματος μέσω Online εξέτασης που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή/και μέσω Εκπόνησης εργασίας. Κατά την κρίση του επιστημονικού υπευθύνου, κάθε εκπαιδευόμενος, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών του υποχρεώσεων, μπορεί να κληθεί – μέσω τηλεδιάσκεψης – σε προφορική εξέταση. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος και η απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης απαιτούν την λήψη τελικού βαθμού τουλάχιστον 50%.
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/05/2024
Έναρξη προγράμματος: 22/05/2024
Ολοκλήρωση προγράμματος: 27/08/2024
Επιστημονική περιοχή
Τρόπος διεξαγωγής
Μονάδες ECTS: 5
Ώρες σύγχρονης κατάρτισης: 80
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης με διδασκαλία σε αίθουσα, σε εργαστήριο, ή εξ αποστάσεως (μέσω livestreaming) μαζί με τα τυχόν διαλλείματα.
Ώρες ασύγχρονης κατάρτισης: 40
Περιλαμβάνονται οι ώρες κατάρτισης (ενδεικτικά) με χρήση πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eLearning).
Επιπλέον ώρες ενασχόλησης: 30
Περιλαμβάνονται οι επιπλέον ώρες ενασχόλησης (ενδεικτικά) και μπορεί να περιλαμβάνουν ατομική μελέτη, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε επιτόπιες επισκέψεις, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.α.
Συνολικές ώρες: 150
Οι συνολικές ώρες περιλαμβάνουν τις ώρες σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης, καθώς και τις επιπλέον ώρες ενασχόλησης.
Εβδομάδες εκπαίδευσης: 13
Περιλαμβάνονται οι εβδομάδες κατά τις οποίες προβλέπονται δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.
Υποστήριξη
Γραμματεία προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203753
Εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων eLearning, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., 210 8203754
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και σε επαγγελματίες που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε θέση σχετική με το αντικείμενο του προγράμματος και να αποκτήσουν το κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις
 • Βασικές γνώσεις Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 • Γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον σε επίπεδο Β2),
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Απολυτήριο λυκείου,
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών,
 • Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (επιτυχής παρακολούθηση προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ή/και επαγγελματική εμπειρία, ή/και παρακολούθηση σεμιναρίων).
Έγγραφα που ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης (πληροφορίες)
Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό)
Αντίγραφο δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκπτωσης (προαιρετικό)
Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικών στοιχείων (υποχρεωτικό)
Κόστος
BLENDED LEARNING: 600€
Επιδότηση ΛΑΕΚ
Το πρόγραμμα είναι επιλέξιμο ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν επιδότηση ΛΑΕΚ, εφόσον πληρούνται τα λοιπά κριτήρια που τίθενται από τη ΔΥΠΑ.
Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 600€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση, των 220€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες δύο, των 230€ και 150€ καταβάλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Ειδικά στην περίπτωση έκπτωσης 20%, τα άνω ποσά διαμορφώνονται στα 480€ (σύνολο ποσού), 220€ (πρώτη δόση – προκαταβολή), 160€ (δεύτερη δόση) και 100€ (τρίτη δόση). Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι καταρτιζόμενοι αρχικά υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή διδάκτρων. Εφόσον γίνουν δεκτοί σε αυτό, ενημερώνονται σχετικά με τα ύψη των δόσεων των διδάκτρων και τις αντίστοιχες προθεσμίες τους με το μήνυμα αποδοχής τους, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Άνεργοι: 20%
Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ: 20%
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 20%
Τρίτεκνοι/πολυτεκνοι: 20%
Συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας: 20%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%

Ενδεικτικά σχόλια από άτομα που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια χρηστών για αυτή την καταχώρηση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα

 • dummy kedivim-opa@aueb.gr

 • dummy210 8203 912


Για τα Δια Ζώσης Προγράμματα:

 • dummydz@aueb.gr

 • dummy210 8203 916, 912, 914


Για τα eLearning Προγράμματα:

 • dummysecretary@elearning.aueb.gr

 • dummy210 8203 753

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

© Copyright ΚΕΔΙΒΙΜ - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Search